Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2014 m. Sausio 3 d. Biržos apžvalga

2014 m. Sausio 3 d. Biržos apžvalga 2014 m. Sausio 3 d. Biržos apžvalga

 

Talino akcijos parodė šiandien, kas čia likvidžiausios akcijos iš tikrųjų. Estai suprekiavo už 2 mln. eurų su viršum. Didžioji dalis apyvartos teko Tallink Grupp akcijoms.
Bet ir Vilniuje aktyvumas ne,mažėja, o nauju investuotojų arkliuku tapo vis dar kylančios LESTO akcijos.
Bendros nuotaikos rinkose teigiamos ir daugumos akcijų kainos kilo.

 

 

 


1 pav. AB „Klaipėdos baldai“ (juridinio asmens kodas 140656052, buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Joniškės g. 21, įregistruota Juridinių asmenų registre (toliau Bendrovė) valdybos 2014-01-03 sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.
Bendrovės neeilinio akcininkų susirinkimo data, laikas ir vieta: 2014 m. sausio mėn. 30 d. 11 val.,
Bendrovės buveinėje – Joniškės g. 21, Klaipėda. Akcininkų registravimo pradžia: 10 val.
Dalyvauti ir balsuoti Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos – 2014 m. sausio 23 d. pabaigoje.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomojo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.
2. Dėl asmens teikiančio privalomą oficialų siūlymą.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių
priemonėmis.
Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma stebėtojų tarybos, valdybos, taip pat akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų. Kartu su siūlymu akcininkai turi pateikti Bendrovei sprendimų projektus siūlomais klausimais, arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimus dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo klausimo. Siūlymas papildyti susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu paštu Bendrovės buveinės adresu. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu pasiūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

AB „Klaipėdos baldai“ valdybos parengti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2014 01 30 d balsavimui pateikiami nutarimų projektai:
1.Išbraukti Bendrovės akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomojo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai.
2. Patvirtinti UAB „SBA furniture group“ (juridinio asmens kodas 300103836) asmeniu teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas.
AB „Klaipėdos baldai“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Joniškės g. 21, bendrovė įregistruota 1993 m. kovo mėn. 3 d., juridinio asmens kodas 140656052, PVM kodas LT406560515, registras Lietuvos juridinių asmenų registras, registro tvarkytoja: Valstybės įmonė Registrų centras, įregistruotas įstatinis kapitalas 7 749 249 LTL (septyni milijonai septyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt devyni litai), (toliau Emitentas arba Bendrovė) Valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 38 straipsnio 5 dalimi ir 48 straipsnio 8 dalies 3 punktu, teikia pranešimą apie 2014 m. sausio mėn. 30 d. Šaukiamame neeiliniame Bendrovės akcininkų susirinkime numatomą svarstyti klausimą dėl Emitento akcijų išbraukimo iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo.
1.Informacija apie numatomą privalomo oficialaus siūlymo paskelbimą
2014 m. sausio mėn. 30 d. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ne mažesne kaip ¾ visų dalyvaujančių susirinkime akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma nusprendus nebesiūlyti akcijų viešai, akcininkai, balsavę už šiuos sprendimus turi pateikti privalomą oficialų siūlymą. Šią prievolę už visus akcininkus prisiima vienas Bendrovės akcininkas. Privalomo oficialaus siūlymo galiojimo metu teisę parduoti akcijas turės akcininkai, sprendimo išbraukti Emitento akcijas iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos sąrašo ir sprendimo nebesiūlyti akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“, arba nebalsavę.
2.Akcijų išbraukimo iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje (Vertybinių popierių birža AB „NASDAQ OMX Vilnius“ ) papildomo prekybos sąrašo ir akcijų viešo siūlymo nebevykdymo priežastys
Mažas Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje - Vertybinių popierių birža AB „NASDAQ OMX Vilnius“ cirkuliuojančių Bendrovės akcijų skaičius ir neaktyvi prekyba Emitento akcijomis.
3.Priemonės, kurių ėmėsi Emitento valdymo organai Bendrovės akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti.
Emitentas ėmėsi ir imsis visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jo išleistų akcijų savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikianti jiems galimybę naudotis savo teisėmis oficialaus siūlymo metu. Teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė Lietuvos Bankui, reguliuojamos rinkos operatoriui ir viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbs visą informaciją apie oficialaus siūlymo įgyvendinimo tvarką
4.Numatomi Emitento valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai.
Nenumatoma jokių pokyčių
5.Už akcijas siūloma preliminari kaina ir jos nustatymo būdas
Privalomo oficialaus siūlymo supirkti Bendrovės akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikos veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, nustatoma preliminari akcijos kaina – 2,00 EUR (Du eurai 00 ct), arba 6,91 LTL (Šeši litai 91 ct). Preliminari Bendrovės akcijų supirkimo kaina nustatyta pagal vidutinę svertinę Emitento akcijų rinkos kainą per 6 mėnesius iki šio pranešimo paskelbimo dienos (laikotarpis nuo 2013 m. liepos 02 d. iki 2014 m. sausio 02 d.).

 


2 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ gavo pranešimą apie Generalinio direktoriaus Roberto Krutikovo sandorius emitento vertybiniais popieriais. R.Krutikovas pardavė 41,205 akcijas.
Pozicijoje korekcija. Greito pelno fiksavimo signalas @0.732.

 


3 pav. Dieninis Tallink Grupp pirkimo signalas @0.921.

 


4 pav. Olympic Entertainment Group pozicijoje susiformavo palaikymas ties 1.80. Savaitinis pirkimo signalas @1.98.

 


5 pav. LESTO pozicijoje kainos šuolis, gap‘as ir juoda žvakė. Greito pelno fiksavimo signalas @0.825.

 


6 pav. Aprangos akcijų kaina sėkmingai užpildė gap‘ą ir suformavo pelno fiksavimo signalą @2.59.

 


7 pav. TEO LT pozicijoje pelno fiksavimo signalas @0.779.

 


8 pav. Šiaulių banko pirkimo signalas @0.281.

 


9 pav. Klaipėdos naftos akcijos šiandien kilo su gap‘u. Savaitinis pirkimo signalas @0.344.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital