d0nce | Žinutės

EEG1T - "Ekspress Grupp" 143 Akcijų birža 2007-08-02 20:39:40

jei ir apsimoka sita akcija pirkti, tai labai labai ilgai perspektyvai..

EEG1T - "Ekspress Grupp" 143 Akcijų birža 2007-04-20 12:52:36

MG Baltic" jei ir planuoja ateity pasirodyti birzoje,tai tik nuo 2008 pavasario ir tai tik zodiniai planai, kolkas nieko jie neketina..

UKB1L - "Ūkio bankas" 11342 Akcijų birža 2007-03-14 09:44:13

ta nauja emisija tokia maza,kad per ja galima ir nuostoli aptureti..

UKB1L - "Ūkio bankas" 11342 Akcijų birža 2007-03-14 08:59:54

ten buvo tikras pavedimas, jokiu klaidu negalejo buti, taip kad visiem linkiu budrumo..

del mokesciu 44 Akcijų birža 2006-12-27 12:00:57

KAUNO APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Kodas 188729019, Europos pr.105, 44500 Kaunas, tel. (8~37) 465606, faksas (8~37) 465616, el.p. Kauno.apskr.rastai@vmi.lt
A.s. LT69 7300 0100 0223 6604 AB banko ,,Hansabankas” Kauno regiono skyriuje
___________________________________________________________________

2006- 10-18 Nr.(11.6-09)-K-9760
Į 2006-10-12 paklausimą

DĖL PAJAMŲ, GAUTŲ UŽ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMĄ, APMOKESTINIMO

Atsakydami į Jūsų paklausimą dėl pajamų, gautų už vertybinių popierių pardavimą, apmokestinimo, paaiškiname, kad nuo 2003-01-01 gyventojų pajamos apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr.73-3085; toliau – GPMĮ).
Pajamos už parduotus arba kitaip perleistus nuosavybėn individualios ir ne individualios veiklos vertybinius popierius, įsigytus po 1999 m. sausio 1 d., yra neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, jeigu vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn ne ankščiau negu po 366 dienų nuo jų įsigijimo dienos (parduodant dalį to paties emitento tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn ankščiausiai įsigyti vertybiniai popieriai) ir gyventojas 3 metus iki mokestinio laikotarpio, kuriame vertybiniai popieriai buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos nebuvo savininkas daugiau kaip 10 procentų vieneto, kurio vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami nuosavybėn, akcijų (dalių, pajų). Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šių akcijų emitentui, taip pat tais atvejais, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį (GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p.). Be to, pajamos priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, jeigu jos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose.
Individuali veikla, tai savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, neatsižvelgiant į tai ar ši veikla pelninga ar nepelninga ( GPMĮ 2 str. 7 d.). Šiai veiklai būdingi tokie 2 požymiai:
1) tęstinumas – gyventojo sudaromiems sandoriams paprastai būdingas tam tikras tęstinumas ar atsikartojamumas. Tam tikrais atvejais ir nesant tęstinumui, iš tam tikrų aplinkybių darytina išvada, kad gyventojas vertėsi individualia veikla, pavyzdžiui, tokiomis aplinkybėmis gali būti: naudos dydis ir tai, kokią gyventojo pajamų dalį sudaro ši nauda; taip pat su naudos gavimu susijusios sąnaudos;
2) savarankiškumas, t.y. kai gyventojas pats sprendžia su savo veikla susijusius klausimus, pats dengia savo išlaidas, susijusias su veiklos vykdymu ir kt.
Paaiškėjus, kad gyventojas nuolat (tęstinį laikotarpį) įsigyja ir parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn turtą (pvz, vertybinius popierius), siekdamas gauti ekonominės naudos, tokiu atveju galima laikyti, kad jis vykdo individualią veiklą (nepriklausomai nuo to, ar gyventojas vykdo veiklą įregistravęs ją VMI, ar neįregistravęs).
Taigi:
- jeigu vertybinių popierių pardavimo sandoris yra atsitiktinis (pavyzdžiui, gyventojas nesiverčia akcijų pirkimu-pardavimu tęstinį laikotarpį) ir parduodami ne individualios veiklos VP netenkina aukščiau minėtų GPMĮ 17 str. 1 d. 23 p. nuostatų (pvz., VP neišlaikyti nuo įsigijimo iki pardavimo 366 dienų), tuomet gautos pajamos (atėmus iš jų GPMĮ 19 str. nustatyta tvarka apskaičiuotą VP įsigijimo kainą) yra apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu;
- jeigu gyventojas vykdo veiklą, turinčią individualios veiklos požymių, toks gyventojas gaunamas pajamas (net ir tuo atveju, jeigu nustatyta tvarka jis nebuvo įregistravęs individualios veiklos), kalendoriniams metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. turi deklaruoti ir nuo jų sumokėti: arba 15 proc. pajamų mokestį (jeigu iš šių pajamų neatimamos patirtos išlaidos veiklai vykdyti, t.y. jeigu pajamų mokestis mokamas nuo visų pajamų), arba 27 procentų (nuo 2006-07-01; nuo 2003-01-01 iki 2006-06-31 - 33 proc.) pajamų mokestį (jeigu gyventojas nusprendžia atimti leidžiamus atskaitymus, t.y. atimamos patirtos išlaidos veiklai vykdyti), išskyrus tuos atvejus, kai parduoti VP, kurie neapmokestinami pagal aukščiau nurodyto GPMĮ 17 straipsnio nuostatas.
Pažymėtina, kad vertybinių popierių pardavimas per vertybinių popierių biržą gali būti laikomas gyventojo individualia veikla. Nustatant, ar gyventojų pajamos, gautos iš vertybinių popierių pirkimo/pardavimo per vertybinių popierių biržą, laikomos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individualios veiklos pajamomis, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinama individualią veiklą apibrėžiančių kriterijų visuma (tęstinumas, priimamų sprendimų savarankiškumas, ekonominės naudos siekimas, gaunamų pajamų dalis visose gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautose pajamose ir pan.). Be to, pajamos, gautos pagal sudarytas vertybinių popierių portfelio valdymo patikėjimo sutartis prekybai vertybinių popierių biržoje visais atvejais nelaikomos vertybinių popierių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn individualios veiklos pajamomis.
Gyventojo pajamos, gautos už parduotus vertybinius popierius (tiek individualios, tiek ne individualios veiklos VP), priskiriamos B klasės pajamoms. Pajamų mokestį nuo pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka (jeigu gautos apmokestinamos pajamos) pats nuolatinis Lietuvos gyventojas arba jo įgaliotas asmuo GPMĮ 25 ir 27 straipsniuose nustatyta tvarka. Todėl nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, per 2006 kalendorinius metus), gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms (pavyzdžiui, už parduotus vertybinius popierius), pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos (iki 2007 m. gegužės 1 d.), privalės pats arba per įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui Metinę pajamų mokesčio deklaraciją, joje deklaruoti praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas bei už jas apskaičiuotą pajamų mokestį. Mokėtinas pajamų mokestis, apskaičiuotas Metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, turės būti sumokamas į gyventojo gyvenamosios vietos VMI iki 2007 m. gegužės 1 d. AVMI sąskaitų bei jas tvarkančių bankų sąrašas paskelbtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt
Vadinasi, Jūs 2006 metais gavusi pajamų už akcijų pardavimą (ar kitokį perleidimą) Metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2006 metus pateikti ir joje apskaičiuotą pajamų mokestį sumokėti turėsite iki 2007 m. gegužės 1 d.
GPMĮ nuostatos išsamiai paaiškintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtame LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentare, kuris skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto puslapyje adresu www.vmi.lt .
Gyventojams, gaunantiems pajamų už vertybinių popierių pardavimą ar kitokį perleidimą, konsultacija teikiama Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriuje adresu A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas, 232 kab., bei Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.
Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital