Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga

2013 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga 2013 m. Liepos 1 d. Biržos apžvalga

 

Pirmadienis Baltijos biržose buvo vasariškai seklus. Per vis tris biržas akcijų apsikeista mažiau nei už 900K eurų.
Tuo tarpu akcijų kainos buvo linkusios kilti. OMXV indeksas pakilo 0.52%.


NASDAQ OMX Baltijos biržos š.m. liepos 1 d. pristato naują rinkos formuotojų programą, skirtą Baltijos rinkos likvidumui padidinti. Viena svarbiausių šios programos naujovių yra ta, kad Baltijos biržos - NASDAQ OMX Talino, NASDAQ OMX Rygos ir NASDAQ OMX Vilniaus - skatina savo narius finansų tarpininkus tapti rinkos formuotojais, suteikdamos 40% nuolaidą komisinėms įmokoms.
Rinkos formuotojų programoje numatyta, kad Baltijos rinkos biržų narys – bankas, finansų maklerio įmonė ar investicinis bankas – tapęs šios programos dalyviu, turės užtikrinti, kad jo pasirinktos bendrovės ar bendrovių akcijoms atidarymo ir uždarymo aukcionuose, o taip pat 85% prekybos sesijos laiko būtų pateikti šių akcijų ir pirkimo, ir pardavimo pavedimai ne mažesnei nei 3000 EUR sumai. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad investuotojai visos prekybos sesijos metu turės galimybę pirkti tos bendrovės akcijų, nes rinkoje bus jų pasiūla ir parduoti, nes bus jų paklausa.
„Atsiliepdami į rinkos dalyvių – finansų tarpininkų, bendrovių, kurių tikslas pritraukti kapitalo, bei investuotojų poreikius turėti likvidesnę vertybinių popierių rinką, nusprendėme finansinėmis paskatomis paraginti savo narius aktyviau prisidėti prie rinkos formavimo“, - sako Daiga Auziņa-Melalksne, NASDAQ OMX Baltijos rinkos vertybinių popierių prekybos paslaugų vadovė. – Džiaugiamės, kad jau sulaukėme pirmųjų rinkos formuotojų – „LHV Pank“ - ir kviečiame prie programos prisijungti ir kitus narius“.
Rinkos formuotojų programa taip pat numato, kad pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas negalės būti didesnis nei 2,5%. Biržos nariui, kuris padeda formuoti rinką bent 3 akcijoms, yra suteikiama komisinių įmokų nuolaida prekiaujant visomis tos biržos akcijomis.
Nuo š.m. liepos 1 d. Baltijos rinkos visose trijose biržose įsigalioja suvienodinta komisinė įmoka – 0,035% sandorio vertės prekiaujant visomis akcijomis (iki šiol NASDAQ OMX Riga ir NASDAQ OMX Vilnius biržose galiojo 0,045%, o NASDAQ OMX Talino biržoje – 0,015% komisinė įmoka).
Rinkos formuotojų programa ir komisinių mokių suvienodinimas – tai tolimesni žingsniai kuriant vieningą Baltijos rinką, didesnę bei patrauklesnę ir instituciniams, ir mažmeniniams investuotojams. Šiuo metu NASDAQ OMX Talinas, NASDAQ OMX Ryga ir NASDAQ OMX Vilnius jau yra įdiegusios vieningą prekybos sistemą akcijomis (INET) ir skolos vertybiniams popieriams bei aukcionams (Genium INET), harmonizavusios biržų prekybos taisyklės, suvienodinusios reikalavimus nariams, sukūrusios vieningus Baltijos rinkos vertybinių popierių prekybos sąrašus ir indeksus, sukūrusios internetinį Baltijos fondų centrą, kuriame investuotojas gali palyginti įvairių fondų valdytojų Baltijos rinkoje platinamų fondų rodiklius ir kt.

 


1 pav. 2013 m. birželio 28 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimu buvo papildytas Bendrovės valdybos sprendimas, kuriam siūloma pritarti 2013 m. liepos 2 d. 13.00 val. šaukiamame Bendrovės neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat buvo patvirtintas alternatyvus sprendimo projektas šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu, kuris pateikiamas žemiau:
„Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti kredito sutartį su Europos Investiciniu Banku (toliau – EIB).
II Alternatyvus sprendimo projektas:
Pritarti 2013 m. gegužės 31 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui, papildytam 2013 m. birželio 28 d.:
1. Sudaryti Kredito sutartį su EIB, pagal EIB taikomą įprastą praktiką, pagal kurią:
1.1. kredito maksimali suma – iki 87 000 000 (aštuoniasdešimt septynių milijonų) eurų (300 000 000 (trijų šimtų milijonų) litų);
1.2. kredito terminas turi būti iki 20 (dvidešimties) metų;
1.3. palūkanos: kintamos arba fiksuotos, kurių norma būtų pateikiama EIB išmokėjimo pasiūlyme;
1.4. išankstinės kredito išmokėjimo sąlygos yra šios:
- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus įgalinimus ir Kredito sutartį su Banku pasirašo tinkamai tam įgaliotas asmuo/įgalioti asmenys bei pateikiami patvirtinti tokių asmenų parašų (-o) pavyzdžiai (--ys);
- Bankui privalo būti pateikti įrodymai, kad Kredito sutarties su Banku sudarymui bei paties SGDT projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimui Bendrovė yra gavusi visus reikiamus savo valdymo organų ir akcininkų sprendimus bei leidimus;
- Bankui turi būti pateikti įrodymai, jog Europos Komisija yra davusi savo sutikimą (neprieštarauja) valstybės garantijos pagal Garantijos sutartį, kuria būtų užtikrinamas Bendrovės finansinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį Bankui vykdymas (toliau – Garantijos sutartis), išdavimui;
- Bankui turi būti pateikta tinkamai sudaryta ir patvirtinta Garantijos sutartis, kurios forma ir turinys yra priimtini Bankui;
- Bankui turi būti pateikta teisinė išvada dėl to, jog Kredito sutarties sudarymui yra tinkamai įvykdytos visos nurodytos sąlygos bei pateikti reikiami dokumentai iš Bendrovės pusės. Teisinė išvada turi būti pateikta tokia forma ir tokio turinio, kuris būtų priimtinas Bankui. Ji privalo būti pateikta Bankui iki Kredito sutarties pasirašymo;
- Bankui turi būti pateikti įrodymai, kad visos su Projektu susijusios projektavimo, pirkimo ir statybos sutartys (EPC sutartys) tarp Bendrovės ir atitinkamų tokių sutarčių šalių yra tinkamai sudarytos, įsigaliojusios bei, kad jose numatytos išankstinės tokių sutarčių įsigaliojimo sąlygos yra tinkamai įvykdytos arba jų taikymo yra atsisakyta;
1.5. AB „Klaipėdos nafta“ ir (ar) jos dukterinių bendrovių įsipareigojimai, be kita ko, būtų:
- negrąžinti prieš terminą jokių paskolų, gautų iš kitų finansuotojų, išskyrus, kai:
•grąžinimui prieš terminą gautas rašytinis išankstinis EIB sutikimas; arba
•refinansuojama paskola, suteikta pagal atsinaujinančio kredito sutartis (overdraftas); arba
•refinansuojama paskola iš paskolos, kurios terminas yra toks pat kaip ir refinansuojama paskola arba ilgesnis, lėšų;
- EIB reikalavimu grąžinti išmokėtą kreditą ar jo dalį, jei Lietuvos Respublika kaip akcininkas nustoja kontroliuoti AB „Klaipėdos nafta“;
- išlaikyti nuosavybėje 100% akcijų dukterinių bendrovių, kurioms nuosavybės teise priklauso ar jos valdo bet kokį turtą, kuris yra SGDT dalis, įstatiniuose kapitaluose;
- be išankstinio EIB rašytinio sutikimo, neperleisti (t.y. neparduoti, neperduoti, nenuomoti, neperleisti kitais būdais) jokio AB „Klaipėdos nafta“ ar jos dukterinių bendrovių turto, išskyrus, jei:
(i) turtas perleidžiamas už rinkos kainą:
•kai rinkos vertė didesnė, perleisto turto atlygio vertė kredito laikotarpiu iš viso neviršija 20% AB „Klaipėdos nafta“ konsoliduoto ilgalaikio turto vertės 2012 m. gruodžio 31 d.;
•turtas parduodamas vykdant įprastą prekybos veiklą;
•turtas perleidžiamas mainais į kitą panašios arba geresnės rūšies, vertės ir kokybės turtą; arba
•gavus išankstinį rašytinį EIB sutikimą,
- kiekvienu atveju išskyrus turtą, kuris sudaro dalį SGDT projekto turto, ir kontrolinį AB „Klaipėdos nafta“ dukterinių įmonių, kurioms priklauso SGDT sudarantis turtas, kontrolinį akcijų paketą, kurio perleisti negalima; ir
(ii) turtas, kuris sudaro SGDT dalį, perduodamas AB „Klaipėdos nafta“ 100% kontroliuojamai dukterinei bendrovei;
- neapsunkinti jokiais būdais (neįkeisti, neperleisti gautinų sumų ir pan.) savo ir savo dukterinių bendrovių turto. Šis ribojimas netaikomas, jei užtikrinama:
•ne didesnė nei 100 mln. eurų skola, skirta SGDT projekto finansavimui;
•skoliniai įsipareigojimai pagal valstybės garantiją;
•visi skoliniai įsipareigojimai, skirti finansuoti naftos terminalo veiklą ir (arba) pajėgumų išplėtimą ar kitu būdu vystant naftos terminalo veiklą ir (arba) jo infrastruktūrą, bendrai neviršys 30 milijonų eurų. Šis ribojimas netaikomas aukščiau nurodytų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimui; arba
•AB „Klaipėdos nafta“ vykdant įprastinę veiklą ar atliekant įprastinius kasdienius prekybos sandorius vykdant naftos ir (ar) naftos produktų terminalo veiklą ir (ar) dėl apyvartinio kapitalo, su sąlyga, kad užtikrinimo priemonė yra panaikinama per 12 mėn. ir susitarimas ar sandoris nėra sudaromas visų pirma kaip kredito gavimo ar turto įsigijimo finansavimo metodas;
- informuoti EIB apie kitiems kreditoriams suteiktas palankesnes sąlygas ar prisiimtus prieš kitus kreditorius griežtesnius įsipareigojimus ir EIB turi teisę reikalauti papildyti Kredito sutartį EIB palankesniais ar AB „Klaipėdos nafta“ atžvilgiu griežtesniais įsipareigojimais, jei tokius įsipareigojimus prisiima AB „Klaipėdos nafta“ prieš kitus finansuotojus.
2. Nustatyti, kad aukščiau 1 punkte numatytas valdybos sprendimas įsigalioja po to, kai jam pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje.
3. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių nuspręsti dėl skolinimosi sąlygų, kurios bus pateikiamos EIB išmokėjimo pasiūlymuose, įskaitant, bet neapsiribojant:
3.1. nuspręsti skolintis fiksuotomis ar kintamomis palūkanomis;
3.2. nuspręsti dėl prašomos išmokėti kredito dalies dydžio.
4. Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ generalinį direktorių pasirašyti su EIB Kredito sutartį Valdybos patvirtintomis esminėmis Kredito sutarties sąlygomis, kurioms taip pat yra gautas AB „Klaipėdos nafta“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 straipsnyje."
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. birželio 7 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis.

2013 m. liepos 1 d. AB „Klaipėdos nafta“ iš Lietuvos apeliacinio teismo gavo nutartį, kuria AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, taip pat ir PPS Pipeline Systems GmbH apeliaciniai skundai dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 16 d. sprendimo buvo atmesti (apie bylos eigą Bendrovė skelbė 2013 m. sausio 29 d., 2013 m. kovo 8 d., 2013 m. balandžio 17 d. ir 2013 m. gegužės 2 d. pranešimais apie esminius įvykius). Priimdamas nutartį, Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, kad Bendrovė, skelbiamų derybų būdu vykdyto „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų“ tarptautinio pirkimo laimėtoju pripažinusi Vokietijos koncerną PPS Pipeline Systems GmbH, nepažeidė teisės aktų reikalavimų.
Minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos (2013 m. birželio 28 d.), tačiau proceso dalyviai turi teisę per vieną mėnesį nuo įsiteisėjimo dienos pateikti kasacinį skundą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

 


2 pav. „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2013 m. birželio mėnesį sudarė 42,7 mln. litų (12,4 mln. eurų) ir buvo 9,4% didesnė nei 2012 m. birželio mėnesio apyvarta.
2013 m. 2-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 133,8 mln. litų (38,8 mln. eurų), arba 13,2% daugiau, nei 2012 metais.
2013 m. sausio – birželio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 252,1 mln. litų (73,0 mln. eurų), arba 11,3% daugiau, nei 2012 metais.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2013 metų sausio - birželio mėnesiais Lietuvoje sudarė 161,0 mln. litų (46,6 mln. eurų) arba 11,3% daugiau nei 2012 metų sausio - birželio mėnesiais.
Per 2013 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Latvijoje sudarė 59,9 mln. litų (17,3 mln. eurų) ir padidėjo 10,1%.
Per 2013 m. pirmą pusmetį „Aprangos“ grupės tinklo apyvarta Estijoje sudarė 31,2 mln. litų (9,0 mln. eurų) ir padidėjo 13,8%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė Baltijos šalyse valdo 141 parduotuvių tinklą, kurių plotas sudaro 67,6 tūkst. kv. m.. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas didesnis 4,1%.
Per 2013 m. I-ą pusmetį „Aprangos“ grupė atidarė 8 naujas parduotuves, 6 rekonstravo bei 1 uždarė.
Pirkimo signalas @2.49.

 


3 pav. Baltikos birželio pajamos augo 5%. Pusmečio pajamos augo +6%.
Suveikė savaitinis pildymosi signalas.

 


4 pav. Silvano Fashion Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


5 pav. Invalda LT akcijų kaina toliau krenta.

 


6 pav. Šiaulių banko pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


7 pav. Linas Agro Group pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. TEO LT pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital