Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

UTR: Šaukiamas AB,,Utenos trikotažas" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Spekuliantai.lt | 2009-11-24 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 1187
Raktiniai žodžiai: Utenos Trikotazas AB, UTR
UTR: Šaukiamas AB,,Utenos trikotažas" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Utenos Trikotazas AB Pranešimas apie esminį įvykį 24.11.2009

Šaukiamas AB,,Utenos trikotažas" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinėje bendrovėje „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468,
adresas J.Basanavičiaus g. 122, Utena, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas

Susirinkimo data - 2009-12-17, ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia - 10.00
val., vieta - Basanavičiaus g. 122, Utena. Akcininkų registracijos pradžia -
9:00 val.

Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1)Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;
2)Įgaliojimų suteikimas.

Valdybos patvirtinti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų
projektai:

1)Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas

a)Papildyti Bendrovės įstatus 6.7 punktu:

„6.7. Visuotinis susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl konvertuojamųjų
obligacijų išleidimo, gali nuspręsti, kad tik gavus išankstinį konvertuojamųjų
obligacijų savininko, kuriam priklauso daugiau nei pusė atitinkamos
konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų, sutikimą, galima priimti šiuos
sprendimus:
1)didinti Bendrovės įstatinį kapitalą;
2)išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
3)išleisti naujas akcijas ar nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę,
skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
4)konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų
konvertavimo tvarką;
5)išmokėti dividendus arba kitaip paskirstyti Bendrovės pelną (pelno dalį)
Bendrovės akcininkams;
6)dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo
sąlygų patvirtinimo;
7)pertvarkyti, restruktūrizuoti ar likviduoti Bendrovę;
8)keisti Bendrovės įstatus, jei tai kaip nors įtakotų Visuotinio susirinkimo
sprendime dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo numatytas konvertuojamųjų
obligacijų savininkų teises“.

b)Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (naujos įstatų redakcijos
projektas pridedamas kaip priedas prie protokolo).

2)Įgaliojimų suteikimas

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Vilūną pasirašyti naują
Bendrovės įstatų redakciją ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl Bendrovės įstatų
keitimo realizavimo.


Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena -
2009-12-10. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
gali tie akcininkai, kurie 2009-12-10 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Utenos
trikotažas“ akcijų.

Neeilinio visuotinio akcininkų sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs
sprendimą sušaukti susirinkimą - bendrovės valdyba.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas.

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo
raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu
utenos.trikotazas@ut.lt ne vėliau kaip iki 2009-12-14 darbo dienos pabaigos
(16:00 val.).

Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu
utenos.trikotazas@ut.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Basanavičiaus g. 122,
Utena, ne vėliau kaip iki 2009-12-14 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei
bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.
3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas vėliau, nei nurodyta, ar bendrasis
balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti
tikrosios akcininko valios.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt
arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Basanavičiaus g. 122, Utena, ne
vėliau kaip iki 2009-12-03. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti
neeilinio, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir
siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai
dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
utenos.trikotazas@ut.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į
bendrovės valdybos narius bei audito įmonę.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2009-12-17
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti
pateikiami elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt arba pristatomi į
bendrovės atstovybę adresu Basanavičiaus g. 122, Utena, ne vėliau kaip iki
2009-12-14.

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija.

LR Akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje nurodyta informacija bus
pateikiama bendrovės internetinėje svetainėje www.ut.lt.AB ,,UTENOS TRIKOTAŽAS” generalinis direktorius Nerijus Vilūnas
tel. 8 389 51445

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital