Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Spekuliantai.lt | 2010-04-26 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2539
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 26.04.2010

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2010 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau - TEO arba Bendrovė) eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

- Patvirtinti audituotus 2009 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinius. Akcininkams taip pat buvo pristatytas Bendrovės parengtas,
auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2009 metų Bendrovės
konsoliduotas metinis pranešimas.

- 2009 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų
susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą: iš Bendrovės paskirstytino
pelno 166 075 tūkst. litų (48 099 tūkst. eurų) skirti 163 132 tūkst. litų (47
246 tūkst. eurų) 2009 m. dividendams mokėti, t.y. 0,21 lito (0,061 euro)
dividendų vienai akcijai. 2009 m. tantjemoms septyniems valdybos nariams skirti
378 tūkst. litų (109 tūkst. eurų), t.y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų)
vienam valdybos nariui.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. bus TEO LT, AB akcininkais 2010 m.
gegužės 10 dieną.

Bendrovė 2009 m. dividendus planuoja mokėti 2010 m. gegužės 25 dieną.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami 2009 m.
dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą;
Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių
rezidentams juridiniams asmenims mokami 2009 m. dividendai apmokestinami
taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumato įstatymai.

Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines
dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose
sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo
sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).

- Išrinkti Bendrovės audito įmone dvejiems metams UAB „PricewaterhouseCoopers“
Bendrovės ir konsoliduotų grupės 2010 m. ir 2011 m. finansinių ataskaitų
auditui atlikti bei 2010 m. ir 2011 m. Bendrovės konsoliduotų metinių pranešimų
įvertinimui. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų
sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne
daugiau kaip 480 000 (keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) litų be PVM už
dviejų finansinių metų Bendrovės finansinės atskaitomybės auditą bei
konsoliduotų metinių pranešimų įvertinimą (t.y. po 240 000 (du šimtus
keturiasdešimt tūkstančių) litų be PVM kiekvienais finansiniais metais).

- Anuliuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausiančias 38 095 242 paprastąsias
vardines, 1 lito nominalios vertės, ISIN kodas LT0000123911, akcijas.

- Nepritarti Bendrovės savų akcijų pardavimui.

- Sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 814 912 760 Lt iki 776 817 518 Lt.
Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo tikslas - Bendrovės savų akcijų
anuliavimas. Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant Bendrovės
savas akcijas.

- Pakeisti Bendrovės įstatus: 1) išbraukti iš įstatų Bendrovės buveinės adresą;
2)nurodyti įstatuose sumažintą įstatinio kapitalo dydį; 3) pakeisti visuotinio
akcininkų susirinkimo sušaukimo tvarką, pateikiant nuorodą į Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymą; 4) atlikti kitus pakeitimus
atsižvelgiant į galiojančias Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų įstatymų
redakcijas ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją. Bendrovės
generaliniam direktoriui pavedama pasirašyti naują įstatų redakciją bei
kreiptis į notarą bei Juridinių asmenų registrą ir pasirašyti visus su tuo
susijusius dokumentus, tam, kad būtų registruota nauja įstatų redakcija.

- Bendrovės buveinė - Savanorių pr. 28, LT-03501 Vilnius, Lietuva. Ne anksčiau
kaip 2010 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. pakeisti
Bendrovės buveinę į Lvovo g. 25, LT-09320, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui nustatyti konkrečią buveinės
pakeitimo datą ir kreiptis į Juridinių asmenų registrą dėl pakeistos Bendrovės
buveinės įregistravimo.

- Į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Malin Frenning,
kurią pasiūlė „Amber Teleholding A/S“.

Malin Frenning (g. 1967) yra „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) Plačiajuosčio
ryšio paslaugų verslo srities vadovo pavaduotoja. Išsilavinimas: Luleå
technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrės laipsnis.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera AB“ (Švedija) tinklo pardavimų
prezidentė ir generalinė direktorė; „TeliaSonera International Carrier AB“
(Švedija) prezidentė ir generalinė direktorė; „TeliaSonera International
Carrier Bulgaria EOOD“ (Bulgarija) generalinė direktorė; „TeliaSonera
International Carrier Romania S.R.L“ (Rumunija) generalinė direktorė;
„TeliaSonera International Carrier Russia“ (Rusija) valdybos pirmininkė; „ESRI
S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.

Remiantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Malin Frenning yra laikoma valdybos
nare-direktore konsultante.

- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus akcininkų
susirinkimo sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir
sudaryti reikiamus sandorius, kad akcininkų susirinkimo sprendimai būtų
įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kuri kitą
asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.


PRIDEDAMA:
- TEO LT, AB Finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir
nepriklausomo auditoriaus išvada už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2009 m. pelno paskirstymo ataskaita.
- TEO LT, AB įstatai.
- Valdybos narės Malin Frenning gyvenimo aprašymas.


Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinio administravimo ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 921. ifrs_2009_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303844)
2. 2009_pelno_paskirstymas.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303843)
3. istatai.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303845)
4. cv__malin frenning__lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=303846)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital