2012 m. Gegužės 24 d. Biržos apžvalga

2012 m. Gegužės 24 d. Biržos apžvalga 2012 m. Gegužės 24 d. Biržos apžvalga

 

Šiandien prekiauta labai pasyviai, net TEO LT akcijos apyvarta nusileido estams, bet ir jos padarė pusę visos Vilniaus biržos apyvartos. Investuotojai neskuba apsipirkinėti. Ech, ta Graikija...
Bet jei taip toliau iš lėto, žiūrėk, per savaitę akcijų kainos ir sugeneruos kokį pliusą.

 

 

 


1 pav. 2012 m. gegužės 24 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Invalda“ akcininkų susirinkime priimti sprendimai:
1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas, nuspręsta:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.
2. Dėl bendrovės įstatų pakeitimo nuspręsta:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15 punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
Įstatų projektas pridedamas.
3. Dėl savų akcijų supirkimo nuspręsta:
3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų kaina rinkoje.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.

2012 metų 3 mėnesių AB „Invalda“ įmonių grupės neaudituoti rezultatai:
- AB „Invalda“ akcininkams tenkanti konsoliduoto pelno dalis siekia 16,6 mln. litų (4,8 mln. eurų) (2011 metais 6,7mln. litų (1,9 mln. eurų);
- visas konsoliduotas grynasis pelnas siekia 18,2 mln. litų (5,3 mln. eurų) (2011 metais 8,5 mln. litų (2,5 mln. eurų).
Pačios AB „Invalda“ 2012 m. 3 mėn. grynasis pelnas sudaro 11,0 mln. litų (3,2 mln. eurų) (2011 metais nuostoliai sudarė 1,0 mln. litų (0,3 mln. eurų).
AB „Invalda“ grupės 2012 metų 3 mėnesių rezultatų apžvalga.
Viena didžiausių Lietuvos investicijų bendrovių AB „Invalda“ pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 16,6 mln. litų (4,8 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno, tenkančio įmonės akcininkams – 2,5 karto daugiau nei 2011 metų pirmąjį ketvirtį, kai uždirbta 6,7 mln. litų (1,9 mln. eurų). Aktyviai naujų investicijų galimybių ieškanti AB „Invalda“ grupė metų pradžioje reikšmingų įsigijimo sandorių neįgyvendino. Pirmąjį ketvirtį užbaigtas AB „Umega“ akcijų paketo pardavimas, iš kurio uždirbta 2 mln. litų (0,6 mln. eurų).
Baldų sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 72 proc. vienos iš didžiausios šalies baldų gamybos bendrovės AB „Vilniaus baldai“ akcijų, pirmąjį ketvirtį akcinei bendrovei „Invalda“ uždirbo 4,4 mln. litų (1,3 mln. eurų) pelno, arba 10,2 proc. mažiau nei 2011 metų sausį-kovą (4,9 mln. litų (1,4 mln. eurų)). AB „Vilniaus baldai“ 2012 metų pirmojo ketvirčio pardavimai išaugo 3,5 proc. iki 58,5 mln. litų (16,9 mln. eurų), tačiau pelnas prieš palūkanas, mokesčius, amortizaciją ir nusidėvėjimą (EBITDA) sumažėjo 8 proc. iki 8,5 mln. litų (2,5 mln. eurų), o grynasis pelnas – 11 proc. iki 6,1 mln. litų (1,8 mln. eurų). AB „Vilniaus baldai“ akcininkai priėmė sprendimą išmokėti 39 mln. litų (11,3 mln. eurų) dividendų, iš kurių 28 mln. litų (8,1 mln. eurų) teks akcinei bendrovei AB „Invalda“.
Nekilnojamojo turto sektoriuje 2012 metų pirmąjį ketvirtį uždirbta 0,2 mln. litų (0,06 mln. eurų) pelno (2011 metų sausį-kovą – 0,3 mln. litų (0,09 mln. eurų)). Pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2011 metų laikotarpiu, nuomos pajamos išaugo 7 proc. iki 4,5 mln. litų (1,3 mln. eurų), iš jų klientams priklausančio turto – 4 proc. iki 1,3 mln. litų (0,4 mln. eurų). Bendrą sektoriaus pajamų augimą lėmė tai, kad „Elniakampio namai“ projekte parduota butų už 4,3 mln. litų (1,2 mln. eurų). Bendri gyvenamojo būsto pardavimai sudarė 5,6 mln. litų (1,6 mln. eurų). Pirmąjį šių metų ketvirtį toliau investuota į žemės ūkio paskirties žemę – jos įsigyta už 0,5 mln. litų (0,15 mln. eurų).
Pastatų priežiūros sektoriuje, kuriame AB„Invalda“ priklauso UAB „Inreal pastatų priežiūra“ bei kitos bendrovės, apyvarta išaugo 33,5 proc. iki 3,0 mln. litų (0,9 mln. eurų), patirta 0,1 mln. litų (0,03 mln. eurų) nuostolių.
Žemės ūkio sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 36,8 proc. UAB „Litagra“ akcijų, akcinei bendrovei „Invalda“ atnešė 1,5 mln. litų (0,4 mln. eurų) nuostolių. 2011 metų pabaigoje AB „Invalda“ investavus į UAB „Litagra“, pavyko pertvarkyti įmonės įsipareigojimų struktūrą – AB SEB bei AB DNB bankai UAB „Litagra“ ankstesnių paskolų refinansavimui ir apyvartiniam kapitalui suteikė 98,4 mln. litų (28,5 mln. eurų) paskolų.
Geležinkelių ir kelių infrastruktūros sektoriuje AB „Invalda“ priklauso 12,5 proc. bendrovės „Trakcja – Tiltra“ S.A. akcijų, kurios kotiruojamos Varšuvos vertybinių popierių biržoje. Šių akcijų kainos augimas AB „Invalda“ atnešė 12,2 mln. litų (3,5 mln. eurų) pelno. Priešingai nei kituose sektoriuose, investicija į „Trakcja – Tiltra“ S.A. laikoma finansine, todėl AB „Invalda“ ataskaitose atsispindi ne „Trakcja – Tiltra“S.A. uždirbtas pelnas, o akcijų kainos pokyčio rezultatas.
Informacijos technologijų infrastruktūros sektorius, kuriame AB „Invalda“ priklauso 80 proc. UAB „BAIP grupė“ akcijų, pirmąjį ketvirtį akcinei bendrovei „Invalda“ atnešė 0,5 mln. litų (0,14 mln. eurų) nuostolių.
2012 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje AB „Invalda“ gavo 32,44 mln. litų (9,4 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamųjų obligacijų savininkų prašymus konvertuoti obligacijas į akcijas. Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, akcinės bendrovės „Invalda“ įstatinis kapitalas išaugo 5,898 mln. litų (1,708 mln. eurų) iki 57,558 mln. litų (16,67 mln. eurų). Naujos akcijos išleistos po 5,5 litus (1,59 eurų) už akciją. Pagal emisijos sąlygas obligacijų savininkai taip pat grąžino 4,788 mln. litų (1,387 mln. eurų) palūkanų, kurios anksčiau buvo išmokėtos pinigais bei negavo 2,386 mln. litų (0,691 mln. eurų) palūkanų, kurios buvo priskaičiuotos iki 2012 m. kovo 30 dienos.
Po obligacijų konvertavimo AB „Invalda“ nebeturi finansinių skolų – konservatyvią skolinimosi politiką planuojama išlaikyti ir toliau.
2012 metų balandžio 30 dieną vykusiame susirinkime AB „Invalda“ akcininkai patvirtino 2011 metų rezultatus ir suformavo 269,1 mln. litų (77,9 mln. eurų) rezervą nuosavų akcijų supirkimui. Po akcininkų susirinkimo posėdžiavusi AB „Invalda“ valdyba nutarė supirkti iki 10 proc. AB „Invalda“ akcijų, už jas mokant po 10,358 lito (3 eurus). Akcijų supirkimas truko iki gegužės 15 dienos, per jį įsigyta 10 proc. akcijų, už kurias sumokėta 59,6 mln. litų (17,3 mln. eurų). Akcijų pasiūlai viršijus galimą supirkti kiekį, kiekvienas pavedimą pateikęs akcininkas pardavė 14,47 proc. akcijų. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, AB „Invalda“ balso teisę turinčių akcijų skaičius siekia 51,8 mln. vienetų.
Rinka į naują akcijų supirkimą nesureagavo, o reakcijos į rezultatus sulauksime rytoj. Pirkimo signalas @2.780

 


2 pav. 2012 m. gegužės 23 d. Lietuvos bankas patvirtino AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų prospektą.
Patvirtintas prospektas yra skirtas iki 47 711 022 Lt bendros nominalios vertės naujai išleidžiamų akcijų (akcijų skaičius iki 47 711 022, vienos akcijos nominali vertė 1 Lt, vienos akcijos emisijos kaina 1,35 Lt) siūlymui esamiems Bendrovės akcininkams ir jų įtraukimui į AB NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.
Sprendimas dėl naujų akcijų išleidimo, jų siūlymo esamiems Bendrovės akcininkams ir įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje buvo priimtas 2012 m. balandžio 27 d. eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime bei detalizuotas 2012 m. gegužės 21 d. Bendrovės valdybos sprendimu.
Prospekte numatytas naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų pasirašymo laikotarpis – 14 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena). Pasirašyti naujas Bendrovės akcijas turi teisę asmenys, kurie 2012 m. gegužės 14 d. pabaigoje buvo Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų savininkai.

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) neaudituotas 2012 m. 3 mėn. grynasis pelnas išaugo 45 proc. ir siekė 11,7 mln. Lt (3,4 mln. EUR) palyginus su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 8 mln. Lt (2,3 mln. EUR).
Pardavimo pajamos per 2012 m. 3 mėn. išaugo 13 proc. ir siekė 37,4 mln. Lt (10,8 mln. EUR) palyginus su 2011 m. tuo pačiu laikotarpiu – 33 mln. Lt (9,6 mln. EUR).
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas, nors rezultatai paskelbti jau po sesijos.

 


3 pav. Tallinna Vesi akcijų kaina testavo pasipriešinimo stiprumą. Pildymosi signalas @8.001.

 


4 pav. Silvano Fashion Group pirkimo signalas @3.341.

 

5 pav. Merko Ehitus pildymosi signalas @6.001.

 


6 pav. Linas Agro Group pirkimo signalas @0.541.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital