Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Liepos 2 d. Biržos apžvalga

2013 m. Liepos 2 d. Biržos apžvalga 2013 m. Liepos 2 d. Biržos apžvalga

 

Baltijos rinkose akcijų kainos pasirinko skirtingas kryptis. Vilniaus akcijos kilo o Taline ir Rygoje akcijų kainos krito. Tačiau likvidžiausių akcijų kainos buvo linkusios kilti.
Apyvartos biržose buvo kiek didesnės, tiksliau, vidutinės.

 

 

 


1 pav. AB „Vilkyškių pieninė“ gavo pranešimą apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Finasta Baltic Fund dar pirko 12,000 akcijų.
Pozicijoje suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


2 pav. „Verslo žinių“ ir Nordea banko rengtuose „Lietuvos verslo lyderių“ apdovanojimuose AB „Linas Agro Group“ paskelbta metų eksportuotoju. Nominaciją „Metų eksportuotojas“ pristatė ir nominantus siūlė VšĮ „Versli Lietuva“.
Bendrovės konsoliduotos prekybos pajamos 2012 metais, neaudituotais duomenimis (bendrovės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį), siekė 1,592 mlrd.litų, pajamos iš eksporto – 488 mln. litų. Eksportas 2012 m., lyginant su 2010 m., augo 69 %.

 


3 pav. 2013 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė:
1. Suteikti valstybės garantiją Europos investicijų bankui (toliau – EIB) dėl AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) teikiamos iki 20 metų laikotarpiui 81 093 605 eurų paskolos už EIB nustatytą palūkanų normą investicijų projektui „Suskystintų gamtinių dujų terminalas“ (toliau – SGDT) finansuoti, valstybei prisiimant garantinius įsipareigojimus dėl 81 093 605 eurų paskolos ir palūkanų mokėjimo.
2. Nustatyti, kad valstybės garantija dėl aukščiau nurodytos paskolos galioja ir tuo atveju, kai:
2.1. teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovės įgyvendinamas SGDT projektas ir (ar) jį sudarantys darbai, ir (ar) turtas perduodami ir (ar) Bendrovės vykdoma SGDT veikla perkeliama į Bendrovės 100 procentų tiesiogiai valdomą dukterinę įmonę;
2.2. aukščiau nurodytai dukterinei įmonei perduodamos visos Bendrovės teisės ir pareigos, susijusios su SGDT projekto įgyvendinimu ir (ar) projektą sudarančiais darbais, ir (ar) turtu ir (ar) SGDT veikla, t. y. visas turtas, įskaitant šio pranešimo 3.1 punkte nurodytą hipoteką, visi įsipareigojimai, įskaitant teises ir pareigas pagal šio pranešimo 1 punkte nurodytą paskolą ir visos teisės į SGDT lėšas;
2.3. Lietuvos Respublika tiesiogiai kontroliuodama išlaiko ne mažiau kaip 67 procentus Bendrovės akcijų ir Bendrovė išlaiko 100 procentų 2.1 punkte nurodytos dukterinės įmonės akcijų visą 1 punkte nurodytos paskolos galiojimo laikotarpį.
3. Nustatyti, kad valstybės garantija gali būti pasirašoma, kai:
3.1. Bendrovė sąlygine hipoteka (pirminiu įkeitimu) įkeičia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai SGDT būsimus nekilnojamuosius daiktus ir su jais neatsiejamai susijusius daiktus, t.y. SGDT jungtį ir jos technologinius priklausinius, kurie bus sukurti ateityje ir (arba) kurių savininke Bendrovė arba 2.1 punkte nurodyta dukterinė įmonė taps ateityje, įgyvendinusios SGDT projektą, ne mažesnei negu 100 procentų 1 punkte nurodytai paskolos sumai, sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti;
3.2. Bendrovė sumoka garantinę įmoką, lygią 0,1 procento 1 punkte nurodytos paskolos sumos;
3.3. gautas Europos Komisijos patvirtinimas, kad suteikiama valstybės garantija EIB nėra laikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje numatyta valstybės pagalba arba yra laikoma su vidaus rinka pagal šios sutarties 107 straipsnio 3 dalį suderinama valstybės pagalba.

Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2013 m. liepos 2 d. 13.00 val. buvo sušauktas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių 19, Klaipėda.
Susirinkimo darbotvarkė:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį (toliau - Kredito sutartis) su Europos Investiciniu Banku (toliau – EIB).
Priimti sprendimai:
Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį su Europos Investiciniu Banku:
„Pritarti 2013 m. gegužės 31 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, papildytam 2013 m. birželio 28 d.:
1. Sudaryti Kredito sutartį su EIB, pagal EIB taikomą įprastą praktiką, pagal kurią:
1.1. kredito maksimali suma – iki 87 000 000 (aštuoniasdešimt septynių milijonų) eurų (300 000 000 (trijų šimtų milijonų) litų);
1.2. kredito terminas turi būti iki 20 (dvidešimties) metų;
1.3. palūkanos: kintamos arba fiksuotos, kurių norma būtų pateikiama EIB išmokėjimo pasiūlyme;
1.4. išankstinės kredito išmokėjimo sąlygos yra šios:
- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus įgalinimus ir Kredito sutartį su Banku pasirašo tinkamai tam įgaliotas asmuo/įgalioti asmenys bei pateikiami patvirtinti tokių asmenų parašų (-o) pavyzdžiai (--ys);
- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui bei paties SGDT projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus savo valdymo organų ir akcininkų sprendimus bei leidimus;
- Bankui turi būti pateikti įrodymai, jog Europos Komisija yra davusi savo sutikimą (neprieštarauja) valstybės garantijos pagal Garantijos sutartį, kuria būtų užtikrinamas Bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį Bankui vykdymas (toliau – Garantijos sutartis), išdavimui;
- Bankui turi būti pateikta tinkamai sudaryta ir patvirtinta Garantijos sutartis, kurios forma ir turinys yra priimtini Bankui;
- Bankui turi būti pateikta teisinė išvada dėl to, jog Kredito sutarties sudarymui yra tinkamai įvykdytos visos nurodytos sąlygos bei pateikti reikiami dokumentai iš Bendrovės pusės. Teisinė išvada turi būti pateikta tokia forma ir tokio turinio, kuris būtų priimtinas Bankui. Ji privalo būti pateikta Bankui iki Kredito sutarties pasirašymo;
- Bankui turi būti pateikti įrodymai, kad visos su Projektu susijusios projektavimo, pirkimo ir statybos sutartys (EPC sutartys) tarp Bendrovės ir atitinkamų tokių sutarčių šalių yra tinkamai sudarytos, įsigaliojusios bei, kad jose numatytos išankstinės tokių sutarčių įsigaliojimo sąlygos yra tinkamai įvykdytos arba jų taikymo yra atsisakyta;
1.5. AB „Klaipėdos nafta“ ir (ar) jos dukterinių bendrovių įsipareigojimai, be kita ko, būtų:
- negrąžinti prieš terminą jokių paskolų, gautų iš kitų finansuotojų, išskyrus, kai:
• grąžinimui prieš terminą gautas rašytinis išankstinis EIB sutikimas; arba
• refinansuojama paskola, suteikta pagal atsinaujinančio kredito sutartis (overdraftas); arba
• refinansuojama paskola iš paskolos, kurios terminas yra toks pat kaip ir refinansuojama paskola arba ilgesnis, lėšų;
- EIB reikalavimu grąžinti išmokėtą kreditą ar jo dalį, jei Lietuvos Respublika kaip akcininkas nustoja kontroliuoti AB „Klaipėdos nafta“;
- išlaikyti nuosavybėje 100% akcijų dukterinių bendrovių, kurioms nuosavybės teise priklauso ar jos valdo bet kokį turtą, kuris yra SGDT dalis, įstatiniuose kapitaluose;
- be išankstinio EIB rašytinio sutikimo, neperleisti (t.y. neparduoti, neperduoti, nenuomoti, neperleisti kitais būdais) jokio AB „Klaipėdos nafta“ ar jos dukterinių bendrovių turto, išskyrus, jei:
(i) turtas perleidžiamas už rinkos kainą:
• kai rinkos vertė didesnė, perleisto turto atlygio vertė kredito laikotarpiu iš viso neviršija 20% AB „Klaipėdos nafta“ konsoliduoto ilgalaikio turto vertės 2012 m. gruodžio 31 d.;
• turtas parduodamas vykdant įprastą prekybos veiklą;
• turtas perleidžiamas mainais į kitą panašios arba geresnės rūšies, vertės ir kokybės turtą; arba
• gavus išankstinį rašytinį EIB sutikimą,
kiekvienu atveju išskyrus turtą, kuris sudaro dalį SGDT projekto turto, ir kontrolinį AB „Klaipėdos nafta“ dukterinių įmonių, kurioms priklauso SGDT sudarantis turtas, kontrolinį akcijų paketą, kurio perleisti negalima; ir
(ii) turtas, kuris sudaro SGDT dalį, perduodamas AB „Klaipėdos nafta“ 100% kontroliuojamai dukterinei bendrovei;
- neapsunkinti jokiais būdais (neįkeisti, neperleisti gautinų sumų ir pan.) savo ir savo dukterinių bendrovių turto. Šis ribojimas netaikomas, jei užtikrinama:
• ne didesnė nei 100 mln. eurų skola, skirta SGDT projekto finansavimui;
• skoliniai įsipareigojimai pagal valstybės garantiją;
• visi skoliniai įsipareigojimai, skirti finansuoti naftos terminalo veiklą ir (arba) pajėgumų išplėtimą ar kitu būdu vystant naftos terminalo veiklą ir (arba) jo infrastruktūrą, bendrai neviršys 30 milijonų eurų. Šis ribojimas netaikomas aukščiau nurodytų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui; arba
• AB „Klaipėdos nafta“ vykdant įprastinę veiklą ar atliekant įprastinius kasdienius prekybos sandorius vykdant naftos ir (ar) naftos produktų terminalo veiklą ir (ar) dėl apyvartinio kapitalo, su sąlyga, kad užtikrinimo priemonė yra panaikinama per 12 mėn. ir susitarimas ar sandoris nėra sudaromas visų pirma kaip kredito gavimo ar turto įsigijimo finansavimo metodas;
- informuoti EIB apie kitiems kreditoriams suteiktas palankesnes sąlygas ar prisiimtus prieš kitus kreditorius griežtesnius įsipareigojimus ir EIB turi teisę reikalauti papildyti Kredito sutartį EIB palankesniais ar AB „Klaipėdos nafta“ atžvilgiu griežtesniais įsipareigojimais, jei tokius įsipareigojimus prisiima AB „Klaipėdos nafta“ prieš kitus finansuotojus.
2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.
3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, kurios bus pateikiamos EIB išmokėjimo pasiūlymuose, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1. nuspręsti skolintis fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis;
3.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio.
4. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su EIB Kredito sutartį Valdybos patvirtintomis esminėmis Kredito sutarties sąlygomis, kurioms taip pat yra gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.“

 


4 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ tęsdama investicinės programos įgyvendinimą pasirašė naujos popieriaus gamybos mašinos projektavimo, tiekimo bei instaliavimo sutartį su TOSCOTEC S.p.A. Šia sutartimi TOSCOTEC S.p.A įsipareigojo įrangą pristatyti, sumontuoti ir pradėti popieriaus pagrindo gamybą iki 2014 m. pabaigos. „Planuojama, kad investicijos į naują popieriaus gamybos mašiną sieks 53 mln. Lt (15.3 mln. EUR), iš jų 35 mln. Lt (10.1 mln. EUR) bus finansuojama banko suteiktos paskolos lėšomis.” – primena bendrovės prezidentas G. Pangonis.
Kaip jau skelbta, AB „GRIGIŠKĖS“ planuoja, kad 2014 m. pabaigoje įgyvendinus investicijų programą, bendrovės produkcijos pardavimai per kitus dvejus metus išaugs dvigubai. Tuo pačiu tikimasi, kad augantys įmonių grupės pardavimai pasieks 500 mln. Lt (145 mln. EUR).
Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


5 pav. Pildomės TEO LT, kainai pasiekus @0.801.

 


6 pav. City Service pozicijoje pirkimo signalas suveikė su gap‘u.

 


7 pav. Lietuvos dujų pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. Pieno žvaigždžių pozicijoje suveikė pildymosi signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital