2012 m. Gegužės 15 d. Biržos apžvalga

2012 m. Gegužės 15 d. Biržos apžvalga 2012 m. Gegužės 15 d. Biržos apžvalga

 

Pirmu smuiku Vilniaus biržoje vis dar groja TEO LT akcijos, kur didžiulę paklausą suformavo motininė kompanija taip, kad norint įsigyti akcijų, reikia kelti kainą.
Invalda baigė planuotą akcijų supirkimą, kur pasiūla kelis kartus viršijo pasiūlą. Manoma, kad iš bendrovės traukiasi stambūs akcininkai.

 

 

 


1 pav. Arco Vara AS VAS šiandien nusprendė 3,381,662 eurų nuostolį dengti nepaskirstytu pelnu. Mr Aivar Pilv išrinktas į Stebėtojų tarybą.

 


2 pav. AB „Linas“ 2012 m. gegužės 15 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. Patvirtintas 2011 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2011 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
3. Patvirtintas 2011 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 989.365 Lt (286.540 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 1.188.746 Lt ( 344.285 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 11.706 Lt ( 3.390 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 Lt (0 EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytinas pelnas iš viso 211.087 Lt (61.135 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 211.087 Lt ( 61.135 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 0 Lt ( 0 EUR).

 


3 pav. AS Merko Ehitus VAS vyks birželio 7 d. 14.00 val. Taline. Vadyba siūlo nuostolius dengti iš nepaskirstyto pelno ir dividendų nemokėti. Siūloma padidinti įstatinį kapitalą 68,764 eurais iš nepaskirstytojo pelno. Po visų procedūrų nepaskirstytojo pelno dar liks 96,610,030 eurų.
Akcijų kaina rinkoje nepakito.

 


4 pav. AS Järvevana VAS vyks birželio 7 d. 15.30 val. Taline. Valdyba siūlo 7,196 eurų nuostolį dengti iš nepaskirstytojo pelno; dividendų nemokės. Taip pat bus 68,764 eurais didinamas įstatinis kapitalas iš nepaskirstytojo pelno, po ko šio lieka 1,622,248 eurai.

 


5 pav. AS “Olainfarm” konsoliduoti balandžio pardavimai sumažėjo 5%. Latvijoje pardavimai išaugo 374%. Keturių mėnesių pardavimai augo 32%. Pardavimai JAV išaugo 344 kartus.
Manoma, kad šiais metais konsoliduoti bendrovės pardavimai sieks 66.9 mln. eurų.

 


6 pav. Pasibaigus savų akcijų supirkimui, AB „Invalda“ įsigis 10 proc. savo akcijų, už kurias bus sumokėta 59 618 514 litų (17 266 715 eurų). Akcijų supirkimas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką prasidėjo 2012 m. gegužės 2 d., baigėsi - gegužės 15 d.
Akcijų supirkimui, per kurį galėjo būti maksimaliai supirkta - 5 755 794 vnt. akcijų, pasiūlyta 39 766 832 vnt., todėl kiekvieno akcininkas parduos 14,47 proc. nuo siūlyto kiekio. Atsiskaitymas už supirktas 5 755 794 vnt. akcijų įvyks gegužės 18 dieną. „Invaldos“ akcininkams siūloma spręsti dėl supirktų akcijų anuliavimo, mažinant „Invaldos“ įstatinį kapitalą.
Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turimos savo akcijos nesuteikia balso teisės, „Invaldos“ balso teisę turinčių akcijų (ISIN kodas LT0000102279 ) skaičius sieks 51 802 146 vnt.

Bendrovės valdyba patvirtino šiuos 2012 m. gegužės 24 d. įvyksiančio eilinio visuotinio AB „Invalda“ akcininkų susirinkimo sprendimų projektus:
1. Dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo, anuliuojant akcijas.
Sprendimo projektas:
1. Sumažinti AB „Invalda“ įstatinį kapitalą, siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas savas akcijas. Įstatinis kapitalas mažinamas 5 755 794 (penkiais milijonais septyniais šimtais penkiasdešimt penkiais tūkstančiais septyniais šimtais devyniasdešimt keturiais) litais, anuliuojant 5 755 794 (penkis milijonus septynis šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines 1 (vieno) lito nominalios vertės bendrovės akcijas. Anuliavus savas supirktas akcijas AB „Invalda“ įstatinį kapitalą sudarys 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai. Jis bus padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 1 (vienas) litas.
2. Bendrovės įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.
Sprendimo projektas:
2.1. Patvirtinti pakeistus AB „Invalda“ įstatus, bendrovės įstatų 12 ir 15 punktus išdėstant sekančiai:
„12. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 51 802 146 (penkiasdešimt vienas milijonas aštuoni šimtai du tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt šeši) litai.“
„15. Bendrovės įstatinis padalytas į 51 802 146 (penkiasdešimt vieną milijoną aštuonis šimtus du tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas.“
2.2. Įgalioti prezidentą Dalių Kaziūną pasirašyti pakeistus bendrovės įstatus ir atlikti visus kitus su įstatų pakeitimu bei jų įregistravimu Juridinių asmenų registre susijusius veiksmus.
3. Dėl savų akcijų supirkimo.
Sprendimo projektas:
3.1. Supirkti akcinės bendrovės „Invalda“ akcijas per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
1) Savų akcijų įsigijimo tikslas – (i) išmokėti akcininkams dalį laisvų lėšų, kartu sudarant galimybę jiems patiems nuspręsti dėl akcijų pardavimo; (ii) sumažinti bendrovės valdomo turto vertės nuolaidą, lyginant su esama jos akcijų kaina rinkoje.
2) Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
3) Laikotarpis, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
4) Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 eurai (17,26 lito), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina yra 1 euras (3,45 lito).
5) Įsigytos savos akcijos gali būti anuliuojamos. Tuo atveju, jeigu įsigytos savos akcijos bus parduodamos, minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
3.2. Pavesti bendrovės valdybai laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus.
Besibaigiant supirkimui, akcijų kaina krito. Ryt visai nebus palaikymo. Iki kito supirkimo...

 


7 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovų pranešimus apie sandorius dėl banko išleistų vertybinių popierių. Algirdas Butkus rinkoje pirko 45,524 akcijas; Jonas Bartkus – 10,840 akcijų; Audrius Žiugžda – 26,496 akcijas; Vytautas Sinius – 19,269 akcijas; Donatas Savickas – 10,840 akcijų; Vita Adomaitytė - 10,840 akcijų; Daiva Kiburienė – 14 452 akcijas.
Kol insaideriai pirko, tol kaina dar buvo palaikoma. Šiandien kaina prakirto dugnus. Pirkti dabar rizikinga, bet kad insaideriai perka masiškai, yra gera ženklas.

 


8 pav. City Service akcijų kaina kilo genama gandų. Akcijų kainas Vilniuje šiais laikais kelia tik informacija apie supirkimus. Laukiama dabar žinių iš City Service.

 


9 pav. Baltikos pozicijoje didelis kilimas su maža apyvarta. Gal bus kokių gerų naujienų?

 


10 pav. Ūkio banke suveikė pardavimo signalas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2022 UAB All Media Digital