Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

PTR: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Spekuliantai.lt | 2010-03-29 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1769
Raktiniai žodžiai: Panevezio Statybos Trestas AB, PTR
PTR: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Panevezio Statybos Trestas AB Pranešimas apie esminį įvykį 29.03.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2010 m.
balandžio 19 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas
Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas.

Susirinkimo vieta - AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P.
Puzino 1, Panevėžyje.

Susirinkimo pradžia - 14:00 val. (registracija nuo 13:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. balandžio 12 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus
bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos
pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta
balsavimo teisės perleidimo sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2010 m. gegužės 3 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2009 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio
pranešimo.
2. Bendrovės 2009 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2009 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2009 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt meniu punkte
„investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti
bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo 7:30 val. iki
16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai
papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba
siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino
g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant
juos el. Paštu pst@pst.lt

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2010 m. balandžio 6 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus
papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu iki 2010 m. balandžio 19 dienos 12 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys.
Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki
susirinkimo dienos (2010 m. balandžio 19 d.) 12 valandos. Susirinkimo metu
siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus
susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą
darbotvarkės klausimais.
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki
2010 m. balandžio 19 dienos 12 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai
neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje -
http://www.pst.lt.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo
dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas
pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas
laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį
adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio
parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko turimos bendrovės akcijos
yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose, akcininkas gali įgalioti
po atskirą įgaliotinį dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių popierių sąskaitoje laikomų
akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko duoti įgaliojimai
galioja vienam visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų
asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime
turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis
balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį
paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame
akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų suteikiamais balsais
gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies suteikiamų balsų.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1,
LT- 35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo
dieną iki susirinkimo.

Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „
investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai
iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma;

Daugiau informacijos:
Dalė Bernotaitienė
AB PST finansų direktorė
Tel.: 8 45 505 507;1. nutrimu proj.lt.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=299401)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital