Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Balandžio 25 d. Biržos apžvalga

2013 m. Balandžio 25 d. Biržos apžvalga 2013 m. Balandžio 25 d. Biržos apžvalga

 

Ketvirtadienį prekyba vis dar buvo sekli Vilniaus biržoje. Likvidumą mažino prekybos keliomis akcijomis stabdymas. Mat dėl akcininkų susirinkimų prekiauti akcijomis negalima.
Tuo tarpu pasaulyje akcijos stiebiasi į aukštumas. JAV akcijose vėl buliai įsisuko, nes makro rodikliai vėl geresni pasirodė. Tikėsimės, kad taip optimistiškai pabaigsime ir visą savaitę.

 

 

 


1 pav. 2013 m. balandžio 22 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdyba nusprendė pakeisti 2012 m. gruodžio 21 d. bendrovės valdybos sprendimus dėl sutarties su viešojo pirkimo „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) laimėtoju AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ konsorciumas sudarymo.
2012 m. gruodžio 21 d. valdybos sprendimai pakeisti, nes po minėtų valdybos sprendimų priėmimo buvo pakartota dalis Pirkimo procedūrų, pateikti nauji pasiūlymai, pasikeitė pirkimo rezultatai, t.y. laimėtoju buvo pripažintas Vokietijos koncernas PPS Pipeline Systems GmbH, ir anksčiau priimti valdybos sprendimai nebegalėjo būti įgyvendinti.
2013 m. balandžio 22 d. AB „Klaipėdos nafta“ valdyba, be kita ko, priėmė šiuos sprendimus:
1.Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. gruodžio 21 d. valdybos posėdyje priimtus sprendimus, susijusius su sutarties (toliau – Sutartis) dėl gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų (toliau – Darbai), reikalingų įrengiant jungtį tarp suskystintųjų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) krantinės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje (ties šiaurine Kiaulės nugaros salos dalimi) ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos (dujotiekis Jurbarkas–Klaipėda (dalis Tauragė–Klaipėda) šalia Klaipėdos DSS-2, esančios ties Kiškėnų kaimu, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajono savivaldybėje) sudarymu, juos išdėstant taip:
1.1. Su AB „Klaipėdos nafta“ vykdyto viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ laimėtoju, pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (toliau – Rangovas) – PPS Pipeline Systems GmbH, sudaryti Sutartį.1.2. Bendra pagal Sutartį atliekamų Darbų fiksuota kaina yra 94 840 000 Lt (devyniasdešimt keturi milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt tūkstančių litų) be PVM ir 114 756 400 Lt (vienas šimtas keturiolika milijonų septyni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai litų) su PVM, kurio dydis Sutarties sudarymo dieną yra 21 proc. Fiksuota Sutarties kaina gali didėti tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais. AB „Klaipėdos nafta“ fiksuotą Sutarties kainą moka tik už faktiškai atliktus Darbus.
1.3. Visi Darbai turi būti atlikti iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais Sutartyje aptartais atvejais.
2.Nustatyti, kad šie valdybos sprendimai įsigalioja po to, kai jiems pritaria AB „Klaipėdos nafta“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kaip tai numatyta AB „Klaipėdos nafta“ įstatų 16.10 str. ir Sutartis su laimėtoju bus pasirašoma po to, kai pasibaigs 15 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, numatytas LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 22 d. ir nebus galiojančių jokių atitinkamus įgaliojimus turinčių institucijų įpareigojimų ar sprendimų, kurie draustų pasirašyti Sutartį su konkretų viešąjį pirkimą laimėjusiu Rangovu.
Valdyba taip pat nusprendė šiuo klausimu šaukti bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2013 m. gegužės 31 d., 13.00 val. bendrovės buveinėje adresu Burių g. 19, LT-91003 Klaipėda, dėl kurio bus informuota atskiru pranešimu apie esminį įvykį.

 


2 pav. 2013 m. balandžio 25 d. įvykusio AB „Panevėžio statybos trestas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai:
1. Audito išvados dėl 2012 m. Bendrovės finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.
Informacija išklausyta.
2. Bendrovės 2012 m. metinis pranešimas.
Informacija išklausyta.
3. Bendrovės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 m. Konsoliduotą ir Atskirų finansinių ataskaitų rinkinys
4. Bendrovės 2012 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
1. Patvirtintas AB „Panevėžio statybos trestas“ 2012 m. pelno (nuostolio) paskirstymą:
1.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 106 530 889 Lt ( 30 853 478 EUR);
1.2. Išmokėti dividendai - 0 Lt (0 EUR)
1.3. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 1 448 149 Lt (419 413 EUR);
1.4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - 575 982 Lt ( 166 816 EUR);
1.5. Pervedimai iš rezervų - 0 Lt (0 EUR);
1.6. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - 0 Lt (0 EUR);
1.7.Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso - 108 555 020 Lt ( 31 439 707 EUR);
1.7.1. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt ( 0 EUR);
1.7.2. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 0 Lt (0 EUR);
1.7.3. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 0 Lt (0 EUR);
1.7.4. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 408 750 Lt ( 118382 EUR);
1.7.5. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 280 000 Lt ( 81 094 EUR);
1.7.5.1. metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams (130 000) Lt (37 651 EUR);
1.7.5.2. metinėms premijoms direktoriams ( 150 000 ) Lt (43 443 EUR);
1.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 107 866 270 Lt ( 31 240 231 EUR).
2. Įpareigoti valdybos pirmininką paskirstyti visuotiniame akcininkų susirinkime tantjemoms paskirtą sumą 130 000 Lt valdybos nariams ir metinėms premijoms direktoriams paskirtą sumą 150 000 Lt
Dividendams paskirti 0,025 Lt (0,00724 EUR) vienai paprastajai AB ”Panevėžio statybos trestas” 1 lito nominalios vertės akcijai. Viso dividendams paskirti 408 750 litų ( 118 382 EUR).
5. Audito komiteto narių rinkimas.
Išrinkti į audito komitetą šie nariai:
- Ireną Kriaučiūnienę (kaip nepriklausomą narį),
- Liną Ragelienę
- Reginą Sukarevičienę.

 


3 pav. 2013 m. balandžio 25 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – TEO arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotas 2012 m. Bendrovės metines konsoliduotas finansines ataskaitas. Akcininkams buvo pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2012 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
- Paskirstyti 2012 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 160 668 tūkst. litų (46 533 tūkst. eurų) skirti 155 364 tūkst. litų (44 997 tūkst. eurų) 2012 m. dividendams mokėti, t. y. 0,20 lito (0,058 euro) dividendų vienai akcijai. 2012 m. tantjemoms šešiems valdybos nariams skirti 324 tūkst. litų (93,8 tūkst. eurų), t. y. po 54 tūkst. litų (15,6 tūkst. eurų) vienam valdybos nariui.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2013 m. gegužės 10 dieną.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2012 m. dividendus mokėti 2013 m. gegužės 23 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai apmokestinami, taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
Užsienio šalių, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautines dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, rezidentai gali pasinaudoti tokiose sutartyse numatytomis lengvatomis pateikę Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį formą FR0021 (DAS-1).
- Atšaukti iš Bendrovės valdybos visus valdybos narius: Malin Frenning, Lars Klasson, Joakim Sundström, Tiia Tuovinen, Ingą Skisaker ir Joną Pilkauską.
- Į Bendrovės valdybą naujai valdybos kadencijai (dvejiems metams) išrinkti:
1. Malin Frenning (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
2. Tiia Tuovinen (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
3. Ingą Skisaker (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
4. Jens Lööw (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
5. Mats Lillienberg (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
6. Rolandą Viršilą (pasiūlė „TeliaSonera AB“ )
Vadovaujantis vertybinių popierių biržoje „NASDAQ OMX Vilnius“ listinguojamų bendrovių valdymo kodekso nuostatomis visi išrinkti valdybos nariai yra direktoriai konsultantai (neetatiniai valdybos nariai), o Inga Skisaker ir Rolandas Viršilas yra ir nepriklausomi valdybos nariai.
Malin Frenning (g. 1967 m.) – TEO LT, AB valdybos pirmininkė, valdybos narė nuo 2010 m. balandžio 26 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas: Luleå technologijos universiteto (Švedija) mechanikos inžinerijos magistrė ir Luleå technologijos universiteto (Švedija) technologijų garbės daktarė. Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities prezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos pirmininkė, „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos pirmininkė ir „ESRI S-Group AB“ (Švedija) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Tiia Tuovinen (g. 1964 m.) – TEO LT, AB valdybos narė nuo 2009 m. balandžio 28 d., valdybos Audito komiteto narė. Išsilavinimas: University College London (Jungtinė Karalystė) teisės magistrė ir Helsinkio universiteto (Suomija) teisės magistrė. Darbovietė: „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities generalinė patarėja teisės klausimais ir nekilnojamojo turto bei turto planavimo Suomijoje viceprezidentė. Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: „Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narė, „TeliaSonera Finland Oyj“ (Suomija) valdybos narė, „TeliaSonera International Carrier AB“ (Švedija) valdybos narė, „Tilts Communications A/S“ (Danija) valdybos narė ir generalinė direktorė, „Kekkilä Oy“ (Suomija) valdybos narė ir kelių Helsinkyje (Suomija) veikiančių nekilnojamojo turto bendrovių valdybų narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Inga Skisaker (g. 1971 m.) – nepriklausoma TEO LT, AB valdybos narė nuo 2011 m. balandžio 28 d., valdybos Atlyginimų komiteto narė. Išsilavinimas – Vilniaus universiteto (Lietuva) Tarptautinio verslo administravimo magistrė. Darbovietė – „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyriaus generalinė direktorė. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „Baltic Management Institute“ (Lietuva) valdybos narė ir „Investors Forum“ (Lietuva) valdybos narė. TEO LT, AB akcijų neturi.
Jens Lööw (g. 1965 m.). Darbovietė – „TeliaSonera AB“ (Švedija) Plačiajuosčio ryšio paslaugų verslo srities vyriausias finansininkas. Išsilavinimas – Umeå universiteto verslo mokyklos (Švedija) ekonomikos ir apskaitos bakalauras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Network Sales AB“ (Švedija) valdybos narys, „TeliaSonera Skanova Access AB“ (Švedija) valdybos narys ir „Elion Ettevõtted AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi.
Mats Lillienberg (g. 1960 m.). Darbovietė: „SunGard Financial Systems“ vyriausias technologijų vadovas. Išsilavinimas – studijavo ekonomiką ir programavimą. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. TEO LT, AB akcijų neturi.
Rolandas Viršilas (g. 1963 m.). Darbovietė: UAB „Švyturys – Utenos alus“ generalinis direktorius. Išsilavinimas – Vilnius universiteto Matematikos fakulteto magistro diplomas. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja. Turi 100 000 TEO LT, AB akcijų, kurios sudaro 0,0129 proc. bendro bendrovės akcijų ir balsų skaičiaus.
- Pavesti Bendrovės generaliniam direktoriui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės generalinis direktorius turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

 


4 pav. AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje, įvykusiame 2013 m. balandžio 25 d. buvo priimti šie nutarimai:
1.Valdybos pirmininku išrinkti dr. Valery Golubev, valdybos pirmininko pavaduotoju dr. Achim Saul;
2.Generaliniu direktoriumi paskirti Viktorą Valentukevičių;
3.Patvirtinti gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d., paliekant galioti 2013 m. I pusmetyje taikomus tarifus. Buitinių vartotojų tarifai bus pateikti patikrinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.
Pirkimo signalas @0.746.

 


5 pav. AB "Kauno energija" neaudituotas 2013 metų I-o ketvirčio (2013 m. kovo 31 d.) veiklos rezultatas pagal Tarptautinius apskaitos standartus yra pelnas (prieš apmokestinimą) 20 940 tūkst. Lt (6,065 tūkst. EUR), o Grupės pelnas (prieš apmokestinimą) – 21 082 tūkst. Lt ( 6,106 tūkst. EUR).
Bendrovės pardavimų pajamos per 2013 m. I-ą ketvirtį 166 853 tūkst. Lt ( 48,324 tūkst. EUR), o Grupės – 166 898 tūkst. Lt (48,337 tūkst. EUR).

 


6 pav. City Service akcijos plačiais mostais. Pirkti rizikinga.

 


7 pav. Baltikos pozicijoje suveikė pirkimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital