Komentarai 2 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2015 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga

2015 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga 2015 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga

Penktadienį nuotaikos buvo neutralios, bet dirbome atsakingai. Nedaug trūko iki milijono eurų apyvartos. Žaliavo visi indeksai. Labiausiai kilo estai.
Per savaitę didžiausią šuolį užfiksavo vėlgi Talino akcijos. OMXT pokytis per savaitę siekė net 1.88%.
Likvidžiausiose šios dienos akcijose dominavo lietuviškos akcijos: didžiausią kainos kilimą per visas tris rinkas parodžiusios City Service akcijos ir Šiaulių banko akcijos su vienu didžiausiu kainos kritimu. Tik prisimenam, kad šiandien Šiaulių banko akcijos buvo parduodamos jau be dividendų.
Kita ex-dividendinė akcija buvo Tallinna Kaubamaja Grupp.

 


1 pav. AB Šiaulių bankas gavo Vytauto Junevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą iš Stebėtojų tarybos nario pareigų nuo 2015 m. balandžio 22 dienos.
Įvertinus dividendinį pajamingumą ir akcinio kapitalo didinimą, Šiaulių banko pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.

 


2 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2015-04-07 valdybos sprendimu Nr.15-06, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2015 m. balandžio 30 d. 11:00 val. J. Basanavičiaus g. 122, Utena (posėdžių salėje). Akcininkų registracijos laikas - nuo 10:00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d.
Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės metinis pranešimas.
Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.
2014 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
2014 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2015 m. balandžio 23 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Valdyba siūlo dividendo nemokėti.

 


3 pav. Akcinės bendrovės „City Service“ 2015 m. balandžio 30 d. vyksiančiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – Susirinkimas), be kita ko, numatoma svarstyti klausimą inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas) 38 straipsnio 5 dalimi, Bendrovės valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos minėtoje Lietuvoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.
Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius priežastys
Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į tai, kad be Lietuvos per savo dukterines įmones Bendrovė veiklą yra išplėtojusi ir vykdo ir kitose ES valstybėse narėse (Latvijoje, Lenkijoje, Ispanijoje), taip pat siekdama sustiprinti savo pozicijas šiose rinkose ir įsitvirtinti naujose rinkose, padidinti savo konkurencingumą bei matomumą ES mastu ir efektyviau planuoti bei plėtoti savo dukterinių įmonių verslą, siūlo Bendrovės visuotiniam akcininkų Susirinkimui, šaukiamam 2015 m. balandžio 30 d., pritarti Bendrovės dalyvavimui Europos bendrovės (Societas Europaea) steigime susijungimo įsigyjant būdu, kurio metu Bendrovė bus prijungta prie savo dukterinės įmonės City Service EU, AS (Estijos Respublikoje registruotos akcinės bendrovės, įmonės kodas 12827710, buveinė registruota adresu J. Kunderi tn 8a, Tallinna linn, Harju maakond, 10121, Estijos Respublika, kurios 100% akcijų turi Bendrovė), kuri įgis Europos bendrovės (SE) teisinę formą. Europos bendrovės steigimas numatomas Estijoje dar ir dėl to, kad Bendrovės vadovybės vertinimu, šioje valstybėje yra įdiegta pažangi bendrovių valdymo sistema, dėl ko SE įsteigus šioje valstybėje, būtų efektyviau įgyvendinami Bendrovės tikslai, taip pat užtikrinami jos akcininkų interesai.
Dėl aukščiau nurodytų priežasčių, taip pat siekdama užtikrinti didesnį Bendrovės akcijų likvidumą ir, esant poreikiui, galimybę Bendrovei pritraukti daugiau papildomo kapitalo ir investicijų, Bendrovės valdyba Susirinkimui taip pat siūlo inicijuoti Bendrovės akcijų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Siekiant minėtų tikslų, įtraukus Bendrovės akcijas į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, taip pat steigiant Europos bendrovę (SE), Bendrovės valdyba kaip logišką žingsnį siūlo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kadangi Bendrovės akcijas įtraukus į didesnę ir likvidesnę vertybinių popierių rinką, dėl ko, tikėtina, Bendrovės akcininkams būtų sukurtos geresnės sąlygos prekybai Bendrovės akcijomis, Bendrovės valdyba nemato privalumų Bendrovės akcijų prekybai papildomai ir AB NASDAQ OMX Vilnius. Taigi siekiant mažinti Bendrovės kaštus, siūloma Bendrovės akcijas įtraukus į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje, išbraukti jas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius.
Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą
2015 m. balandžio 30 d. šaukiamame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų Susirinkime ne mažesne kaip ¾ visų Susirinkime dalyvausiančių akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, akcininkai, balsavę už šį sprendimą, turės pateikti ir įgyvendinti oficialų siūlymą, kaip tai numatyta Vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnyje.
Oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, turės teikti akcininkai, balsavę už sprendimą inicijuoti Bendrovės akcijų išbraukimą iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius. Šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.
Kaip nurodyta Bendrovės valdybos siūlomame sprendimo projekte šiuo Susirinkimo darbotvarkės klausimu, Bendrovės valdyba siūlo nustatyti, kad visos Bendrovės išleistos akcijos bus išbraukiamos iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik su sąlyga ir tik tuomet, kai Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Atitinkamai, Bendrovės valdyba siūlo nustatyti, kad ir oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, bus teikiamas ir įgyvendinamas tik įvykdžius aukščiau nurodytą sąlygą, bet kokiu atveju oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, cirkuliarą Lietuvos bankui tvirtinimui pateikiant per 20 (dvidešimt) dienų po Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje.
Bendrovės valdyba šiuo darbotvarkės klausimu siūlo oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius, kainą nustatyti pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 4 dalį, bet kokiu atveju užtikrinant, kad Bendrovės akcininkų teisės ir interesai būtų apsaugoti. Atsižvelgiant į minėtą nuostatą, siūlymo kaina turi būti nemažesnė už vidutinę svertinę Bendrovės akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki viešo paskelbimo apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius. (Vidutinė svertinė Bendrovės akcijų rinkos kaina šioje reguliuojamoje rinkoje laikotarpiu nuo 2014 m. spalio 9 d. iki 2015 m. balandžio 9 d. yra vienas euras ir septyniasdešimt vienas su puse euro centų).
Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti
Bendrovės valdyba, siekdama apsaugoti Bendrovės akcininkų teises ir teisėtus interesus, siūlo Bendrovės akcininkų susirinkime priimti sprendimą Bendrovės akcijas išbraukti iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius tik po ir su sąlyga, kad Bendrovės akcijos bus įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Tai leis užtikrinti Bendrovės akcijų likvidumą išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius ir užtikrins Bendrovės akcininkų teisių ir interesų apsaugą.
Bendrovė ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo, Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius, taip pat ir SE steigimo bei Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos bankui, AB NASDAQ OMX Vilnius ir kitoms institucijoms, taip pat viešai skelbs visą su šiais procesais susijusią informaciją.
Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai
Kaip nurodyta šio pranešimo 1 dalyje, Bendrovės valdyba siūlo inicijuoti Europos bendrovės (SE) steigimą susijungimo įsigyjant būdu, kurio metu Bendrovė bus prijungta prie savo dukterinės įmonės City Service EU, AS. Europos bendrovės (SE) buveinę registruojant Estijoje, joje būtų suformuota stebėtojų taryba ir valdyba. Bendrovės valdybos siūlymu, asmenys, dalyvaujantys įsteigtos Europos bendrovės valdyme, iš esmės neturėtų keistis ir dauguma asmenų turėtų būti tie patys, kurie šiuo metu eina Bendrovės valdybos ir vadovo pareigas. Dėl Europos bendrovės steigimo, Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą Varšuvos vertybinių popierių biržoje ir išbraukimo iš prekybos AB NASDAQ OMX Vilnius Bendrovė nenumato keisti savo vykdomos veiklos ir jos pobūdžio.

AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2015 m. balandžio 30 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Konstitucijos pr. 7 (verslo centras „Europa“ 31 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2014 metus pristatymas akcininkams.
Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
Bendrovės 2014 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Bendrovės 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Dėl audito įmonės išrinkimo 2015 metų Bendrovės ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei Bendrovės konsoliduotajam metiniam pranešimui vertinti.
Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Europos bendrovės (SE) steigimo inicijavimas.
Bendrovės akcijų įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje inicijavimas.
Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB NASDAQ OMX Vilnius inicijavimas.
Įgaliojimų suteikimas.
Bendrovės įstatų naujos redakcijos patvirtinimas.
Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2015 m. balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena – 2015 m. gegužės 15 d.
Valdyba siūlo mokėti 0.03 euro dividendus.
Pozicijoje suveikė dieninis ir savaitinis pirkimo signalas su padidėjusia apyvarta.

 


4 pav. 2015 m. balandžio 10 d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinio kapitalo didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina bei apmokėjimas.
Padidinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinį kapitalą papildomais piniginiais įnašais nuo 1 773 267,06 eurų iki 5 800 000 eurų (įstatinis kapitalas didinamas ne didesne nei 4 026 732,94 eurų suma).
Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatinis kapitalas didinamas papildomai išleidžiant ne daugiau kaip 13 885 286 paprastąsias vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas.
Minimali vienos akcijos emisijos kaina – 1,56 euro, akcijos apmokamos piniginiais įnašais. Bendra minimali naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisijos kaina yra iki 21 661 046,16 euro, priklausomai nuo galutinio naujai išleidžiamų akcijų skaičiaus.
Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina – 1,56 euro, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad:
1) neaudituotais duomenimis, 2014 m. pabaigai akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdomos įmonės buvo įvertintos 9,75 mln. eurų, tai yra vienai paprastajai vardinei akcijai tenka 1,60 euro akcinės bendrovės „INVL Technology“ nuosavo kapitalo;
2) nuo reorganizuotos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimo į NASDAQ Vilnius prekybos sąrašą (2014 m. birželio 3 d.) iki 2015 m. kovo 18 d. vidutinė svertinė po reorganizavimo veikiančios akcinės bendrovės „INVL Technology“ perskaičiuota akcijos kaina sudarė 1,47 euro.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai savo nuožiūra parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą naujų akcijų skaičių ir kt.).
Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą.
2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Technology“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas.
Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijos busviešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ išleidžiamų akcijų.
Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ viešai paskelbtame prospekte.
3. Akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų pakeitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą.
Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Technology“ direktorių Kazimierą Tonkūną pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją.
4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo
Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.
Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai:
1) kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ veiklos licencijos gavimo;
2) parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos licencijos gavimui;
3) parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“ (kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ valdymo perdavimo;
4) derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Technology“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga – depozitoriumo išlaidos negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų aktyvų vertės;
5) atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės veiklos „INVL Technology“ licencijos gavimui.
5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Technology“
Siekiant akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-iuoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Technology“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai).
Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba nebalsavę.

2015 m. balandžio 10 d. vykusiame AB “INVL Technology” akcininkų susirinkime AB „INVL Technology“ akcininkai, valdantys 5 700 680 vienetų paprastųjų vardinių AB „INVL Technology“ akcijų, sudarančių 93,23 proc. bendrovės kapitalo, pritarė uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimui. Akcininkų susirinkimo sprendimu, siekiant AB „INVL Technology“ akcininkams, nebalsavusiems 4-iuoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“, užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai, balsavę „už“ šį sprendimą, per mėnesį nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines AB „INVL Technology“ akcijas
AB „INVL Technology“ gavo savo akcininkės AB „Invalda LT“ pranešimą apie tai, kad šią prievolę už balsavusius “už” akcininkus ketina įgyvendinti AB “Invalda LT”. Preliminari savanoriško oficialaus siūlymo kaina siekia 1,61 euro už akciją.
Akcijas oficialaus siūlymo metu galės parduoti akcininkai, balsavę „prieš“ arba nebalsavę. Iš viso bus siūloma supirkti 414 034 vnt. paprastųjų vardinių AB “INVL Technology” akcijų, sudarančių 6,77 proc. bendrovės kapitalo.

 


5 pav. Investicijų į nekilnojamąjį turtą bendrovė „INVL Baltic Real Estate“ 2015 m. balandžio 9 d. pasirašė sutartis, pagal kurias už 3,1 mln. eurų nuo 50 iki 100 proc. padidins ekonominį interesą netoli Rygos esančiame logistikos komplekse „Dommo“.
Latvijos bendrovės „Dommo grupa“ ir „Dommo biznesa parks“, kurių 100 proc. akcijų priklausys „INVL Baltic Real Estate“, iš viso valdo 12,8 tūkst. kvadratinių metrų logistikos centrą ir 58 hektarus žemės.
Metinės „Dommo“ komplekso pajamos siekia apie 0,6 mln. eurų.
Akcijų bei kreditorinių reikalavimų įsigijimo sandorius planuojama užbaigti iki 2015 metų liepos 1 dienos.

AB „INVL Baltic Real Estate“ pateikia gautą pranešimą apie vadovų sandorius. Invalda LT pirko 252 akcijas.
Juodas žvakės stulpas galėtų būti monumentas visiškam nelikvidumui. Toks kritimas, tikriausiai, įvyko dėl didelių kanos žirklių. Numesta kaina buvo vienu ir, palyginus nedideliu, sandoriu.

 


6 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, gavusi Europos Komisijos nuomonę dėl numatomo Komisijos sprendimo atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, 2015 m. balandžio 10 d. priėmė nutarimą, kuriuo konstatavo, kad AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas nuo gamtinių dujų tiekimo veiklos atitinka Gamtinių dujų įstatymo reikalavimus. AB „Amber Grid“ išduota neterminuota perdavimo veiklos licencija ir bendrovė paskirta perdavimo sistemos operatoriumi.
Savaitinis pildymosi signalas @1.30.

 


7 pav. 2015 m. kovo mėnesį Vilkyškių pieninė konsoliduoti pardavimai buvo 6,4 mln. EUR arba 25 % mažesni negu 2014 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai 2015 m. sausio - kovo mėn. buvo 19,6 mln. EUR arba 31% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2014 m.
Apyvartos sumažėjimą lėmė vienos žemiausių per pastaruosius kelerius metus pieno produktų pardavimo kainos eksporto rinkose.
Savaitinis pirkimo signalas @1.99

 


8 pav. Pranešame apie tai, kad 2015 m. balandžio 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) nutarė išduoti AB „Amber Grid“ neterminuotą perdavimo sistemos operatoriaus licenciją su sąlyga, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministerija per ne ilgesnį nei 12 mėnesių terminą nuo šio Komisijos nutarimo įsigaliojimo dienos atliks veiksmus dėl AB „Klaipėdos nafta“ turimų UAB LITGAS akcijų perleidimo ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, kaip nurodyta Europos Komisijos Nuomonėje.
AB „Klaipėdos nafta“ šiuo metu priklauso ir ji valdo iš viso 1/3 UAB LITGAS akcijų.

 


9 pav. Tallinna Kaubamaja Grupp akcijų kaina krito ir įvertinus dividendinį pajamingumą.

 


10 pav. Merko Ehitus pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


11 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


12 pav. Panevėžio statybos tresto pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 10 07 09:59     #40279
 You have a good point here! I totally agree with what you said !! Thanks for sharing your views ... hope more people will read this article !!http://www.deluxe-interior.com
2018 10 20 16:02     #40781
 Your content is nothing short of brilliant in many ways. I think this is an engaging and eye-opening material. Thank you so much for caring about your content and your readers.http://www.automatedmoneynow.com/what-is-business-all-about/

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital