Komentarai 1 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga

2014 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga 2014 m. Kovo 28 d. Biržos apžvalga

 

Penktadienį Prekyba Baltijos rinkose buvo kiek aktyvesnė. Investuotojai pardavinėjo akcijas, šiandien kilo tik 9 akcijų kainos. Kaip visada, investuotojai aktyviausi buvo Talino biržoje, OMXT indeksą jie numušė puse procentinio punkto.
Visa savaitė buvo optimistiška, labiausiai kilo Rygos akcijos. OMXV pakilo 0.82%, o OMXT – 0.80%.

 

 


1 pav. AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P. Puzino 1, Panevėžyje.
Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 23 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 15 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Audito išvados dėl 2013 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
2. Bendrovės 2013 m. metinis pranešimas.
3. Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
5. Audito komiteto narių rinkimas.

 


2 pav. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 30 d. 9.00 val. viešbutyje Ratonda Centrum Hotels, Vilniuje (adresas Gedimino pr. 52/1, Vilnius) šaukiamas AB ,,Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.
2) Audito komiteto informacija.
3) AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.
4) AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5) AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.
Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje yra Bendrovės akcininkai.
Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. balandžio 30 d. 8.15 val.
Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. balandžio 30 d. 8.45 val.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma.
Bendrovės valdyba 2014 m. kovo 27 d. pritarė visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams:
1) Auditoriaus išvada apie AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas ir AB „Amber Grid“ 2013 m. metinį pranešimą.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimant sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo ir dėl pritarimo AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.
2) Audito komiteto informacija.
Sprendimo projektas:
Atsižvelgti į Audito komiteto pateiktą informaciją apie Audito komiteto veiklą.
3) AB „Amber Grid“ 2013 m. metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
Pritarti AB „Amber Grid“ 2013 m. metiniam pranešimui.
4) AB „Amber Grid“ 2013 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2013 m. finansines ataskaitas.
5) AB „Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti AB ,,Amber Grid“ 2013 m. pelno paskirstymą:
Tvirtinimui, sumos nurodytos litais* Informacijai, sumos nurodytos eurais
I.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0 0
I.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 15.066.998 4.363.704
I.3. Pervedimas iš kitų rezervų (rezervų bendrovės veiklos plėtrai) 0 0
I.4. Paskirstytinasis pelnas iš viso: 15.066.998 4.363.704
I.4.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 0
I.4.2. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (rezervą bendrovės veiklos plėtrai) 0 0
I.4.3. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 15.066.998 4.363.704
I.5. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0 0
II. Metinės išmokos (tantjemos) Valdybos nariams už 2013 m., atvaizduojamos pelno (nuostolių) ataskaitoje (Valdybos pirmininkui ir Valdybos pirmininko pavaduotojui - po 70.000 Lt (20.273 EUR), Valdybos nariams - po 58.000 Lt (16.797 EUR))* 314.000 90.941
*Pelno paskirstymas tvirtinamas litais, sumos eurais yra pateiktos tik informaciniais tikslais. Oficialus euro ir Lietuvos lito santykis sudaro 3,4528.
6) Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2014 metams.
Sprendimo projektas:
Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Amber Grid“ 2014 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir metinio pranešimo bei reguliuojamos veiklos atskaitomybės, parengtos pagal Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus auditui atlikti ir nustatyti 58 tūkst. litų (neįskaitant PVM) užmokestį už finansinių ataskaitų ir susijusių ataskaitų audito paslaugas.
Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai sudaro 0,084 Lt (0,024 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2014 m. gegužės 15 d. Teisę gauti dividendus turės tie asmenys, kurie 2014 m. gegužės 15 d. pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. balandžio 9 d. darbo dienomis, nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), AB ,,Amber Grid“, adresu Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 08 55. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.ambergrid.lt.
Pozicijoje suveikė dieninis pildymosi signalas.

 


3 pav. Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. kovo 28 d. 9.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti novacijos sutarties sudarymui, kuria dalis „Höegh LNG Ltd.“ teisių ir pareigų pagal Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise yra perleidžiamos Hoegh LNG Klaipėda, UAB.
Priimtas sprendimas:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui pritarti novacijos sutarties sudarymui, kuria dalis „Höegh LNG Ltd.“ teisių ir pareigų pagal Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise yra perleidžiamos Hoegh LNG Klaipėda, UAB:
„Pritarti AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimams:
1. Vykdant Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu (toliau – FSRU) 10 metų nuomos, operavimo ir aptarnavimo (remonto) sutartį su FSRU išpirkimo teise (toliau – Sutartis), sudarytą 2012 m. kovo 2 d. su AB „Klaipėdos nafta“ viešojo pirkimo „Suskystintų gamtinių dujų plaukiojančios saugyklos su dujinimo įrenginiu įsigijimas“ laimėtoju „Höegh LNG Ltd.“ pritarti, kad AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius, laikydamasis sutarties nuostatų, sudarytų novacijos sutartį (toliau – Novacijos sutartis), kuria dalis „Höegh LNG Ltd.“ teisių ir pareigų pagal Sutartį, išskyrus teises ir pareigas, susijusias su AB „Klaipėdos nafta“ turima FSRU išpirkimo teise, būtų perleistos „Höegh LNG Ltd.“ netiesiogiai visiškai kontroliuojamai bendrovei Hoegh LNG Klaipėda, UAB.
2. Nustatyti, kad aukščiau nurodyta Novacijos sutartis dėl teisių ir pareigų pagal Sutartį perleidimo gali būti sudaroma tik tuo atveju, jeigu „Höegh LNG Ltd.“ lieka solidariai atsakinga už visas Hoegh LNG Klaipėda, UAB perleistas prievoles.
3. Nustatyti, kad šie valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str.“
Akcijos kainos atsigavimo dar nematyti. Pirkti rizikinga.

 


4 pav. AB „Žemaitijos pienas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2014 m. balandžio 25 d. šaukiamas AB „Žemaitijos pienas“, buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752 eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo vieta – AB „Žemaitijos pienas“ posėdžių salė, adresu Sedos g. 35, Telšiai.
Susirinkimo pradžia - 15:00 val. (registracija nuo 14:00 val.).
Susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 17 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis).
Teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 12 d. (iš visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų kylančiomis akcininkų turtinėmis teisėmis akcininkai naudosis proporcingai teisių apskaitos dienos pabaigoje turimam akcijų skaičiui).
Siūloma susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės audito komiteto išvados pristatymas.
2. Auditorių išvados ir bendrovės 2013 m. konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
3. 2013 m. Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės stebėtojų tarybos narių atšaukimas ir naujų rinkimas.
6. Kiti klausimai.

 


5 pav. 2014 m. kovo 28 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);
2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);
3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
4) patvirtintas 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);
6) priimtas sprendimas iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) padidinti banko įstatinį kapitalą 20.000.000 litų, išleidžiant 20.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstyti akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 8 %).
7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimų:
Pakeisti banko įstatų 3.5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3.5 Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 270.000.000 (du šimtai septyniasdešimt milijonų) litų. Jis padalintas į 270.000.000 (du šimtus septyniasdešimt milijonų) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.“
Įgalioti (su teise perįgalioti) administracijos vadovą Vytautą Sinių pasirašyti pakeistus įstatus.
8) 2014 m. ir 2015 m. banko konsoliduotoms metinėms finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta banko 2014 m. ir 2015 m. audito paslaugų kaina, neviršijanti 150.000 litų (be PVM) metams.
9) į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Valdas Vitkauskas.
Akcijos kaina atsigauna, palaikymas dar stiprus.

 


6 pav. Tallinna Vesi pildymosi signalas @13.00.

 


7 pav. Dieninis Silvano Fashion Group pildymosi signalas @2.22.

 


8 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.


Gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 11 08 13:47     #41145
 Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post.
http://www.trackersphere.com/what-makes-someone-a-specialist/


Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital