Komentarai 10 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga

2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga 2016 m. Lapkričio 28 d. Biržos apžvalga

Pirmadienį Baltijos rinkose ir estiškos, ir latviškos, ir lietuviškos akcijos prisidėjo prie milijoninės apyvartos. Kainos keliavo į skirtingas puses.
Labiausiai kilo latviškos akcijos. Pats indeksas šiandien pakilo net 1.62%. Tuo tarpu Talino akcijų indeksas krito 0.16%.

 


1 pav. AUGA Group, AB gavo 2016 m. lapkričio 21 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą Nr. 241-226 (toliau tekste – Sprendimas), kuriuo yra įpareigota paskelbti tokio turinio pranešimą:
Skirti AUGA group, AB, 3 000 (trijų tūkstančių) eurų baudą už privalomo Lietuvos banko nurodymo nevykdymą.
Įpareigoti AUGA group, AB, užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta pagal Akcinių bendrovių įstatymo ir Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus, įvertinant iki AUGA group, AB, akcijų apmokėjimo UAB „eTime invest“ akcijomis dienos buvusias reikšmingas aplinkybes, kad UAB „eTime invest“ tikroji vertė atitiktų 3 TFAS reikalavimus. Nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši situacija būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.
Laikydamasi skaidrumo ir informacijos prieinamumo kriterijų, Bendrovė poreikiui esant, ateityje informuos apie tolesnius savo veiksmus dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo.


2 pav. TEO LT, AB dukterinė įmonė UAB „Lintel“ planuoja atsisakyti išorinių klientų aptarnavimo paslaugų teikimo, o visas pajėgas nukreips „Teo“ įmonių grupės klientų patirties ir aptarnavimo kokybės stiprinimui. Mokamos informacijos paslauga telefonu 118 išliks ir bus toliau plėtojama naujais kanalais internetu.
„Lintel“ nuotolinio aptarnavimo paslaugomis, tokiomis kaip informacijos teikimas ir klientų aptarnavimas trumpaisiais telefonų numeriais, naudojosi bankų, mažmeninės maisto produktų ir degalų prekybos, draudimo, logistikos ir telekomunikacijų srities įmonės. Paslaugų teikimas bus stabdomas pagal sutartyse su klientais numatytas sąlygas per 1–3 mėnesius.
Taip pat planuojama pakeisti UAB „Lintel“ pavadinimą į Telia Customer Service LT, UAB. Tai numatyta įgyvendinti kartu su siūlomu „Lintel“ valdančios Bendrovės pavadinimo keitimu į Telia Lietuva, AB.
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Radviliškyje, Šiauliuose ir Panevėžyje esančiuose „Lintel“ kontaktų centruose dirba apie 600 klientų aptarnavimo specialistų, iš jų apie šeštadalis aptarnavo išorės klientus. Dėl planuojamos veiklos reorganizacijos darbuotojų skaičius nesikeis.


3 pav. AB „Amber Grid“ 2016 m. 9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:
• 2016 m. 9 mėnesių pajamos – 47,0 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 37,9 mln. Eur);
• 2016 m. 9 mėnesių pelnas prieš apmokestinimą – 16,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 7,4 mln. Eur);
• 2016 m. 9 mėnesių grynasis pelnas – 14,3 mln. Eur (2015 m. 9 mėnesių – 9,5 mln. Eur).
2016 m. 9 mėnesių pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 28,7 mln. Eur, palyginus su 2015 m. 9 mėnesių (18,9 mln. Eur) padidėjo 52 proc.
AB „Amber Grid“ skelbia 2016 m. rugsėjo 30 d. neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.


4 pav. AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
2016 m. lapkričio 25 d. įvykusiame Bendrovės valdybos posėdyje, atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 25 d. posėdžio metu pateiktą Bendrovės stebėtojų tarybos nuomonę, AB „Energijos skirstymo operatorius“ valdybos pirmininke ir generaline direktore buvo išrinkta Bendrovės valdybos narė Dalia Andrulionienė.
Bendrovė primena, kad iš Bendrovės generalinio direktoriaus pareigų atšaukus Liudą Liutkevičių, nuo 2016 m. lapkričio 4 d. Bendrovės valdybos sprendimu Dalia Andrulionienė laikinai ėjo Bendrovės generalinės direktorės pareigas.
Bendrovės valdyboje be Dalios Andrulionienės šiuo metu dirba Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Augustas Dragūnas, Tinklų vystymo tarnybos direktorius Rytis Borkys ir Tinklų eksploatavimo tarnybos direktorius Dalius Svetulevičius.
Atranka į Bendrovės Paslaugų tarnybos direktoriaus poziciją ir valdybos nario pareigas bus paskelbta artimiausiu metu.
Apie priimtus sprendimus dėl valdybos nario išrinkimo Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) lapkričio 28 d. paskelbė Bendrovės valdybos sprendimu lapkričio 22 d. patvirtintas naujas elektros energijos persiuntimo paslaugų ir visuomenines elektros kainas, kurios galios 2017 metais.
ESO elektros kainas perskaičiavo po to, kai VKEKK pakeitė elektros energijos kainos dedamąsias.
Bendrovė nuo 2017 m. pasiūlė taikyti vidutiniškai 8,3 proc. mažesnes visuomenines elektros kainas privatiems klientams. Verslo klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, 2017 metais persiuntimo paslaugos kainas ESO pasiūlė mažinti vidutiniškai apie 14,9 proc., iš žemosios įtampos tinklų – 14,3 proc. Konkrečių klientų išlaidų pokytis už elektros energiją ir jos persiuntimo paslaugą gali skirtis.
Bendrovė pažymi, kad VKEKK priėmus sprendimus dėl VIAP biudžeto ir visuomeninės elektros energijos kainos viršutinės ribos koregavimo, paskelbtos paslaugų kainos gali būti koreguojamos.


5 pav. Grindeks 9 mėn. pajamos augo 14%, grynasis pelnas augo 66%.


6 pav. Per devynis 2016 metų mėnesius „Litgrid“ Grupės pajamos buvo 123,1 mln. eurų - 69 proc. didesnės nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grupės grynasis pelnas augo 3,5 karto ir buvo 12,4 mln. eurų. Geresnius finansinius rezultatus labiausiai lėmė išaugusios perdavimo paslaugų, naujų gamintojų prijungimo, kitos veiklos bei perkrovų pajamos.
Didžiausią grupės pajamų dalį - 40 proc. visų pajamų - sudarė pajamos už elektros energijos perdavimą. Išaugus perduotos elektros energijos kiekiui ir kainai, šios pajamos padidėjo daugiau nei trečdaliu iki 49,7 mln. eurų. Ženklų pajamų augimą lėmė ir pradėtos eksploatuoti elektros jungtys „NordBalt“ ir „LitPol Link“ bei sklandus viso elektros perdavimo tinklo darbas.
Grupės sąnaudos 2016 metų sausį-rugsėjį buvo 108,1 mln. eurų, 58 proc. didesnės lyginant su tuo pačiu 2015-ųjų periodu. Sąnaudų augimui ženklią įtaką turėjo pradėtos eksploatuoti naujos elektros jungtys: augo balansavimo elektros, sisteminių paslaugų, technologinių nuostolių kompensavimo poreikiai.
2016 m. devynių mėnesių Grupės EBITDA buvo 36 mln. eurų. Lyginant su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, EBITDA padidėjo 14,5 mln. eurų arba 68 proc. Augo ir metiniai kapitalo bei turto grąžos rodikliai: jie atitinkamai padidėjo nuo 1,9 proc. ir 0,7 proc. iki 6,6 proc. ir 3,5 proc.
„Toliau siekiame geresnių veiklos rezultatų mažindami ne tik veiklos sąnaudas, bet ir efektyviau valdydami įmonės turtą, augindami darbuotojų kompetenciją ir atsakomybę siekiant iškeltų tikslų įgyvendinimo“, - sako „Litgrid“ Finansų departamento direktorius Rimantas Busila.
„Litgrid“ investicijos per devynis mėnesius siekė 30 mln. eurų. Jos beveik po lygiai padalintos strateginių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


7 pav. 2016-11-28 Lietuvos bankas sprendimu nr. 241-229 patvirtino AB „Vilniaus degtinė“ (įmonės kodas 120057287) akcininko Marie Brizard Wine & Spirits oficialaus siūlymo cirkuliarą, kuriuo akcininkas siekia supirkti likusias AB „Vilniaus degtinė“ akcijas.
Oficialaus siūlymo kaina yra 0,432 euro (keturi šimtai trisdešimt dvi tūkstantosios euro) už 1 (vieną) paprastąją vardinę 0,29 euro (29 euro centų) nominalios vertės AB „Vilniaus degtinė“ akciją (vertybinių popierių ISIN kodas LT0000112450). Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia 2016-12-02, pabaiga: 2016-12-15.


8 pav. AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino gruodžio 20 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1. Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2. Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1. Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d.
4. Konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1. Patvirtinti konsoliduotas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ finansines ataskaitas už 2016 metus, pasibaigusius 2016 m. rugpjūčio 31 d..
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1. Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje 3 023 764 EUR
Grynasis 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas 3 237 730 EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2016 metų, pasibaigusių 2016 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai) 21 064 EUR
Paskirstytinas rezultatas 6 282 558 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 1 049 292 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams 90 000 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus 5 143 266 EUR
*Vienai vardinei akcinei paskirstoma po 0,27 EUR dividendų.


9 pav. Rokiškio sūrio pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


10 pav. Vilkyškių pieninės pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2016 12 14 08:37     #36233
 advice here
The fun never ends with games featuring 


2016 12 25 14:51     #36265
 

I really like your page and the of the author's style . I always looking for your new posts. Thank you, I really like it, it is useful  prayer times

2016 12 25 14:51     #36266
 

I really like your page and the of the author's style . I always looking for your new posts. Thank you, I really like it, it is useful  prayer times

2018 03 23 12:49     #38146
 Such a amazing website where you can play online stickman games without any download or registration.
2018 04 24 12:54     #38554
 On April 11th,Cheap Soccer Jerseys Wholesale Beijing time, Barcelona lost 0-3 to Rome. Messi suffered a three-ball defeat in Apennine for two consecutive years. The Argentinians who fought too muchShop By National Team alone lost the opportunity before the game. If the World Cup is ineffective, the 2018 gold The ball prize is again suspended. Barcelona's campaignNew Products was completely suppressed by Rome, Valved can only expect Messi to once again play the savior, but similar to last year's offensive against Juventus, BarcelonaWorld Cup 2018 was caught in Messi's one-man's singles cycle, the results Messi did not score, many The individual assault is also not the best choice, and it isBundesliga Jerseys similar to the performance of a 0-3 defeat for Juve last season. Barcelona also suffered the same three-ball defeat. In the first 10 minutes, BarcelonaShop All Products completed four shots. After that, the pace of the game was mastered by Rome. From the 4th minute Sergio Robeto took the goal and was confiscated Other Teamsby Allison. In 90 minutes, Suarez restricted the left flank and blocked it, and the middle 86 minutes. Barcelona only Messi completed 5 shots, one dead, noPremier League other teammates can help, showing the passive chaos scene. Messi made two shots five times and did not La Ligabreak. Messi's personal ability made all opponents jealous, and in the first round Rome repeatedly attacked with four or five people, making the little fleas Ligue 1uncomfortable. The second round of Barcelona possession of the ball possession of less than all the advantages, Messi 61 touched the ball throughout the field, passingGermany Teams Jerseys only 35 times, pass success rate of 74.3%, below average. Barcelona 0-2 behind the offensive did not improve,Spain Teams Jerseys an impatient Messi chose more of them to go it alone, frequent ball breakthrough, but this is also the middle of the home team. The Serie A team is theFrance Teams Jerseys world’s number 1 player in defensive discipline, and is unlikely to give Messi a chance to drive straight into the game, especially at home. So Argentina Teams JerseysMessi was directly intercepted by the opponent 4 times in the whole game. He missed 1 turnover and missed the same mistake. To exaggeration.Italy Teams Jerseys The mentality also affected Messi's free-kick play. HisUSA Team Jerseys 2 shots were non-biased and high, and the free kick was not a penalty. Messi relied on an individual breakthrough to kill a bloody road in 86 minutes.Bayern Munich Jerseys He was forcibly removed from the opponent's four players. It was too late for Brazil's national goal Allison to attack. However, theUefa Champions Jerseys Argentine could not maintain balance even after staggering and slamming, and the single-pole shot failed to put strength and missed the final.Brazil Serie A League Jerseys The opportunity to kill the Saviour at all times. Barcelona is in a good position in the civil war this season.Colombian Categoría Primera Jerseys The league wins a countdown. The probability of defeating Seville in the King's Cup final is also very high. Argentina Primera Division JerseysThey are in double hope of winning. This is another great opportunity for Messi to attack the Golden Globe. However,Portugal Jerseys after Barcelona's 3rd consecutive season in the Champions League quarter-finals, Messi’s golden goal has been suspended again. Cristiano Ronaldo’s Portugal Primeira Liga Jerseysseason goals have now surpassed Messi’s. If assisting Real Madrid in completing the Champions League three consecutiveReal Madrid Jerseys championships, Messi will For the Golden Globe Awards, I am afraid that only Argentina will dominate theAtletico Madrid Jerseys World Cup this time. Let’s consider that Argentina without Messi has been half-dogged by Spain.Barcelona Jerseys
2018 11 10 12:01     #41196
  I discovered your this post while scanning for some related data on online journal search...Its a decent post..keep posting and upgrade the data.
http://www.newhealthtip.com/what-did-the-early-humans-eat/
2018 11 11 11:51     #41270
 This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing a blog that understands the value of providing a quality resource for free.
2018 11 11 12:09     #41286
 Great article it's really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot.
2021 11 04 14:48     #45471
 Awesome services. Arrived early and worked non-stop. Thank you https://carwrapsmemphis.com
2021 11 04 14:51     #45481
 i really liked your article. Thanks for sharing such a wonderful post. https://pestcontrol-spokane.com

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital