Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2013 m. Vasario 13 d. Biržos apžvalga

2013 m. Vasario 13 d. Biržos apžvalga 2013 m. Vasario 13 d. Biržos apžvalga

 

Šiandien Vilniaus biržai įsimintina diena. Apyvartos viršijo pusę milijono eurų ir, kas svarbiausia, buvo didesnė nei Talino biržoje.
Aktyvumą sukėlė didelis naujienų srautas. Labiausiai aistras kėlė Invaldos ir Šiaulių banko akcijos dėl atitinkamų naujienų. City Service akcijomis prekiauta irgi aktyviai (tiesioginiai sandoriai), tačiau naujienų pozicijoje dar nebuvo jokių.
Naujienų stiprumas yra pakankamai didelis, kad jų potencialas palaikytų apyvartas rinkoje iki savaitės pabaigos.

 

 


1 pav. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi ir 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie parengtas akcinės bendrovės „INVALDA“ atskyrimo sąlygas. Atskyrimo sąlygas bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi bendrovės 2012 m. lapkričio 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.
Atskyrime dalyvaujanti bendrovė: pavadinimas - akcinė bendrovė „INVALDA“, kurios teisinė forma - akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas 121304349, PVM mokėtojo kodas LT213043414, įstatinis kapitalas 51 802 146 litai (15 002 938,48 eurai), apmokėtas įstatinis kapitalas 51 802 146 litai (15 002 938,48 eurai), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę - Juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų skyrius.
Atskiriama bendrovė: pavadinimas – akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“, kurios teisinė forma – akcinė bendrovė, buveinė Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę, PVM mokėtojo kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus atskiriamą bendrovę; įstatinis kapitalas bus suformuotas atskyrimo sąlygose nustatyta tvarka; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie atskiriamą bendrovę - Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bendrovė bus įregistruota Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų skyrius.
Atskyrimas vykdomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu, kai bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalis atskiriama ir šiai daliai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė, o sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 71 straipsnio 2 dalimi, atskyrimui taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Po atskyrimo pasibaigiančių juridinių asmenų nėra. Po atskyrimo toliau tęsiantis veiklą juridinis asmuo - akcinė bendrovė „INVALDA“, tęsianti veiklą nauju pavadinimu akcinė bendrovė „Invalda LT“. Po atskyrimo savo veiklą pradėsiantis naujas juridinis asmuo – akcinė bendrovė „Invalda privatus kapitalas“.
Atskyrimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka akcinės bendrovės „INVALDA“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl atskyrimo, atskyrimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų.
Momentas, nuo kurio dalis akcinės bendrovės „INVALDA“ turto, teisių ir pareigų pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei - akcinės bendrovės „Invalda privatus kapitalas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre diena, pasirašant šią dieną turto, teisių ir pareigų perdavimo - priėmimo aktus (toliau – Perdavimo – priėmimo aktai).
Momentas, nuo kurio dalis akcinės bendrovės „INVALDA“ teisių ir pareigų pagal sandorius pereina po atskyrimo sukuriamai bendrovei ir tokie sandoriai įtraukiami į atskiriamos bendrovės buhalterinę apskaitą - atskiriamos bendrovės AB „Invalda privatus kapitalas“ įregistravimo Juridinių asmenų registre ir Perdavimo – priėmimo aktų pasirašymo diena.
Su atskyrimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje numatytais dokumentais galima susipažinti akcinės bendrovės „INVALDA“ buveinėje, adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 1A, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 16 valandos bei interneto tinklalapyje www.invalda.lt. Atskyrimo sąlygos ir su jomis susiję dokumentai taip pat bus skelbiami AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos internetinėje svetainėje. Apie parengtas atskyrimo sąlygas pranešama dienraštyje „Lietuvos rytas“.
Akcinės bendrovės „Invalda“ Atskyrimo sąlygų paskelbimo data 2013 m. vasario 13 d.

AB „Invalda“, įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, valdyba, vadovaudamasi 2012 m. gegužės 24 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, nusprendė supirkti savas paprastąsias vardines 1 (vieno) lito (0,29 euro) nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta AB „NASDAQ OMX Vilnius“ vertybinių popierių biržoje per oficialaus siūlymo rinką. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.
Akcijų supirkimo pradžia: 2013 m. vasario 19 d.
Akcijų supirkimo pabaiga 2013 m. kovo 5 d.
Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 5 180 214 vnt.
Akcijų supirkimo kaina: 8,287 lito (2,40 euro) už vieną akciją.
Akcijų kaina kilo iki supirkimo kainos lygio. Dar yra kur kilti.

 


2 pav. Pagrindinis AB „Vilniaus baldai“ (toliau - Bendrovė) akcininkas AB „Invalda“, kuriai priklauso 72,14 proc. Bendrovės įstatiniame kapitale, paskelbė atskyrimo sąlygas, kurios numato, kad atskiriama bendrovė „Invalda privatus kapitalas“ valdys 32,79 proc. “Vilniaus baldų“ akcijų, o „Invaldos“ valdomas akcijų paketas sumažėtų iki 39,35 proc.
Atskyrimo sąlygoms dar turi pritarti „Invaldos“ akcininkai.

 


3 pav. AB „GRIGIŠKĖS“ informuoja, kad visos AB „GRIGIŠKĖS“ įmonių grupės bendrovės veiklos operacijų finansavimui naudoja kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiuose bankuose turimas banko sąskaitas.
Visos Grupės bendrovės turi nereikšmingą skaičių klientų, kurie iki 2013-02-12 atsiskaitymus vykdė per AB „Ūkio bankas“. Pardavimas šiems klientams sudarė nežymią dalį kiekvienos Grupės bendrovės apyvartoje.
Be to, AB „GRIGIŠKĖS“ Grupė yra apdraudusi galimą klientų nemokumo riziką.
Dėl šių priežasčių Lietuvos banko valdybos sprendimas laikinai apriboti AB „Ūkio bankas“ veiklą neturi reikšmingo tiesioginio poveikio nei AB „GRIGIŠKĖS“, nei kitų Grupės bendrovių veiklai ir rezultatams.
Kaina po Aligatoriumi, pirkti rizikinga.

 


4 pav. Informuojame, kad AB Ūkio banke, kuriam Lietuvos banko valdybos sprendimu apribota veikla ir paskirtas laikinasis administratorius, „Aprangos“ grupės įmonės sąskaitų neturi ir niekada neturėjo. „Aprangos“ grupės įmonės taip pat neturi ir jokių indėlių, vertybinių popierių ar kito turto AB Ūkio banke.

 


5 pav. Šiaulių bankas yra pasirengęs pradėti derybas su Lietuvos banku dėl Ūkio banko bankinės veiklos Lietuvoje perėmimo, siekiant kuo greičiau atnaujinti Ūkio banko veiklą bei išlaikyti finansų sistemos stabilumą. Šiaulių bankas yra suinteresuotas, kad susidariusi situacija išsispręstų kuo greičiau be didesnių neigiamų pasekmių Ūkio banko klientams bei visai Lietuvos bankinei sistemai.
“Šiaulių bankas yra finansiškai stiprus tokiam žingsniui ir turi skaidrią akcininkų struktūrą. Šiuos ketinimus remia ir didžiausias Šiaulių banko akcininkas Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB)”, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda. Pasak jo, Šiaulių bankas nuolat ieško plėtros galimybių, nes tai atitinka akcininkų strategiją. Todėl skaidrių Ūkio banko aktyvų Lietuvoje ir įsipareigojimų perėmimas leistų padidinti Šiaulių banko rinkos dalį bei padidintų konkurencingumą Lietuvos bankų rinkoje. Tai būtų precedentas kuriant stiprų lietuvišką banką.
„Aš esu įsitikinęs, kad Šiaulių banko vadovybė ir jo darbuotojai gali užtikrinti, kad paslaugų teikimas Ūkio banko klientams būtų greitai atnaujintas”, - sakė Peter Reiniger, ERPB atstovas Šiaulių banko Stebėtojų taryboje.
Prielaidas užtikrinti sklandų ir greitą paslaugų atkūrimą Ūkio banko klientams sudaro ir naudojama ta pati informacinių technologijų (IT) platforma bei bendras bankomatų tinklas. Šiaulių bankas pasiūlytų pagalbą Ūkio banko klientams užtikrinant jų verslo tęstinumą, sukuriant patogų klientų aptarnavimo tinklą bei sukuriant naujas galimybes, atsirandančias dėl banko plėtros.

2013 m. vasario 13 d. pasirašytas ketinimų protokolas su AB Ūkio banku, atstovaujamu Lietuvos banko paskirto laikinojo administratoriaus. Atsižvelgiant į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 761 straipsniu, banko, kuriam yra paskelbtas moratoriumas, turtas, teisės, sandoriai ir įsipareigojimai gali būti perduodami kitam bankui, minėtu protokolu susitarta pradėti derybas dėl galimo AB Ūkio banko turto bei įsipareigojimų perdavimo AB Šiaulių bankui.

2013 m. vasario 13 d. Europos Rekonstrukcijos ir plėtros bankas viešai paskelbė, kad ketina suteikti subordinuotą paskolą AB Šiaulių bankui, jam perimant Ūkio banko, kurio veiklą sustabdė Lietuvos bankas, gerą turtą ir apdraustus indėlius.
Pasakyti, kad pozicijoje suveikė pildymosi signalas, reiškia nieko nepasakyti. Euforija pozicijoje didelė. Ką gi, jei susijungimas įvyks, bus ką paanalizuoti. Naujas junginys, kaip ir nauja akcija biržoje.

 


6 pav. Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai; toliau - Bendrovė) gautas Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. vasario 12 d. priimtas sprendimas dėl Lietuvos energija, AB 2012 m. lapkričio 28 d. inspektavimo akto Nr. 241-28.
Bendrovė yra įpareigota paskelbti, kad 2011 m. Lietuvos energija, AB konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir patronuojančios bendrovės finansinės ataskaitos neatitinka 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 69 straipsnio, 16 TAS „Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai“ 51 straipsnio ir 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio nuostatų. Neatitikimai yra susiję su Lietuvos elektrinės įsipareigojimais, ilgalaikio turto verte ir naudojamais nusidėvėjimo laikotarpiais. Neatitikimus lėmė 2011 m. įvykęs AB „Lietuvos energija“ ir AB Lietuvos elektrinė sujungimas.
Šiuo metu Bendrovė atlieka vertinimą, kokią įtaką šie neatitikimai daro 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės finansinėms ataskaitoms.
Jei bus nustatyta, kad neatitikimai turėjo reikšmingos įtakos Bendrovės ir Grupės 2011 m. gruodžio 31 d. finansinei būklei ir finansiniams rezultatams, 2011 m. finansinės ataskaitos bus retrospektyviai ištaisytos skelbiant audituotas 2012 m. Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas. Kartu bus atskleista neatitikimų įtaka 2011 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams.

 


7 pav. City Service akcijų kaina kilo su stipriai išaugusia apyvarta, bet kaina dar po Aligatoriumi ir pirkti rizikinga.

 


8 pav. Tallink Grupp akcijų kaina su apyvarta pramušė palaikymą. Pirkti rizikinga.


Apžvalgą parengė: Nojus.
 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai



Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital