Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Spekuliantai.lt | 2012-05-11 | NASDAQ OMX biržų naujienos | perskaitė: 726
Raktiniai žodžiai: Lietuvos Dujos AB, LDJ
LDJ: Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Lietuvos Dujos AB Pranešimas apie esminį įvykį 11.05.2012

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo papildytos
darbotvarkės bei susirinkimo sprendimų projektų

Vilnius, Lietuva, 2012-05-11 13:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012 m. gegužės 4
d. akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau -
Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2012 m. gegužės 4 d. patvirtintą
visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) darbotvarkę bei
Susirinkimo sprendimų projektus.

2012 m. gegužės 10 d. buvo gautas akcininko E.ON Ruhrgas International GmbH
pasiūlymas papildyti darbotvarkę bei siūlomas sprendimo projektas.

Bendrovė papildė Susirinkimo darbotvarkę akcininko siūlomu klausimu, sprendimo
projektu ir teikia juos visuotiniam akcininkų susirinkimui:

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
4. Dėl valdybos narių.

Susirinkimo sprendimų projektai:

1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.

Sprendimo projektas:

AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti Lietuvos Respublikos
gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių
dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“
patvirtinto plano 8 p. numatytu būdu, teisės aktų numatytais terminais
atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų
perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto,
teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.

2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.

Sprendimo projektas:

AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant Bendrovės
dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą
(turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei
pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų
nustatytais terminais.

3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.

Sprendimo projektas:

Pavesti Bendrovės Valdybai parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat savo
nuožiūra priimti visus kitus sprendimus, reikalingus Bendrovės visuotinio
akcininkų susirinkimo pasirinktų perdavimo veiklos atskyrimo bei skirstymo
veiklos atskyrimo būdų įgyvendinimui, išskyrus sprendimus dėl gamtinių dujų
skirstymo veiklos (kaip turtinio komplekso) vertės, kuriuos priims Bendrovės
visuotinis akcininkų susirinkimas, bei kitus sprendimus, kurių priėmimas yra
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.

4. Dėl valdybos narių.

Sprendimo projektas:

Atsižvelgiant į dr. Frankenberg atsistatydinimą iš AB ,,Lietuvos dujos“
Valdybos nario ir pirmininko pareigų nuo 2012 m. birželio 30 d. (įskaitytinai),
priimti jo atsistatydinimą ir nuo 2012 m. liepos 1 d., 0:00 val. nauju
Bendrovės Valdybos nariu išrinkti dr. Achim Saul. Dr. Saul eis šias pareigas
iki dabartinės Bendrovės Valdybos kadencijos pabaigos.

Primename, kad:

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos
iniciatyva ir sprendimu, 2012 m. gegužės 28 d. (pirmadienį) 10.00 val. AB
„Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) būstinėje, antro aukšto salėje, Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų
susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. gegužės 28 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. gegužės 28 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2012 m. gegužės 21 d. Dalyvauti ir
balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie
2012 m. gegužės 21 dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.

Akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ bendras akcijų, kurių nominali vertė 1 Lt,
skaičius lygus 469 068 254. Akcijų, suteikiančių balsavimo teisę neeilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo dieną, skaičius yra lygus 469 068
254.

Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis
teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo,
kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais, bei kita papildoma
medžiaga, susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių
įgyvendinimu, nuo 2012 m. gegužės 7 d. Bendrovės akcininkai gali susipažinti
darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.),
Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0146. Šie
dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje
www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

Priedai:

1. Balsavimo biuletenis (.pdf)

2. Įgaliojimo forma (.pdf)

3. Akcininkų teisės (.pdf)Įgaliotas asmuo:

Reda Aglinskienė
Juridinio skyriaus viršininkė
tel. (8 5) 236 02 40


1. akcininku_teises_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=392464)
2. igaliojimas_atstovauti_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=392466)
3. balsavimo_biuletenis_LT.pdf
(https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=392465)

Taip pat skaitykite

DPK: Decisions of the regular meeting of shareholders dated 27.05.2013

VLN: NEW MUTUAL FUND TO THE BALTIC FUND CENTER

VLN: The results of the primary placement auction of Lithuanian Government securities

VLN: VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos 2013-05-27 | NASDAQ OMX biržų naujienos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

DIENORAŠČIAI

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital