Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

TEO: Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) savanoriško oficialaus pasiūlymo cirkuliaro patvirtinimą

Spekuliantai.lt | 2009-09-14 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 2231
Raktiniai žodžiai: TEO LT, TEO
TEO: Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) savanoriško oficialaus pasiūlymo cirkuliaro patvirtinimą

TEO LT, AB Pranešimas apie esminį įvykį 14.09.2009

Pranešimas apie „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija) savanoriško oficialaus
pasiūlymo cirkuliaro patvirtinimą

2009 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
(sprendimo Nr. 2K-268) nusprendė patvirtinti „TeliaSonera AB (publ)“ (Švedija)
pateiktą savanoriško nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą siekiant
supirkti likusias TEO LT, AB 281 470 107 paprastąsias vardines akcijas
suteikiančias balso teisę, mokant už vieną akciją 1,83 Lt (vieną litą
aštuoniasdešimt tris centus).


DRAUDŽIAMA PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE,
JAPONIJOJE AR ITALIJOJE

PRANEŠIMAS APIE SAVANORIŠKO OFICIALAUS SIŪLYMO CIRKULIARO PATVIRTINIMĄ

1. Pagrindimas

TeliaSonera AB (publ) (akcinė bendrovė, įmonės kodas Nr. 556103-4249,
registruotos buveinės adresas SE-106 63 Stokholmas, Švedija, toliau -
Oficialaus siūlymo teikėjas), remdamasis Oficialaus siūlymo teikėjo vadovo,
veikiančio pagal Oficialaus siūlymo teikėjo valdybos suteiktą įgaliojimą, 2009
m. rugpjūčio 23 d. priimtu sprendimu, nutarė skelbti savanorišką oficialų
siūlymą įsigyti 281 470 107 (du šimtus aštuoniasdešimt vieną milijoną keturis
šimtus septyniasdešimt tūkstančių vieną šimtą septynias) paprastąsias vardines
TEO LT, AB (akcinė bendrovė, įmonės kodas 121215434, PVM mokėtojo kodas
LT212154314, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuvos
Respublika, duomenys laikomi juridinių asmenų registre, toliau - Emitentas)
akcijas, suteikiančias 36,23% balsų Emitento visuotiniame akcininkų
susirinkime.

Oficialus siūlymas bus teikiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebus
reikalaujama pateikti jokių dokumentų jokiai užsienio reguliavimo institucijai
ar gauti patvirtinimą iš jos. Be to, oficialiam siūlymui nebus taikomas
Jungtinės Karalystės municipalinis perėmimų ir susijungimų kodeksas (angl. City
Code on Takeovers and Mergers), ir oficialus siūlymas nebus pateiktas Jungtinės
Karalystės perėmimų ir susijungimų tarybai ar Jungtinės Karalystės listingavimo
institucijai.

Nei šis pranešimas, nei kuri nors jo dalis nėra siūlymas ar kvietimas parduoti
vertybinius popierius ir nėra joks tarpininkavimas juos perkant kokioje nors
jurisdikcijoje. Nei šis pranešimas (nei jo dalis), nei jo išplatinimo faktas
nesudaro pagrindo ar priežasties sudaryti kokį nors sandorį. Oficialus
siūlymas nėra ir nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei paštu, nei
tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais, nei per nacionalinę
vertybinių popierių biržą teikiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šie būdai,
jais neapsiribojant, apima informacijos perdavimą faksimiliniu ryšiu,
elektroniniu paštu, teleksu, telefonu ir internetu. Atitinkamai, šio pranešimo
kopijas bei kitus su siūlymu susijusius dokumentus draudžiama siųsti paštu ar
kitaip persiųsti, platinti ar perduoti į Jungtines Amerikos Valstijas. Bet koks
sąmoningas šio siūlymo priėmimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su šių
apribojimų nesilaikymu, bus negaliojantis. Nebus priimami jokie vertybiniai
popieriai ar kitoks atlygis, jeigu jis bus siunčiamas Jungtinių Amerikos
Valstijų gyventojo pageidavimu. Šiuo pranešimu nesiekiama gauti atsiliepimų į
siūlymą.

Šio pranešimo paskelbimas ar išplatinimas kai kuriose jurisdikcijose gali būti
ribojamas įstatymų, todėl visų jurisdikcijų, kuriose šis pranešimas bus
skelbiamas ar platinamas, asmenys turėtų sužinoti apie šiuos apribojimus ir į
juos atsižvelgti. Šio pranešimo gavimas kurioje nors jurisdikcijoje, kur
siūlymas draudžiamas, nelaikytinas siūlymu, o tik informaciniu pranešimu.

Oficialus siūlymas nebus teikiamas ir jo nebus galima priimti tiesiogiai ar
netiesiogiai Kanadoje, Australijoje, Japonijoje ar Italijoje arba iš jų. Bet
koks sąmoningas oficialaus siūlymo priėmimas tiesiogiai ar netiesiogiai
pažeidžiant šiuos apribojimus bus negaliojantis.

Šį dokumentą ar kitus susijusius dokumentus gaunantys asmenys (įskaitant
saugotojus, įgaliotinius ar patikėtinius) turėtų nepažeisti šių apribojimų ir
draudimo siųsti šį dokumentą į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą,
Australiją, Japoniją ar Italiją arba jį ten platinti. Priešingu atveju, bet
koks sąmoningas priėmimas gali tapti negaliojančiu.

Šiame pranešime pateikiama 2009 m. rugsėjo 9 dieną, kurią buvo pasirašytas
cirkuliaras, galiojanti informacija.

2. Oficialaus siūlymo cirkuliaro patvirtinimo Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių komisijoje data

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija cirkuliarą patvirtino 2009 m.
rugsėjo 11 d.

3. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžios ir pabaigos datos

Oficialus siūlymas prasidės 2009 m. rugsėjo 17 d. ir baigsis 2009 m. spalio 9
d.

4. Informacija apie Emitentą

Pavadinimas: TEO LT, AB
Teisinė forma: akcinė bendrovė
Įmonės kodas: 121215434
Registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 28, Vilnius, Lietuvos Respublika
Telefono numeris: +370 5 262 15 11
Telefakso numeris: +370 5 231 38 60
Elektroninio pašto adresas: darius.dziaugys@teo.lt

Interneto tinklalapis: www.teo.lt

5. Informacija apie Oficialaus siūlymo teikėją

Pavadinimas: TeliaSonera AB (publ)
Teisinė forma: Aktiebolag (ribotos atsakomybės akcinė bendrovė)
Įmonės kodas: Nr. 556103-4249
Registruotos buveinės adresas: SE-106 63 Stokholmas, Švedija
Telefono numeris: +46 8 504 550 00
Telefakso numeris: +46 8 504 550 01
Elektroninio pašto adresas: teliasonera@teliasonera.com
Interneto tinklalapis: www.teliasonera.com

6. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė (dienomis)

Oficialaus savanoriško siūlymo įgyvendinimo laikotarpis truks 23 (dvidešimt
tris) kalendorines dienas.

7. Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių minimalus ir maksimalus
skaičius pagal rūšis, klases, ISIN kodas; jeigu Emitento vertybinių popierių
savininkai nepateikia numatyto supirkti vertybinių popierių kiekio, oficialus
siūlymas laikomas neįvykęs (pildoma skelbiant savanorišką oficialų siūlymą)

Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių maksimalus skaičius 281 470 107
(du šimtai aštuoniasdešimt vieną milijoną keturis šimtus septyniasdešimt
tūkstančių vieną šimtą septynias) paprastąsias vardines akcijas (ISIN kodas
LT0000123911), kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas).

Numatomų supirkti Emitento vertybinių popierių minimalus skaičius - 1 (viena)
paprastoji vardinė akcija (ISIN kodas LT0000123911), kurios nominali vertė yra
1 Lt (vienas litas).

Oficialus siūlymas bus įvykęs, jeigu bent 1 (viena) paprastoji vardinė akcija
bus pateikta pardavimui.

8. Apmokėjimo už superkamus Emitento vertybinius popierius būdas (pinigai,
vertybiniai popieriai arba pinigų ir vertybinių popierių derinys)

Už Emitento paprastąsias vardines akcijas bus mokama pinigais.

9. Kaina (keitimo santykis, jeigu atsiskaitoma vertybiniais popieriais arba
vertybinių popierių ir pinigų kombinacija, t. y. koks pinigų ir siūlomų mainais
vertybinių popierių sveikasis skaičius tenka vienam superkamam Emitento
vertybiniam popieriui), kuria bus superkami Emitento vertybiniai popieriai
(oficialaus siūlymo kaina). Savanoriško oficialaus siūlymo atveju, kai
atsiskaitoma vertybiniais popieriais, kaina turi būti nurodoma ir pinigais

Oficialaus siūlymo kaina yra 1,83 Lt (vienas litas, aštuoniasdešimt trys
centai) už 1 (vieną) paprastąją vardinę Emitento akciją (ISIN kodas
LT0000123911), kurios nominali vertė yra 1 Lt (vienas litas).

10. Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai
nepriklausančios nuo Oficialaus siūlymo teikėjo

Oficialaus siūlymo įvykimą lemiančios aplinkybės, tiesiogiai nepriklausančios
nuo Oficialaus siūlymo teikėjo, nėra žinomos šio cirkuliaro pasirašymo dieną.

11. Su Emitentu susiję Oficialaus siūlymo teikėjo planai ir ketinimai, jeigu
oficialus siūlymas įvyktų

11.1. Emitento verslo sričių tęstinumas

Numatoma tęsti dabartinę Emitento veiklą.

Emitentas ir jo dukterinės bendrovės yra didžiausi Lietuvoje plačiajuosčio
interneto prieigos ir balso telefonijos paslaugų operatoriai, teikiantys
kompleksines telekomunikacijų, informacinių technologijų ir televizijos
paslaugas gyventojams ir verslo klientams.

Remiantis Emitento skelbiama informacija, artimiausioje ateityje Emitentas
ypatingą dėmesį skirs sparčiai šviesolaidinio prieigos tinklo plėtrai ir
paslaugų kokybės gerinimui. Numatoma aktyviai didinti skaitmeninės antžeminės
televizijos paslaugų gavėjų skaičių. Atsižvelgdamas į tai, kokią įtaką Emitento
pajamoms turi rinka ir ekonominė situacija, bei į tai, kad telekomunikacijų
sektorius kuo toliau, tuo labiau reguliuojamas, Emitentas planuoja ir toliau
kompleksiškai mažinti savo veiklos išlaidas. Oficialaus siūlymo teikėjas ketina
tęsti Emitento planus.

Pagal Emitento 2008 m. gruodžio 31 d. finansinę atskaitomybę, konsoliduotas
metines ataskaitas ir nepriklausomo audito ataskaitas 2009 metais 112 000 000
Lt (vieno šimto dvylikos milijonų litų) kapitalo investicijos bus skirtos
pagrindinio tinklo atnaujinimui, sparčiai šviesolaidinio prieigos tinklo
plėtrai, paslaugų kokybės gerinimui ir skaitmeninės televizijos paslaugų
plėtrai. Oficialaus siūlymo teikėjas planuoja tęsti šiuos Emitento
investicinius planus.

11.2. Restruktūrizavimas (valdymo struktūros pakeitimas), pertvarkymas,
reorganizavimas arba likvidavimas

Nėra numatoma Emitentą restruktūrizuoti, reorganizuoti ar likviduoti.

Jeigu įgyvendinus oficialų siūlymą Oficialaus siūlymo teikėjui kartu su jo 100%
kontroliuojama dukterine bendrove Amber Teleholding A/S (kuri šiuo metu valdo
Emitento kontrolinį akcijų paketą) nuosavybės teise priklausys daugiau negu 95%
visų balsų Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime, tuomet Oficialaus
siūlymo teikėjas, veikdamas kartu su Amber Teleholding A/S, gali svarstyti
privalomo akcijų pardavimo (squeeze-out) galimybę.

11.3. Politika darbuotojų atžvilgiu

Nuo 2007 m. balandžio 25 d. įsigaliojo Emitento, kaip darbdavio, Kolektyvinė
sutartis su jo darbuotojais, kuriems atstovauja profesinės sąjunga. Vėliausieji
Kolektyvinės sutarties pakeitimai įsigaliojo 2009 m. birželio 1 d. Kolektyvinė
sutartis užtikrina Emitento darbuotojams papildomas socialines garantijas.

Artimiausioje ateityje nenumatoma keisti Emitento politikos darbuotojų
atžvilgiu.

11.4. Politika vadovų atžvilgiu

Emitentas laikosi 2006 m. rugpjūtį priimto Bendrovių valdymo kodekso
rekomendacijų bendrovėms, įtrauktoms į NASDAQ OMX Vilniaus vertybinių popierių
biržos oficialiuosius prekybos sąrašus (toliau - Bendrovių valdymo kodeksas),
kaip nurodoma Emitento konsoliduotos metinės atskaitomybės priede „Bendrovių
valdymo kodekso reikalavimų laikymasis per laikotarpį iki 2008 m. gruodžio 31
d.”

Pagal Emitento įstatus Emitento valdymo organai yra visuotinis akcininkų
susirinkimas, valdyba ir generalinis direktorius. Emitento valdybą sudaro 7
(septyni) nariai, renkami 2 (dviejų) metų kadencijai. Valdyboje yra audito
komitetas ir atlyginimų komitetas. Pagal Bendrovių valdymo kodeksą visi
valdybos nariai yra direktoriai konsultantai. Du valdybos nariai atstovauja
smulkiesiems akcininkams.

Artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento politikos vadovų atžvilgiu.

11.5. Kapitalo pritraukimo politika

Oficialaus siūlymo teikėjas planuoja, kad Emitentas ir toliau išsilaikys iš
savo uždirbamų pajamų ir daugiau dėmesio skirs rezervų ir lėšų veiklos plėtrai
ateityje kaupimui.

11.6. Dividendų politika

Emitento dividendų politiką lems akcininkams tenkančių pinigų srautų lygis.
Šiuo atžvilgiu Oficialaus siūlymo teikėjas ketina: (i) išlaikyti ir išplėsti
Emitento investicijų programą, (ii) finansuoti investicijas iš vidinių
išteklių, ir (iii) kaupti rezervus, įskaitant rezervus tolesnei veiklos
plėtrai.

11.7. Numatomi pakeitimai Emitento įstatuose

Artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento įstatų.

11.8. Emitento vadovams numatomos specialios išmokos, skatinimo sistemos ir pan.

Emitento akcininkai renka valdybos narius dviejų metų laikotarpiui ir su jais
darbo sutartys nesudaromos. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priima
nutarimą dėl pelno paskirstymo, turi teisę nuspręsti mokėti valdybos nariams
metines išmokas (tantjemas). Valdybos nariai neturi teisės gauti kompensacijų
ar išmokų, jeigu atsistatydina iš pareigų nepasibaigus kadencijai.

Emitento aukščiausiojo lygio vadovų darbo sutarčių sąlygas svarsto valdybos
atlyginimų komitetas ir tvirtina valdyba. Atlyginimų komitetas turi teisę
pasiūlyti valdybai įtraukti į aukščiausiojo lygio vadovų darbo sutartis
papildomas nuostatas, numatančias kompensacijas atsistatydinimo ar panašiais
atvejais. Emitento generalinio direktoriaus valdybos patvirtintoje darbo
sutartyje yra numatyta, kad įvykdžius tam tikras sąlygas, atsistatydinimo ar
atleidimo iš pareigų atveju generalinis direktorius turės teisę gauti nuo 6
(šešių) iki 12 (dvylikos) mėnesinių atlyginimų dydžio kompensaciją.

Artimiausioje ateityje neketinama keisti Emitento vadovų skatinimo plano.

12. Siūloma kompensacija už visus teisių turėtojų nuostolius, atsiradusius
įgyvendinant Vertybinių popierių statymo 36 straipsnio 1-5 dalies reikalavimus
(kompensacijos nustatymo metodas, sumokėjimo būdas)

Netaikoma.

13. Rašytiniai susitarimai su kitais asmenimis dėl balsavimo Emitento
visuotiniame akcininkų susirinkime

Oficialaus siūlymo teikėjas nėra sudaręs rašytinių susitarimų su kitais
asmenimis dėl balsavimo sutartinai Emitento visuotiniuose akcininkų
susirinkimuose.

14. Teisė, kuri reglamentuos Oficialaus siūlymo teikėjo ir siūlymą gaunančio
Emitento vertybinių popierių savininkų sudarytas sutartis, susijusias su
oficialiu siūlymu, ir kompetentingi teismai

Sutartis, susijusias su oficialu siūlymu, kurias sudarys Oficialaus siūlymo
teikėjas ir Emitento akcininkai, reglamentuos Lietuvos Respublikos teisės
aktai. Ginčus nagrinės kompetentingi Lietuvos teismai.

15. Informacija apie vykstančius teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo)
procesus, darančius arba galinčius daryti esminę įtaką Oficialaus siūlymo
teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai

Šio cirkuliaro pasirašymo dieną nėra jokių teismo ar trečiųjų teismo
(arbitražo) procesų, darančių arba galinčių daryti esminę įtaką Oficialaus
siūlymo teikėjo veiklai bei finansinei padėčiai.

16. Kita informacija Oficialaus siūlymo teikėjo nuožiūra

16.1. Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų programa

Emitentas vykdo Tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (toliau - TDP) programą,
1 TDP lygus 10 (dešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Oficialus siūlymas TDP
netaikomas. TDP turėtojai, norintys dalyvauti oficialiame siūlyme, turi teisę
tai daryti tik jeigu: (i) jie yra ne Jungtinėse Amerikos Valstijose, (ii) jie
turi teisę tai daryti, (iii) jie tampa akcininkais (A) pateikdami savo TDP
Tarptautiniam TDP depozitoriumui pakeitimui ne Jungtinėse Amerikos Valstijose,
ir (B) laikydamiesi TDP depozitinės sutarties sąlygų, įskaitant bet kokių
mokesčių ir bet kokių taikomų pervedimo mokesčių, rinkliavų, valstybinių
mokesčių sumokėjimą, prašydami, kad depozitoriumas pateiktų jiems ne Jungtinėse
Amerikos Valstijose akcijas, kurias atstoja pateikti TDP, ir (iv) jie priima
oficialų siūlymą gautų akcijų atžvilgiu remiantis oficialaus siūlymo sąlygomis.

16.2. Numanomi pareiškimai ir garantijos

Laikoma, kad kiekvienas Emitento akcijų turėtojas, priimdamas šį oficialų
siūlymą, pareiškia ir garantuoja, kad: (i) jis nėra gavęs šio dokumento ar
kito, su oficialiu siūlymu susijusio, dokumento Jungtinėse Amerikos Valstijose,
ir kad jis nesiuntė, neperdavė ir kitaip neplatino tokių dokumentų Jungtinėse
Amerikos Valstijose ar į jų teritoriją; (ii) ryšium su šiuo oficialiu siūlymu
jis nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesinaudojo nei Jungtinių Amerikos
Valstijų paštu, nei tarptautinės arba užsienio prekybos priemonėmis ar būdais,
nei nacionaline vertybinių popierių birža; (iii) jis nėra ir nebuvo Jungtinėse
Amerikos Valstijose tuo metu, kai sutiko su oficialaus siūlymo sąlygomis; (iv)
jis nėra Jungtinių Amerikos Valstijų asmuo.

Jeigu oficialų siūlymą priimantis asmuo veikia patikėjimo, atstovavimo ar
kitais pagrindais kaip tarpininkas, tai laikoma, kad priimdamas oficialų
siūlymą, jis garantuoja ir pareiškia, kad jis arba: (a) turi teisę savo
nuožiūra disponuoti akcijomis, kurių atžvilgiu priimtas šis oficialius
siūlymas, arba (b) asmuo, kurio vardu jis veikia, buvo už Jungtinių Amerikos
Valstijų ribų tuo metu, kai pavedė jam priimti oficialų siūlymą.

16.3. Emitento pranešimai

Emitentas paskelbs visą, su oficialiu siūlymu susijusią, informaciją Nutarimo
Nr. 1K-17 dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. liepos
17 d. priimtų Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir
atskleidimo taisyklių patvirtinimo (su visais vėlesniais jų pakeitimais)
nustatyta tvarka.

16.4. Nurodymai akcininkams dėl oficialaus siūlymo priėmimo tvarkos

Kiekvienas akcininkas, pageidaujantis priimti oficialų siūlymą ir parduoti savo
akcijas, turi tiesiogiai susisiekti su finansų makleriu arba atitinkamu savo
vertybinių popierių sąskaitos, kurioje yra apskaitomos tam akcininkui
priklausančios Emitento akcijos, tvarkytoju ir pateikti jam pavedimą atlikti
akcijų pardavimo sandorį pagal oficialaus siūlymo sąlygas.


PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintas
„TeliaSonera AB (publ)“ savanoriško oficialaus siūlymo cirkuliaras dėl TEO LT,
AB akcijų (16 psl.)


Eglė Gudelytė-Harvey,
Korporatyvinių ir teisės reikalų skyriaus direktorė,
tel. (8 5) 236 72 921. 2009 09 11_registruotas cirkuliaras.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=275784)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital