Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

SAB: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Spekuliantai.lt | 2010-03-05 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2397
Raktiniai žodžiai: Siauliu Bankas AB, SAB
SAB: Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

Siauliu Bankas AB Pranešimas apie esminį įvykį 05.03.2010

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

2010 m. kovo 29 d. šaukiamas AB Šiaulių banko (buveinės adresas Tilžės g.149,
Šiauliai, įmonės kodas 112025254) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo vieta - Šiaulių J. Janonio gimnazijos aktų salė, adresu Tilžės g.
137, Šiauliai.

Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija prasidės 14:00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena - 2010 m. kovo 22 d. (dalyvauti ir balsuoti
visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus banko
akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų
įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis).

Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 13 d. (iš visuotiniame akcininkų
susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis
akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam
akcijų skaičiui).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia banko valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl banko metinio pranešimo.
2. Dėl auditoriaus išvadų.
3. Dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
4. Dėl banko 2009 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
5. Dėl banko pelno/nuostolių paskirstymo.
6. Dėl audito įmonės banko metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti rinkimo
ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
7. Dėl banko stebėtojų tarybos nario rinkimo.

Bankas nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.

Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus
pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su
akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo,
bus patalpinta banko interneto tinklalapyje www.sb.lt meniu punkte „Banko
investuotojams“ Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti banko
buveinėje (Tilžės g. 149, Šiauliuose) 201 ir 202 kabinetuose nuo 7:30 val. iki
16:30 val.. Telefonai pasiteirauti: (8 41) 595 653 ir 595 669.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo
projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti
darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu.
Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į banko sekretoriatą arba siunčiami
registruotu laišku, adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT- 76348
Šiauliai.
Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu
vp.apskaita@sb.lt.
Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2010 m. kovo 15 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus papildyta,
apie jos papildymus bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar
bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės organų
narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba elektroniniu
paštu.
Siūlymai raštu iki 2010 m. kovo 29 dienos 12 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į banko sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149,LT-76348 Šiauliai. Raštu pateikti
siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti banke iki susirinkimo dienos
(2010 m. kovo 29 d.) 12 valandos. Susirinkimo metu siūlymai raštu gali būti
pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau
kaip susirinkimui pradedant darbą darbotvarkės klausimais.
Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami vp.apskaita@sb.lt. Susirinkime bus
svarstomi iki 2010 m. kovo 29 dienos 12 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti
siūlymai.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bankui klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
vp.apskaita@sb.lt. Į pateiktus klausimus bankas atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo.

Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo
pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas
įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas
įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka
legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir
balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus.
Akcininkas, turintis banko akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų
interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti
bankui galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam
pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu
dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas
notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą
akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo
programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bankui elektroniniu paštu vp.apskaita@sb.lt ne vėliau kaip iki
paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas
turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas
ir pranešimas bankui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas
bankui pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali
būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė
įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta banko tinklalapyje
www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bankas, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, išsiunčia
bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai
pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti akcininkas
arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo akcininko
įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su pridedamais dokumentais
(jei reikia) turi būti pateikiami bankui, siunčiant registruotu laišku, adresu
AB Šiaulių bankui, Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, arba pristatant į banko
sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo.

Banko interneto svetainėje adresu www.sb.lt meniu punkte „Banko investuotojams“
visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus
pateikta informacija ir dokumentai:
- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;
- bendras banko akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius
susirinkimo sušaukimo dieną;
- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui;
- bendrojo balsavimo biuletenio forma;
- įgaliojimo atstovauti akcininkui forma.

Iždo departamento direktorius
Pranas Gedgaudas
Tel. (8 41) 595 653

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital