Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Gegužės 14 d. Biržos apžvalga

2015 m. Gegužės 14 d. Biržos apžvalga 2015 m. Gegužės 14 d. Biržos apžvalga

Savaitės pabaigoje atsitraukė meškos, sugrįžo optimizmas. Kilusių akcijų kainų buvo daugiau, o ir apyvartos nebuvo pačios mažiausios.
Šiandien ypatingo dėmesio sulaukė Rokiškio sūrio akcijos, aplenkusios net likvidžiausiai estiškas akcijas. Tiesa, vienu tiesioginiu sandoriu.
Šiandien labiausiai kilo Talino indeksas. Vilniaus indeksas sumenko minimaliai. Tačiau per visą savaitę OMXV kilo labiausiai – 1.26%.

 


1 pav. „Lietuvos energijos gamyba“, AB, (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) informuoja, jog, vadovaujantis Bendrovės valdybos sprendimu bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus pagal 2013 m. birželio 26 d. kredito sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus bei AB DNB banko, 2015 m. gegužės 14 d. įkeitė dalį kredito sutartyje numatyto Šilumos energijos gamybos pajėgumų statybų Elektrėnų komplekse projekto metu sukurto turto – garo katilinę.
Garo katilinėje įrengti trys garo katilai, kurių bendra šiluminė galia siekia 49,8 MW. Ši katilinė įrengta šilumos rezervo palaikymui, šilumos gamybai žiemos sezono šalčių piko metu, taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui.
Likusi Šilumos energijos gamybos pajėgumų statyabos projekto metu sukurto turto dalis – biokuro katilinė – bus įkeičiama turtą įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB (juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, toliau – Bendrovė) skelbia preliminarius neaudituotus Bendrovės 2015 m. sausio–kovo mėnesių finansinius rodiklius.
Preliminariais neaudituotais duomenimis, 2015 m. sausio–kovo mėnesių Bendrovės pardavimo pajamos sudaro 37,23 mln. eurų ir yra 10,9 % mažesnės nei 2014 m. sausio–kovo mėnesių pardavimo pajamos (41,79 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–kovo mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) sudaro 18,41 mln. eurų ir yra 14,5 % didesnis nei 2014 m. sausio–kovo mėnesių EBITDA (16,08 mln. eurų).
Preliminarus neaudituotas Bendrovės 2015 m. sausio–kovo mėnesių grynasis pelnas didėjo daugiau negu pusantro karto ir sudaro 14,82 mln. eurų arba 59,5 % daugiau nei 2014 m. sausio–kovo mėnesių grynasis pelnas (9,29 mln. eurų).
Pasak Bendrovės Finansų ir administravimo direktorės Eglės Čiužaitės, 2015 m. pirmąjį ketvirtį Bendrovė dirbo stabiliai ir toliau didino savo veiklos efektyvumą, sėkmingai veikė komercinėje rinkoje.
Bendrovės pajamos mažėjo dėl to, kad vis didesnę Bendrovės prekybos elektros energija portfelio dalį sudaro nebe prekyba fizine elektra, o prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (daugiausia – kainų skirtumo kontraktais). Pajamų mažėjimui įtakos taip pat turėjo ir, palyginti su 2014 m. sausio–kovo mėnesiais, beveik 15% mažesnės elektros energijos gamybos apimtys Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje. Elektrėnų komplekse remtina elektros energija 2015 m. sausio–kovo mėnesiais, kaip ir praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu, nebuvo gaminama – pagal su perdavimo sistemos operatoriumi suderintą planą ir siekiant efektyviai naudoti elektrinei skiriamas VIAP lėšas, Elektrėnų komplekso blokai veikia šiltuoju metų laikotarpiu. Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės gamybos apimtys didėjo beveik 15%.
Prie Bendrovės EBITDA didėjimo 2015 m. sausio–kovo mėnesiais gana svariai prisidėjo geras prekybos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas. Grynojo pelno augimui didžiausią įtaką padarė bendras Bendrovės turėtų Energijos tiekimas UAB ir UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pardavimo 2015 m. pirmąjį ketvirtį rezultatas.
2015 m. sausio¬–kovo mėnesių neaudituotos tarpinės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos bus skelbiamos 2015 m. gegužės 29 d.
Savaitinis pildymosi signalas @0.904.

 


2 pav. AB „Agrowill Group“ stebėtojų tarybos sprendimas dėl stebėtojų tarybos pirmininko:
1. Išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininku Vladą Lašą.
AB „Agrowill Group“ stebėtojų tarybos sprendimas dėl Bendrovės valdybos nario išrinkimo:
1. Išrinkti Bendrovės valdybos nariu Kęstutį Juščių.

 


3 pav. Įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiojo energetikos paketo nuostatas dėl gamtinių dujų sektoriaus veiklų atskyrimo, dujų tiekimo veiklos turtas, teisės ir pareigos pagal 2014 m. spalio 15 d. AB „Lietuvos dujos“ dalies pirkimo – pardavimo sutartį 2014 m. spalio 31 dienos būklei buvo parduoti UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Dėl informacijos palyginamumo, žemiau pateikti 2014 m. trijų mėnesių tęsiamos gamtinių dujų skirstymo veiklos duomenys.
Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatoriaus „Lietuvos dujos“ 2015 m. trijų mėnesių pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 2 proc. ir sudarė 20,5 mln. EUR (2014 m. atitinkamai – 20,2 mln. EUR).
2015 m. trijų mėnesių „Lietuvos dujų“ grynasis pelnas sudarė 8,2 mln. EUR (2014 m. trijų mėnesių grynasis pelnas iš viso buvo 9,6 mln. EUR, tame tarpe tęsiamos dujų skirstymo veiklos pelnas sudarė 6,8 mln. EUR, nutrauktos tiekimo veiklos – 2,8 mln. EUR). Lyginant grynąjį pelną, uždirbtą iš dujų skirstymo veiklos, šiemet jis buvo 21,5 proc. didesnis nei pernai tuo pačiu metu.
Per 2015 m. pirmus tris mėnesius „Lietuvos dujos“ uždirbo 12 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) arba 10,5 proc. daugiau nei 2014 m. sausio–kovo mėn., kai EBITDA buvo 10,8 mln. EUR. Šį pokytį lėmė geresni veiklos rezultatai dėl mažesnių gamtinių dujų pirkimo technologinėms reikmėms sąnaudų.
„Nuosekliai didinant „Lietuvos dujų“ veiklos efektyvumą, pirmąjį šių metų ketvirtį ženkliai gerėja įmonės finansiniai rezultatai. Penktadaliu padidėjo įmonės uždirbtas grynasis pelnas bei dešimtadaliu didėjo EBITDA. Tokie rezultatai pasiekti racionaliai naudojant įmonės išteklius ir efektyvinant pagrindinę veiklą“, – sako Liudas Liutkevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.
2015 metų trijų mėnesių „Lietuvos dujų“ neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos ir pranešimas bus skelbiami gegužės 29 dieną.
Savaitinis pardavimo signalas @0.759.

 


4 pav. LESTO grynasis pelnas 2015 metų pirmąjį ketvirtį, remiantis preliminaria neaudituota Bendrovės finansine atskaitomybe, siekė 27,619 mln. EUR. Tai 2,3 karto daugiau nei 2014 metų sausio-kovo mėnesiais, kai grynasis pelnas buvo 11,782 mln. EUR.
Bendrovės grynojo pelno augimui įtakos turėjo ženkliai mažesnės nusidėvėjimo ir amortizacinės sąnaudos. Jos apskaičiuotos, remiantis naujai įvertinta Bendrovės ilgalaikio materialaus turto verte.
2015 metų sausio-kovo mėnesiais Bendrovė uždirbo 40,996 mln. EUR pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). 2014 metų pirmąjį ketvirtį EBITDA buvo 39,725 mln. EUR. EBITDA marža palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 3,45 proc. punkto iki 26,31 procento.
„Nuoseklus veiklos efektyvumo didinimas toliau gerina mūsų rezultatus. Didėjantį efektyvumą įrodo išaugusi EBITDA marža. Pirmąjį ketvirtį viešai pristatėme 10 metų investicijų planą – suplanuotos investicijos į patikimą, saugų ir modernų tinklą ateityje dar labiau efektyvins mūsų veiklą. Be to, metų pradžioje klientams pasiūlėme dar patogesnį aptarnavimą – dabar septyniuose didžiausiuose miestuose aptarnaujami elektros ir dujų vartotojai“, – sako LESTO generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.
Bendrovės pajamos 2015 metų pirmąjį ketvirtį siekė 155,804 mln. EUR ir buvo 10,32 proc. mažesnės nei 2014 metais sausio-kovo mėnesiais.
2015 metų trijų mėnesių AB LESTO grupės tarpinis pranešimas bus skelbiamas gegužės 29 dieną.

Praėjus pagal pirkimo procedūras privalomam 15 dienų pirkimo sutarties pasirašymo atidėjimo terminui, LESTO ir Pohjola Bank Plc. 2015 metų gegužės 15 dieną pasirašė sutartį dėl 75 mln. eurų ilgalaikės paskolos suteikimo. Pohjola Bank Plc. pasiūlymą pirkimo komisija pripažino geriausiu.
„Šiuo metu rinkoje įsivyravusios palankios sąlygos užtikrino patrauklius finansų įstaigų pasiūlymus. Iš geriausią pasiūlymą pateikusio Pohjola Bank Plc. skolinamės pigiausiai per pastaruosius penkerius metus. Džiaugiamės bendradarbiavimo pradžia su Pohjola Bank Plc. – tai pirma sutartis su šiuo banku. Lėšos bus skirtos mūsų finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms“, – sako LESTO Finansų ir administravimo tarnybos direktorius Andrius Bendikas.
Paskolos trukmė – 5 metai, kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR.
Savaitinis pirkimo signalas @1.00

 


5 pav. Rokiškio sūrio pirkimo signalas @1.45.

 


6 pav. Tallink Grupp akcijų kaina rodo stiprų atsigavimą, bet pirkti dar rizikinga: kaina po Aligatoriumi.

 


7 pav. City service akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.

 


8 pav. Arco Vara akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.

 


9 pav. Baltikos pozicijoje suveikė Stop loss signalas.

 


10 pav. Grigiškių akcijomis šiandien prekiauta be dividendų. Savaitinis pildymosi signalas @1.17.

 


11 pav. Panevėžio statybos tresto akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.

 


12 pav. Klaipėdos naftos akcijomis šiandien prekiauta be dividendų.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 16 14:49     #40576
 You finished a couple of fine focus there. I did an inquiry on the subject and discovered about all people will be obliged with your online journal.


http://paydayloanslowdown.com/what-is-risk-in-business/

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital