Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Gruodžio 22 d. Biržos apžvalga

2015 m. Gruodžio 22 d. Biržos apžvalga 2015 m. Gruodžio 22 d. Biržos apžvalga

Antradienio Baltijos rinkų apyvartos augo tiesiogiai proporcingai naujienų srautui. Turėjome gerų naujienų, tai paskatino pirkti.
Bet aktyviausiomis akcijomis šiandien išliko estiškos ir be naujienų. Tallink Grupp ir Tallinna Kaubamaja Grupp akcijoms rekordus pasiekti padėjo tiesioginiai sandoriai. Akcijų kainos kilo.
Bendrai bulių ir meškų balansas buvo vienodas. O indeksai pasirinko skirtingas kryptis. Buliai ganėsi Taline, o meškos sukinėjosi Rygoje ir Vilniuje.
Labiausiai nukentėjo Rygos akcijos.

 


1 pav. 2015 m. gruodžio 21 d. Juridinių asmenų registre naujai įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai, o AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“ išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Įvykus šiems įvykiams, FB ir FMĮ reorganizavimas, prijungiant šias įmones prie Banko, laikomas baigtu.
Išregistravus FB ir FMĮ iš Juridinių asmenų registro, vadovaujantis Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko sprendimais, buvo panaikintos FB ir FMĮ licencijos, o reorganizavimo pabaigos dieną Bankas perėmė visą FB ir FMĮ turtą, teises ir įsipareigojimus.

 


2 pav. 2015 m. gruodžio 21 d. įvykusiame „Lietuvos energijos gamyba“, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau – Bendrovė), neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nario išrinkimo.
„1.1. Išrinkti Dominyką Tučkų (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami) „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
1.2. Įgalioti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl bendrovės stebėtojų tarybos nario veiklos bei konfidencialios informacijos apsaugos sutartį su naujai išrinktu stebėtojų tarybos nariu“.
Bendrovė taip pat pažymi, kad visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šiuo neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.
„Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų taryboje Dominykas Tučkus dirbs su stebėtojų tarybos pirmininku Mindaugu Keizeriu ir nepriklausomu nariu Pranu Vilku.
Toks akcininkų sprendimas sutapo su akcijų kainos korekcijos staigesniu pagilėjimu.

 


3 pav. 2015 m. gruodžio 21 d. AB „Amber Grid“ ir Europos investicijų bankas sudarė iki 28 mln. eurų paskolos sutartį. Paskola skirta projekto „Dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų padidinimas (dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statyba)“ statybos finansavimui. Paskola gali būti išmokama dalimis per vienerius metus nuo sutarties sudarymo, papildomais AB „Amber Grid“ ir Europos investicijų banko sandoriais.

 


4 pav. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. sausio 15 d. 8.30 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14, šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas 152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena yra 2016 m. sausio 8 d.).
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1) Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ dividendų mokėjimo politikos tvirtinimas.
2) Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario rinkimas.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ dividendų mokėjimo politikos tvirtinimas.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdyba, atsižvelgdama į bendrovės veiklos tikslus, ypatumus bei teisinį veiklos reglamentavimą ir siekdama pagrindinio tikslo – visų akcininkų interesų tenkinimo, užtikrinant nuolatinį akcininkų nuosavybės vertės didėjimą, teikia visuotiniam akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkų susirinkimui susipažinti ir patvirtinti Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).
2. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nario rinkimas.
Atsižvelgiant į tai, kad akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos narys Andrius Daukšas atsistatydina nuo 2016 m. sausio 3 d., vietoje atsistatydinusio valdybos nario iki valdybos kadencijos pabaigos akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybos nariu išrinkti Egidijų Damulį.

Lietuvos bankas 2015 m. gruodžio 21 d. patvirtino akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą (toliau – Prospektas, žr. prisegamus dokumentus).
Patvirtintas Prospektas yra skirtas (i) iki 8 344 386,92 EUR bendros nominalios vertės naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų viešam siūlymui (akcijų skaičius – iki 28 773 748, vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR, galutinė emisijos (siūlymo) kaina – 0,40 EUR už vieną naujai išleidžiamą Bendrovės akciją) ir (ii) iki 28 773 748 paprastųjų vardinių naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius Papildomajame prekybos sąraše.
Sprendimas dėl Bendrovės naujų akcijų išleidimo, viešo siūlymo ir dėl jų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2015 m. spalio 28 d. Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime bei detalizuotas Bendrovės valdybos sprendimais.
Vadovaujantis Prospektu, siūlymą sudaro viešas akcijų siūlymas Lietuvoje: (i) esamiems Bendrovės akcininkams, kaip tai nurodyta Prospekte, (ii) mažmeniniams investuotojams ir (iii) instituciniams investuotojams. Siūlymas instituciniams investuotojams taip pat apima neviešą platinimą instituciniams investuotojams tam tikrose jurisdikcijose už Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ribų pagal S reglamentą pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą.
Kiekvienam esamam Bendrovės akcininkui (esančiam akcininku 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje) yra suteikiama teisė ir garantuojama, kad jei jis dalyvaus siūlyme (ir pateiks paraišką dėl žemiau nurodyto atitinkamo akcijų skaičiaus įsigijimo), tokiam esamam akcininkui bus paskirstytas siūlymo akcijų skaičius, kuris yra proporcingas Bendrovės akcijų paketo, kurį toks akcininkas turės 2015 m. gruodžio 31 d. pabaigoje, nominaliai vertei, arba bet koks mažesnis siūlymo akcijų skaičius, jei jis pateiktų paraišką mažesniam nei aukščiau nurodytam siūlymo akcijų skaičiui.
Prospekte numatyti tokie paraiškų dėl Bendrovės naujų akcijų įsigijimo pateikimo ir akcijų apmokėjimo terminai:
(i) paraiškos iš mažmeninių investuotojų bus priimamos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 3 d., 17 val. 00 min. (Vilniaus laiku). Iki šio laikotarpio pabaigos mažmeniniai investuotojai turės pilnai apmokėti pasirašomas siūlomas akcijas, mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR už vieną pasirašomą akciją);
(ii) paraiškos iš esamų akcininkų ir institucinių investuotojų bus priimamos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. kovo 4 d., 17 val. 00 min. (Vilniaus laiku). Iki šio laikotarpio pabaigos esami akcininkai ir instituciniai investuotojai turės pilnai apmokėti pasirašomas siūlomas akcijas, mokėdami už jas nustatytą siūlymo kainą (0,40 EUR už vieną pasirašomą akciją). Instituciniai investuotojai siūlomų akcijų įsigijimo kainą galės apmokėti Prospekte nustatyta tvarka.
Detalios paraiškų pateikimo ir apmokėjimo, taip pat siūlymo akcijų paskirstymo sąlygos nurodytos Prospekte.
Galutinis siūlymo akcijų skaičius bei jų paskirstymas tarp esamų akcininkų ir mažmeninių bei institucinių investuotojų bus nustatytas ir paskelbtas 2016 m. kovo 7 d. arba maždaug šią dieną.

Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė “INVL Baltic Real Estate” praneša, kad naujos akcijų emisijos prospekte atskleista, kad grupės investicinio turto vertė prospekto patvirtinimo metu siekė 52,267 mln. eurų.
Tikimasi, kad per ketvirtąjį ketvirtį iš „INVL Baltic Real Estate“ investicinio turto tikrosios vertės pasikeitimo bus apskaityta apie 2,4 mln. eurų pelno.
Kaina po tokių naujienų pašoko net 5.57% su padidėjusia apyvarta.

 


5 pav. AB „Vilniaus baldai“ 2016 finansinių metų trijų mėn. rugsėjo – lapkričio mėn. pardavimai sudarė 16 331 tūkst. EUR.
Grupės 2016 finansinių metų trijų mėn. rugsėjo – lapkričio mėn. grynasis pelnas siekė 719 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 1 173 tūkst. EUR.

 


6 pav. Investicijų į informacijos technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ valdoma įmonė „Inventio“ pasirašė sutartį dėl 100 proc. informacinių sistemų kūrimo bendrovės „Algoritmų sistemos“ akcijų įsigijimo.
Sandorį planuojama užbaigti 2016 m. pirmąjį ketvirtį, gavus Konkurencijos tarybos bei Potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams įvertinimo komisijos leidimus. Sandorio kaina priklauso nuo „Algoritmų sistemų“ veiklos rezultatų 2015 metais, todėl ji bus atskleista tik užbaigus sandorį.
„Algoritmų sistemų“ steigėjas bei valdybos pirmininkas Rimgaudas Žaldokas toliau dirbs įmonės valdyboje. „Algoritmų sistemoms“ liks vadovauti Elena Vengrienė, taip pat neplanuojami ir kiti įmonės vadovybės ar darbuotojų pasikeitimai.
2014 m. „Algoritmų sistemos“ gavo 2,267 mln. eurų pajamų bei uždirbo 327 tūkst. eurų grynojo pelno, bendrovėje dirba beveik 60 žmonių.

 


7 pav. Ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti įstaiga „Ekoagros“ užbaigė AB „Agrowill Group“ priklausančių ir nuomojamų žemės plotų (23,5 tūkst. ha) bei grupei priklausančių gyvulininkystės ūkių sertifikavimo procesą.
Sertifikavus pasėlių plotus, grupė turi teisę gauti paramą už ekologinei gamybai naudojamus plotus (preliminariais skaičiavimais ji sieks beveik 4 mln. eurų), kuria pagal ES ir nacionalinę tvarką kompensuojamas derliaus sumažėjimas dėl cheminių trąšų ir apsaugos priemonių priedų nenaudojimo.
Sutinkamai su ES ir Lietuvos galiojančiais reikalavimais – pereinant prie ekologinės gamybos yra taikomas 2 metų pereinamasis laikotarpis, todėl nors Bendrovė pagal ekologinius reikalavimus ūkininkauja jau nuo 2015 m. birželio mėn, tačiau pirmoji ekologiška sertifikuota „Agrowill Group“ produkcija rinkoje atsiras 2017 metais.

Ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą sertifikuojanti įstaiga „Ekoagros“ užbaigė visų AB „Agrowill Group“ priklausančių ir nuomojamų žemės plotų (23,5 tūkst. hektarų) bei grupei priklausančių gyvulininkystės ūkių sertifikavimo procesą. Tokiu būdu buvo užbaigtas vienas svarbiausių etapų grupei rengiantis ekologinio ūkininkavimo modelio diegimui.
Sertifikavimo procesas pradėtas šių metų birželį.
„Žemė yra diegiamo visiškai naujo žemės ūkio gamybos modelio pagrindas, todėl šio proceso formalizavimas mums buvo labai svarbus, netgi simbolinis, veiksmas. Realiai mūsų bendrovės ekologine žemdirbyste pradėjo užsiimti dar pavasarį, bandymų laukuose išmėginome įvairias naujas kovos su piktžolėmis bei organinio tręšimo technologijas, o rudenį jau nuėmėme laikantis ekologinės gamybos reikalavimų augintų daržovių ir kai kurių grūdinių kultūrų derlių, kuris įtikino, jog einame teisingu keliu“, – sakė „Agrowill Group“ generalinis direktorius Linas Bulzgys.

„Agrowill Group“ įgyvendina ambicingą gamtai palankios ekologinės žemdirbystės projektą, kuriuo siekiama naujausias mokslo žinias pritaikyti tobulinant gamybos procesus ir paskatinti kitus žemės ūkio rinkos dalyvius aktyviai prisidėti prie Lietuvos žemės ir vandens telkinių tausojimo. „Agrowill Group“ taip pat rengiasi gaminti galutiniam vartotojui skirtus ekologiškus produktus.
„Tai didžiausia vienu metu savo gamybą sertifikavusi ūkių grupė mūsų šalyje. Užbaigus procedūras, Lietuvoje pradėjo veikti viena didžiausių Europoje ekologinės ūkininkystės bendrovių“, - pažymėjo „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius.
Sertifikavus pasėlių plotus, grupė turi teisę gauti paramą už ekologinei gamybai naudojamus plotus (preliminariais skaičiavimais ji sieks beveik 4 mln. eurų), kuria pagal ES ir nacionalinę tvarką kompensuojami derliaus sumažėjimas dėl cheminių trąšų ir apsaugos priemonių priedų nenaudojimo. Nuo šiol visa veikla vyks laikantis ekologinės gamybos principų, tačiau 2016 metais išauginta produkcija pagal galiojančias nuostatas dar bus įvardijama kaip pereinamojo laikotarpio. Atitinkamai paženklinta ekologiška produkcija rinkoje atsiras 2017 metais.
ES ekologiškų maisto produktų rinka pastarąjį penkmetį vidutiniškai auga po 8% per metus. 2014 metais jos apyvarta buvo apie 25 mlrd. eurų. Ypač sparčiai, apie 10% per metus, tokių produktų vartojimas auga Skandinavijos šalyse.
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. 2015 m. gruodžio 21 d. AB „Grigeo Grigiškės“ Valdybos posėdyje buvo peržiūrėti šių metų prognozuojami rezultatai bei planuojami 2016 m. metų rodikliai.
Įvertinusi vienuolikos mėnesių duomenis ir gruodžio prognozes, Bendrovė tikslina laukiamus 2015 m. rodiklius: AB „Grigeo Grigiškės“ 2015 m. pardavimai sieks 54,4 mln. EUR, pelnas prieš mokesčius – 2,6 mln. EUR, o EBITDA – 8,1 mln. EUR. Rodiklių koregavimo priežastys –pagrindinių žaliavų kainų ir jų įtakoti produkcijos kainų pokyčiai šiais metais.
Šalia to yra didinamos Įmonių grupės pelningumo prognozės: 2015 m. pardavimai sieks 104 mln. EUR, pelnas prieš mokesčius – 8,3 mln. EUR, o EBITDA – 18,3 mln. EUR. Šio teigiamo patikslinimo priežastys – sėkmingesnė nei buvo prognozuota dukterinių bendrovių veikla.
Tame pačiame AB „Grigeo Grigiškės“ Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2016 m. biudžetas.
Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB „Grigeo Grigiškės“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėdos kartonas“, PAT „Mena Pak“ bei UAB „Grigeo Recycling“, 2016 m. pasieks 112 mln. EUR pardavimų apyvartą, t.y., 7,7 mln. EUR arba 7% daugiau nei 2015 m. laukiama apyvarta. Įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą sieks 11,1 mln. EUR ir bus 2,8 mln. EUR arba 34% didesnis už laukiamą 2015 metais. Prognozuojama, kad Grupės EBITDA 2016 m. paaugs 1,2 mln. EUR ir sieks 19,5 mln. EUR.
Taip pat planuojama, kad AB „Grigeo Grigiškės“ pardavimai 2016 m. sieks 68,3 mln. EUR ir bus 13,9 mln. EUR arba 26% didesni už laukiamus 2015 m. pardavimus. Bendrovė uždirbs 5,1 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą ir tai bus 2,5 mln. EUR arba beveik du kartus daugiau, nei 2015 m. prognozė. Laukiama, kad Bendrovės EBITDA 2016 m. paaugs 2,9 mln. EUR ir sieks 11 mln. EUR.
Minimus rodiklius Grupės bendrovės pasieks pastarųjų gamybinį potencialą didinančių investicijų dėka. Naujoji popieriaus gamybos mašinų sėkmingai dirba projektiniu 1800 m./min. greičiu, jau baigiamas gofruotojo kartono lakštų gamybos linijos modernizavimas bei užsakyta ir 2016 m. viduryje darbą pradės nauja pakuotės gamybos linija. Dukterinėje bendrovėje „Grigeo Klaipėdos kartonas“ 2016 m. sausį pradės darbą popieriaus korio gamybos linija, šios produkcijos gamybą padidinsiant 50 %, o metų viduryje bus modernizuota kartoninio popieriaus gamybos mašina, jos pajėgumą padidinant 30 %.
Šios prognozės nėra audituotos.
Pirkimo signalas @1.10.

 


9 pav. Tallink Grupp pirkimo signalas @0.849.

 


10 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp pildymosi signalas @6.96.

 


11 pav. Latvijas balzams pozicijoje suveikė pelno fiksavimo signalas.

 


12 pav. Linas Agro Group pirkimo signalas @0.670.

 

Sveikinam su Šventomis Kalėdomis!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 17 15:32     #40645
 Hi, I find reading this article a joy. It is extremely helpful and interesting and very much looking forward to reading more of your work.
http://www.travelfornewcouples.com/what-is-the-best-travel-site-for-hotels/


2021 01 21 17:01     #45299
Because I have a Gmail account, so I found gmail email login for troubleshooting every problems. If you cannot find your problems any where, this website will help you.

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital