Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LEN: Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir siūlomų sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2010-04-20 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1228
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Energija AB, LEN
LEN: Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir siūlomų sprendimų projektų

Lietuvos Energija AB Pranešimas apie esminį įvykį 20.04.2010

Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės papildymo ir siūlomų sprendimų projektų

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (įmonės kodas 220551550, registruotos
buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius) valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2010 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis akcinės
bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks
didžiojoje konferencijų salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Susirinkimo
pradžia - 2010 m. balandžio 30 d. 10.00 val. Akcininkų registracijos pradžia -
2010 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pabaiga - 2010 m.
balandžio 30 d. 9.55 val.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2010 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2010
m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos
akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose, turės asmenys,
kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 metų
konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Siūlomas sprendimo projektas: „Pritarti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
ir dukterinių įmonių 2009 m. konsoliduotam metiniam pranešimui (1 priedas)“.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
2009 metų finansinės atskaitomybės bei akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir
dukterinių įmonių 2009 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas
(1 priedas).
3. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009 metų finansinės atskaitomybės bei
akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ ir dukterinių įmonių 2009 metų
konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti auditoriaus UAB
„PricewaterhouseCoopers” audituotą akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
konsoliduotą ir akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ metinę finansinę
atskaitomybę už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus (1 priedas)“.
4. Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ 2009 metų pelno (nuostolių)
paskirstymas.
Siūlomas sprendimo projektas: „Patvirtinti akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ pelno už 2009 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą (2
priedas)“.

Akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdyba 2010 m. balandžio 19 d. nusprendė
papildyti susirinkimo darbotvarkę šiais klausimais ir patvirtino tokius jų
siūlomus sprendimų projektus:
5. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario atšaukimo.
Siūlomas sprendimo projektas: „Atšaukti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
valdybos narį Vytautą Vazalinską (asmens kodas neskelbtini duomenys, gyv.
neskelbtini duomenys) iš akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario
pareigų“.
6. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ valdybos nario išrinkimo.
Siūlomas sprendimo projektas: „Išrinkti Kęstutį Žilėną (asmens kodas
neskelbtini duomenys, gyv. neskelbtini duomenys) akcinės bendrovės „LIETUVOS
ENERGIJA“ valdybos nariu likusiam akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
valdybos kadencijos laikotarpiui“.
7. Dėl akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ audito komiteto sudarymo.
Siūlomas sprendimo projektas: „Pavesti akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“
valdybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymo 52 straipsnio
nuostatomis, parengti pasiūlymą dėl Audito komiteto įsteigimo ir teikti jį
tvirtinti bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui“.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis
akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė
parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas
bendrovės tinklalapyje http://www.le.lt, skyrelyje „Akcininkams“. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2010 m.
balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateikti ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame akcininkų susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai
akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis
duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį
elektroniniu paštu info@lpc.lt ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio 29 darbo
dienos pabaigos (16.30 val.).

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis.

Sigitas Baltuška
Komunikacijos skyriaus vadovas
AB „Lietuvos energija"
A. Juozapavičiaus g.13
LT-09311 Vilnius
T. +370 5 278 2442
sigitas.baltuska@lpc.lt1. priedas_2lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=302905)
2. priedas_1_lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=302882)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2019 Tipro Group UAB