2012 m. Gegužės 28 d. Biržos apžvalga

2012 m. Gegužės 28 d. Biržos apžvalga 2012 m. Gegužės 28 d. Biržos apžvalga

 

Prekybos savaitė prasidėjo santūriai. Gal todėl, kad sugrįžta į „normalias vėžes“, o gal dėl to, kad daug biržų pasaulyje šiandien nedirba. O pati savaitė prasidėjo pesimistiškai. OMXV indeksas sumažėjo 0.13%.

 

 

 


1 pav. Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, įvykusio 2012 m. balandžio 27 d., sprendimais dėl Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo papildomais akcininkų įnašais, taip pat 2012 m. gegužės 23 d. Lietuvos banko patvirtintu prospektu (sprendimo (pažymos) dėl prospekto patvirtinimo Nr. 241-20, toliau – Prospektas) informuoja, kad Bendrovės akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 27 d. visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje) nuosavybės teise valdė Bendrovės išleistas akcijas, turi pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei ir šia pirmumo teise Bendrovės akcininkai gali pasinaudoti per 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminą nuo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo atitinkamo viešo paskelbimo dienos.
Naujai išleidžiamoms Bendrovės akcijoms pasirašyti nustatomas terminas nuo 2012 m. gegužės 29 d. iki 2012 m. birželio 11 d. Bendrovės akcijų pasirašymas vykdomas AB SEB banko padaliniuose.
Bendrovės akcininkai, siekiantys įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, akcijų pasirašymo laikotarpiu nurodytuose AB SEB bankas padaliniuose pasirašo Bendrovės akcijų pasirašymo sutartį. Bendrovės vardu akcijų pasirašymo sutartį yra įgaliotas pasirašyti AB SEB bankas.
Pasirašytos naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos apmokamos piniginiais įnašais; pasirašytos Bendrovės akcijos turi būti pilnai apmokėtos (sumokėta visa emisijos kaina) ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 12 d. 24.00 val. (GMT+2).
Akcijų kaina šiandien kilo, tačiau egzistuoja korekcijos galimybė.

 


2 pav. Linas Agro Group 9 mėn. pajamos sumažėjo 5%, bendrasis pelnas išaugo 6%, grynasis pelnas, tenkantis grupei išaugo beveik septynis kartus.
Pirkimo signalas @0.541.

 


3 pav. Tallinna Vesi gavo pranešimą, kad Parvus Asset Management (UK) LLP gegužės 23 d. balsų bendrovėje skaičių sumažino iki 4.87%.
Akcijų kaina krito, neįveikusi pasipriešinimo.

 


4 pav. 2010 m. lapkritį AB „GRIGIŠKĖS“ vadovybei nusprendus pritraukti nuosavo kapitalo būsimiems investiciniams projektams finansuoti, pirmiausia buvo numatyta dalį pritrauktų lėšų investuoti į gofruotojo kartono taros gamybą. 2011 m. pradžioje bendrovei patvirtinus gofruotojo kartono gamybos cecho statybų projektą, buvo iškeltas ambicingas tikslas – projektą įgyvendinti per vienerius metus, jam buvo skirta 20,5 mln. Lt (5,9 mln. EUR).
Projektas įgyvendintas per numatytą laiką, buvo pastatytas naujas gamybinis pastatas. Naujame ceche instaliuotas naujas gofruotojo kartono gamybos agregatas bei naujos gofruotojo kartono taros gamybos linijos, kurios gamina žymiai platesnės gamos pakuotes bei įvairius nestandartinius gofruotojo kartono gaminius. Iki 2012 m. pradžios senaisiais įrenginiais AB „GRIGIŠKĖS“ galėjo pagaminti tik iki 15 mln. kv. m ir tik 4 mm storio („C“ rūšies) gofruotąjį kartoną bei jo gaminius. Tačiau jau nuo 2012 m. II ketvirčio naujaisiais įrenginiais gaminamas 1,5-4 mm storio („C“, „B“, „E“ rūšių) gofruotasis kartonas ir jo gaminiai. Nuo šiol pirkėjams siūlomas žymiai platesnis gaminių asortimentas: ne tik standartinės dėžės, bet ir plokščiuoju arba rotaciniu iškirtimo būdu iš skirtingo storio gofruotojo kartono pagamintos pakuotės su 4 spalvų atspaudais. „Naujasis gofruotojo kartono gaminių gamybos cechas pajėgus pagaminti apie 80 mln. kv. m gaminių per metus“, – pažymi AB „GRIGIŠKĖS“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis.
„Preliminariais skaičiavimais investicijos į šį projektą sudarė apie 20,5 mln. Lt (5,9 mln. EUR). Šiuo projektu sustipriname savo pozicijas gofruotojo kartono rinkoje, taip pat siekiame sukurti didesnę pridėtinę vertę savo klientams, geriau patenkinti jų poreikius. Tikimės, kad pradėję gamybą su naujaisiais įrenginiais, 2012 m. pakuotės gaminių parduosime bent 1,5 karto daugiau negu pernai“, – skaičiuoja p. G.Pangonis.
Akcijų kaina šiandien kilo, bet pirkti dar labai rizikinga.

 


5 pav. Nordecon AS VAS šiandien nusprendė nuostolius dengti nepaskirstytu pelnu, o iš likučio dividendų nemokėti.

 


6 pav. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2012 m. gegužės 28 d., buvo svarstomi keturi klausimai:
Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
Dėl valdybos narių.
Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:
1. Perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo būdo pasirinkimas.
AB „Lietuvos dujos“ perdavimo veiklos atskyrimą vykdyti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1239 „Dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimų neatitinkančių gamtinių dujų įmonių veiklų ir kontrolės atskyrimo vykdymo plano patvirtinimo“ patvirtinto plano 8 p. numatytu būdu, teisės aktų numatytais terminais atskiriant nuo Bendrovės, kuri tęsia veiklą, dalį (t.y. Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą) ir Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklai priskirtų turto, teisių bei pareigų pagrindu įkuriant naują bendrovę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 71 str.
2. Skirstymo veiklos atskyrimo būdo pasirinkimas.
AB „Lietuvos dujos“ skirstymo veiklos atskyrimą vykdyti įsteigiant Bendrovės dukterinę bendrovę bei jai perduodant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą (turtinį kompleksą) kartu su šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis kaip nepiniginį įnašą už dukterinės bendrovės akcijas teisės aktų nustatytais terminais.
3. Pavedimai Valdybai įgyvendinti priimtus sprendimus.
Pavesti Bendrovės Valdybai parengti Bendrovės atskyrimo sąlygas, taip pat savo nuožiūra priimti visus kitus sprendimus, reikalingus Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo pasirinktų perdavimo veiklos atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų įgyvendinimui, išskyrus sprendimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos (kaip turtinio komplekso) vertės, kuriuos priims Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, bei kitus sprendimus, kurių priėmimas yra Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija.
Bendrovės akcininkas OAO „Gazprom“, balsuodamas 1, 2 ir 3 darbotvarkės klausimais, pateikė pareiškimą raštu (pridedama).
4. Dėl valdybos narių.
Atsižvelgiant į dr. Frankenberg atsistatydinimą iš AB „Lietuvos dujos“ Valdybos nario ir pirmininko pareigų nuo 2012 m. birželio 30 d. (įskaitytinai), priimti jo atsistatydinimą ir nuo 2012 m. liepos 1 d., 0:00 val. Nauju Bendrovės Valdybos nariu išrinkti dr. Achim Saul. Dr. Saul eis šias pareigas iki dabartinės Bendrovės Valdybos kadencijos pabaigos.
Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt.

2012 m. gegužės 28 d. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) valdyba patvirtino Bendrovės dujų perdavimo veiklos ir kontrolės atskyrimo bei skirstymo veiklos atskyrimo būdų aprašymą su atskyrimo veiksmų planais (toliau – Aprašymas). Aprašyme numatyta iki 2013 m. liepos 31 d. teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų perdavimo veiklą įkuriant naują perdavimo sistemos operatoriaus bendrovę ir iki 2014 m. spalio 31 d. įvykdyti perdavimo veiklos kontrolės atskyrimą bei teisiškai, funkciškai ir organizaciniu požiūriu atskirti Bendrovės gamtinių dujų skirstymo veiklą įsteigiant dukterinę skirstymo sistemos operatoriaus bendrovę.
Bendrovės valdybos nariai V. Golubev ir K. Seleznev balsavo dėl Aprašymo patvirtinimo su išlyga.
Bendrovė, vykdydama Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pateiks Aprašymą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustatytais terminais, t.y. iki 2012 m. gegužės 31 d.
Pirkimo signalas @0.557.

 


7 pav. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2012 m. trijų mėnesių veiklos rezultatas
Neaudituotas 2012 m. trijų mėnesių bendrovės nuostolis
prieš apmokestinimą sudarė : - 1 018 550 Lt ( -294 992 EUR );
Pardavimo pajamos : 18 071 353 Lt ( 5 233 826 EUR ).

 


8 pav. Invaldos akcijų kaina krito su padidėjusia apyvarta ir artėja prie palaikymo ties 2.530. Greitai tikrinsime jo striprumą.

 


9 pav. Baltikos pirkimo signalas @0.380.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB