2012 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga

2012 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga 2012 m. Balandžio 10 d. Biržos apžvalga

Su naujienomis apie dividendus arba jų nebuvimą sulaikėme ir aktyvesnių pirkėjų. Žymiai aktyvesnių. Tokių apyvartų Baltijos rinka seniai neregėjo.
Gaila, kad po naujienų niagaros dings ir investuotojų aktyvumas. O dėl dividendų, tai naujienos tikrai geros. Dėl sumažėjusių akcijų kainų turime sąlyginai aukštus dividendinius pajamingumus. Tad natūralu tikėtis, kad akcijų kainos dar kils.

 

 

 


1 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 27 d. 9.30 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.00 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2012 m. balandžio 20 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 14 d.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
4. Konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
6. Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

AB „Vilniaus baldai“ valdyba patvirtino balandžio 27 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus.
1.Konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1.1 Supažindinti su akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
2.Auditoriaus išvada.
Sprendimo projektas:
2.1.Supažindinti su Auditoriaus išvada.
3.Bendrovės 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
3.1.Patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ metines finansines ataskaitas.
4.Konsoliduotų 2011 metų finansinių ataskaitų tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
4.1.Patvirtinti 2011 m. akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ konsoliduotas metines finansines ataskaitas.
5.Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
5.1.Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pelno paskirstymą:
Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų
pradžioje 15 072 553 Lt 4 365 313 EUR
Grynasis 2011 finansinių metų pelnas 26 823 641 Lt 7 768 663 EUR
Paskirstytinasis rezultatas 41 896 194 Lt 12 133 976 EUR
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą - -
Pelno paskirstymas akcijų supirkimo rezervui - -
Pelno paskirstymas į kitus rezervus - -
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti* 38 862 670 Lt 11 255 407 EUR
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)
valdybos nariams 3 000 000 Lt 868 860 EUR
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius
metus 33 524 Lt 9 709 EUR
*Vienai vardinei akcijai paskirstoma po 10 Lt (2,90 EUR) dividendų.
6.Bendrovės valdybos narių perrinkimas.
Sprendimo projektas:
6.1.Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybą 4 (ketverių) metų kadencijai siūloma perrinkti Vytautą Bučą, Dalių Kaziūną ir Darių Šulnį.
Rinkos reakcija adekvati. Tik susidaręs gap‘as grasinasi užsipildyti.

 


2 pav. 2012 m. balandžio 5 d. įmonių grupė „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) iš Vilniaus apygardos administracinio teismo gavo 2012 m. balandžio 2 d. sprendimą, kuriuo Plass Investments Limited skundas dėl Konkurencijos tarybos 2011 m. rugsėjo 28 d. priimto sprendimo leisti FR&R Invest IGA S.A. vykdyti koncentraciją, įsigyjant iki 100 proc. Bendrovės akcijų, buvo atmestas kaip nepagrįstas (Bendrovė šioje byloje įtraukta trečiuoju asmeniu). Be to, sprendimu teismas nutraukė bylą dalyje dėl Plass Investments Limited reikalavimo panaikinti 2011 m. rugsėjo 29 d. Konkurencijos tarybos protokolinį sprendimą laikyti Plass Investments Limited tarybai pateiktą informaciją dėl Bendrovės akcijų įsigijimo nesudarančia pagrindo abejoti Konkurencijos tarybos leidimo vykdyti koncentraciją pagrįstumu.
Aukščiau nurodytas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2012 m. balandžio 5 d. įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) valdyba nutarė:
1. Patvirtinti Bendrovės 2011 m. metinį pranešimą.
2. 2012 m. balandžio 27 d. 12.00 val. sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas).
3. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:
1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas.
2) Auditoriaus išvadų paskelbimas.
3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5) 2011 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
4. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų Susirinkimo, sprendimų projektus:
1) Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
2) Auditoriaus išvadų paskelbimas
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.
3) 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
4) 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:
2010 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje: (-110 473) tūkst. Lt arba (-31 995) tūkst. EUR
Grynasis 2011 m. pelnas (nuostoliai): (-4 654) tūkst. Lt arba (-1 348) tūkst. EUR
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2011 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt
Pervedimai iš rezervų: 0 Lt
Akcinio kapitalo mažinimas, dengiant nepaskirstytą nuostolį: 24 028 tūkst. Lt arba 6 959 tūkst. EUR
Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 5 261 Lt tūkst. Lt arba 1 524 tūkst. EUR
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (-85 838) tūkst. Lt arba (-24 860) tūkst. EUR
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt
Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: (-85 838) tūkst. Lt arba (-24 860) tūkst. EUR.
5) 2011 m. metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Patvirtinti 2011 m. Bendrovės konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
6) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas
Bendrovės auditoriumi 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį kaip 80 000 Lt.
Akcija šį mėnesį dar neprekiauta.

 


3 pav. Pateikiame AB "Rokiškio sūris" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. balandžio 27 d. darbotvarkę ir sprendimų projektus, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba. Valdyba siūlo išsimokėti 0.10 Lt dydžio dividendus.
Rinkai valdybos siūlomi dividendai nepatiko.

 


4 pav. Pranešame, kad bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 27 d. 13 val. šaukiamas AB “Klaipėdos nafta” eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas vyks bendrovės buveinėje Burių 19, Klaipėda, bendrovės administracijos patalpose.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo.
6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas.
7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.
Akcininkai registruojami nuo 12.00 val. iki 12.50 val. Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą (įgaliotas atstovas - nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas).
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant pranešime nurodytu bendrovės buveinės adresu registruotu paštu.

Bendrovės valdybos siūlomi visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. balandžio 27 d., sprendimų projektai darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės auditoriaus pranešimas
Išklausyta.
2. 2011 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas ir 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.
1) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas 2011 metų Bendrovės metinis pranešimas.
2) Patvirtinti audituotas 2011 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
3. 2011 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Bendrovės paskirstytinąjį pelną 71 227 tūkst. litų (20 629 tūkst. eurų) paskirstyti sekančiai:
3 561 tūkst. litų (1 031 tūkst. eurų) pervesti į privalomąjį rezervą;
56 981 tūkst. litų (16 503 tūkst. eurų) paskirti 2011 m. dividendams mokėti, t. y. 0,17 lito (0,049 euro) dividendų vienai akcijai.
10 684 tūkst. litų (3 094 tūkst. eurų) pervesti į kitus rezervus.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Išrinkti vieneriems metams auditorių bendrovę KPMG 2012 m. bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2012 m. bendrovės metinio pranešimo įvertinimui;
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama 45 tūkst. (keturiasdešimt penki tūkstančiai) litų be PVM už 2012 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.
5. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo.
Padidinti AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 342 000 000 (trijų šimtų keturiasdešimt dviejų milijonų) litų iki 389 711 022 (trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų) litų išleidžiant iki 47 711 022 vnt. (keturiasdešimt septynių milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių dvidešimt dviejų vienetų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) Litas.
Nustatyti, kad didinant AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina nustatoma vadovaujantis vidutine svertine bendrovės akcijų rinkos kaina per šešis mėnesius už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo 28 d. iki 2012 m. kovo 27 d. ir yra lygi 1,35 Lt (vienam litui trisdešimt penkiems centams) už vieną paprastąją vardinę 1 (vieno) lito nominalios vertės akciją.
Suteikti teisę AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo AB „Klaipėdos nafta“ išleistas akcijas, proporcingai akcininkų turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.
Nustatyti, kad AB „Klaipėdos nafta“ akcininkas Lietuvos Respublika, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (biudžetinė įstaiga, kodas 302308327, buveinė Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2) naujai išleidžiamas AB „Klaipėdos nafta“ akcijas, kurias galės įsigyti pasinaudodamas pirmumo teise, ir kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 (vienas) Litas, o emisijos kaina lygi kitų didinant bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainai, nustatytai šiuo sprendimu, apmoka nepiniginiu turtiniu įnašu laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 204 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ įstatinio kapitalo didinimo nustatytų investavimo sąlygų.
Kiti AB „Klaipėdos nafta“ akcininkai naujai išleidžiamas bendrovės akcijas apmoka pinigais.
Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais nustatyti visas kitas, šio visuotinio akcininko susirinkimo sprendimais neaptartas, naujų akcijų emisijos sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, akcijų emisijos platinimo terminų ir sąlygų nustatymą, akcijų emisijos pasirašymo tvarkos ir terminų nustatymą, akcijų emisijos apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymą.
Įpareigoti ir įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ valdybą vadovaujantis šiuo sprendimu bei galiojančiais teisės aktais parengti, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti naujų AB „Klaipėdos nafta“ išleidžiamų akcijų emisijos prospektą.
Jei per AB „Klaipėdos nafta“ valdybos nustatytą akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo sprendimu numatytos išleisti AB „Klaipėdos nafta“ akcijos, AB „Klaipėdos nafta“ įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Tokiu atveju AB „Klaipėdos nafta“ valdyba įgaliojama atitinkamai pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį.
6. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą ir patvirtinti pagrindines nuomos sąlygas.
Pritarti bendrovės valdybos sprendimui išnuomoti Subačiaus kuro bazę sudarantį turtą, esantį Kunčių k., ir Subačiaus m., Kupiškio r. sav., kurio balansinė vertė įnešus šį turtą į AB „Klaipėdos nafta“ įstatinį kapitalą sudarys daugiau kaip 1/20 įstatinio kapitalo, VĮ Lietuvos naftos produktų agentūrai 10 (dešimties) metų terminui už laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2016 m. taikomą 2,10 Lt (dviejų litų dešimties centų), o laikotarpiu nuo 2017 m. iki 2021 m. taikomą 4,10 Lt (keturių litų dešimties centų) nuomos mokestį už kiekvieną saugomų naftos produktų toną per mėnesį, nuomos mokesčio tarifą indeksuojant kiekvienais metasi pagal vartotojų kainų indekso pokytį.
7. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ įstatų keitimo.
Pakeisti AB „Klaipėdos nafta“ įstatus patikslinant bendrovės valdybos ir vadovo kompetenciją, o taip pat nurodant pakeistą įstatinio kapitalo dydį.
Patvirtinti pridedamą naują AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakciją.
Įgalioti AB „Klaipėdos nafta“ vadovą pasirašyti ir Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeistus bendrovės įstatus.
Dėl gerų dividendų pozicijoje suveikė dieninis ir savaitinis pirkimo signalai.

 


5 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2012-04-04 sprendimu Nr.2, šaukiamas eilinis visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2012 m. balandžio 27 d. 11:00 val. J.Basanavičiaus g. 122, Utena (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10:00 val.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 20 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 14 d.
Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
3. 2011 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2012 m. balandžio 20 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt . Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, registruotu paštu.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Dividendai nebus mokami, o nuostoliai perkeliami į šiuos metus.

 


6 pav. Bendrovės valdybos sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. šaukiamas AB „Kauno energija“ (įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2012 m. balandžio 30 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia – 13.00 val., vieta − Raudondvario pl. 86A, I-e aukšte (Bendrovės aktų salė), Kaunas. Akcininkų registracijos pradžia – 12.30 val.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Nepriklausomo auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvados apie Konsoliduotųjų ir Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamą kartu su konsoliduotuoju metiniu pranešimu, pristatymas.
2. Konsoliduotųjų ir Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, tvirtinimas.
3. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.
AB „Kauno energija“ nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tie asmenys, kurie 2012 m. balandžio 23 d. darbo dienos pabaigoje yra AB „Kauno energija“ akcininkai.
Dividendų nemokės, visas pelnas paskirstomas į rezervus.

AB „Kauno energija“ valdybos sprendimu pritarta dukterinės bendrovės, t. y. UAB „Pastatų priežiūros paslaugos“ reorganizavimui atskyrimo būdu.

 


7 pav. AB „Limarko laivininkystės kompanija“ (įmonės kodas 140346648) valdyba savo iniciatyva nusprendė sušaukti eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą (toliau – Susirinkimas) 2012 m. balandžio 30 d. 11 val. Bendrovės buveinės patalpose adresu Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda.
Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas už 2011 m.;
2. Audito ataskaita už 2011 m.;
3. Bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
4. 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas;
5. Dėl nuosavo kapitalo ir įstatinio kapitalo santykio atstatymo.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti Susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo, bus patalpinta Bendrovės interneto tinklalapio http://www.limarko.com skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Naujoji Uosto g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:30 val. iki 17:30 val.. Telefonas pasiteirauti: (8 46) 340001-712.
Bendrovė planuoja mažinti įstatinį kapitalą nuostoliams panaikinti.

 


8 pav. Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10.30 val. šaukiamas AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas vyks viešbučio „Europa City Vilnius“ konferencijų salėje, adresu Jasinskio g. 14, Vilnius
Akcininkų registracijos pradžia 10.00 val.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d.
Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2012 m. gegužės 15 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 84.820.986 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas - LT0000127466.

2012 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, registruota adresu: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės 2011 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
2. Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- patvirtinti Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
- palikti nepaskirstytus 2011 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
-išrinkti UAB „"PricewaterhouseCoopers" Bendrovės audito įmone 2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 200.000 litų be PVM už Bendrovės 2012 ir 2013 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pastaba:
Bendrovės 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti iki 2012 m. balandžio 20 d.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.
Kaina judėjo žemyn, gal būt dėl nepažadėtų dividendų. Pardavimo signalas @0.175.

 


9 pav. AB „Žemaitijos pienas“ Valdyba siūlo sekančius susirinkimo, įvyksiančiam 2012-04-27, nutarimų projektus
Telšiai, Lietuva, 2012-04-06 07:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2012-04-06
1) Auditoriaus išvada apie konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą.
Siūlomas nutarimo projektas:
Pritarti auditoriaus išvadai (pridedama).
2) Bendrovės audito komiteto išvada.
Siūlomas nutarimo projektas:
Pritarti audito komiteto išvadai (pridedama).
3) Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Išklausyti Bendrovės parengtą, auditoriaus įvertintą ir valdybos patvirtintą konsoliduotą 2011 m. metinį pranešią (pridedamas).
4) Bendrovės 2011 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Patvirtinti 2011 m. audituotą konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas).
5) Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
Siūlomas nutarimo projektas:
Patvirtintas 2011 m. pelno ( nuostolių ) paskirstymą:
Tūkst.lt Tūkst.EUR
1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 45.953 13.309
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 9.029 2.615
3. Pervedimai iš rezervų 13.000 3.765
4. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 67.982 19.689
5. pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 10.000 2.896
6. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 0
7. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. 0 0
8. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms 0 0
9. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 57.982 16.793
6) Dėl rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti bei akcijų įsigijimo tvarkos ir sąlygų nustatymo.
Siūlomas nutarimo projektas :
Savų akcijų įsigijimui suformuoti 10 mln. Lt (dešimt milijonų litų) rezervą;
1. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo;
4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu.
7) Kiti klausimai.
Kaina, be dividendų krito, tačiau dėl savų akcijų supirkimo, kaina greitai ras palaikymą.

 


10 pav. 2012 m. balandžio 6 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) įpareigojo AB LESTO iki 2012 m. birželio 30 dienos atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo nuostatas dėl skirstymo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės.

 


11 pav. Iki š. m. spalio 1 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ įpareigotas atlikti visus būtinus veiksmus, įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo nuostatas dėl elektros perdavimo veiklos atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) nurodė, kad elektros perdavimo sistemos operatorius turi būti atskirtas vykdant Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo reikalavimus. Šiuo metu „Litgrid“ kontrolinis akcijų paketas priklauso vertikaliai integruotai UAB „Visagino atominė elektrinė" įmonių grupei.
Praėjusią savaitę „Litgrid“ Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikė išsamų įmonės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės veiksmų planą. Jame numatyta, kaip Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ veikla bus atskirta nuo UAB „Visagino atominė elektrinė" įmonių grupės.
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ veikla – elektros energijos perdavimas, šalies elektros gamybos ir vartojimo balanso palaikymas, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į perdavimo sistemą ir prekybos viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių elektros gamintojų elektra užtikrinimas. „Litgrid“ atsako už strateginių elektros energetikos projektų – tarptautinių elektros jungčių „NordBalt“ ir „LitPol Link“ statybą ir pilnavertę šalies elektros energetikos sistemos integraciją į bendrą Europos elektros rinką ir kontinentinės Europos elektros energetikos sistemą.

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 9.55 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2012 m. gegužės 14 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
Pritarimas 2011 m. bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.
Siūlomas sprendimas:
„Pritarti bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2011 m.“
Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Siūlomas sprendimas:
,,Išklausoma bendrovės auditoriaus išvada.“
Konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
konsoliduotų ir bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinį.“
2011 m. bendrovės pelno paskirstymas.
Siūlomas sprendimas:
,,Patvirtinti 2011 metų bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą.“
Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
,,1. Bendrovės įstatų redakciją
2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų Bendrovės įstatų įregistravimu.“
Sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos standartinių sąlygų tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
„1. Patvirtinti sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos standartines sąlygas.
2. Suteikti bendrovės generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas.
3. Įgalioti generalinį direktorių pasirašyti sutartį dėl LITGRID AB nepriklausomo valdybos nario veiklos su Valentinu Pranu Milakniu, kurį bendrovė laiko nepriklausomu valdybos nariu.“
Atlygio nepriklausomam valdybos nariui nustatymas.
Siūlomas sprendimas:
„1. Nustatyti bendrovės nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą.
2. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3.500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma.“
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo 2012 m. balandžio 6 d. LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, nuo 2011 m. balandžio 6 d. taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.
Dividendų mokėti neplanuojama. Nepaskirstytas pelnas keliamas į šiuos metus. Kaina natūraliai pradžioje krito, bet vėliau pasiekė naujas aukštumas. Pildytis rizikinga.

 


12 pav. AB Šiaulių bankas gavo vadovo pranešimą apie sandorį dėl banko išleistų vertybinių popierių. Algirdas Butkus užbiržiniu sandoriu neteko 278,674 akcijų.

 


13 pav. AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 27 d. 14 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Dalyviai registruojami nuo 13 val. iki 13 val. 50 min.
Susirinkimo darbotvarkė:
Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
Auditoriaus išvados apie bendrovės 2011 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
Bendrovės 2011 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Audito komiteto narių rinkimas.
Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 20 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Akcininkų teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 14 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2012 m. balandžio 27 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:
1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.
Sprendimo projektas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.
2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.
Sprendimo projektas: Išklausyta.
3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių už 2011 metus tvirtinimas.
Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.
4 darbotvarkės klausimas – 2011 metų pelno paskirstymas.
sprendimo projektas: Patvirtinti 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip:
Tūkst. Lt Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2010 metų pabaigoje 9.028 2.615
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2010 metus 2.866 830
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 259 75
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.768 1.671
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 135 39
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 13.546 3.923
7) Pervedimai iš rezervų 457 132
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 14.138 4.095
- pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0 0
- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 0
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai) 2.986 865
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 0
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 150 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 11.002 3.186
5 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimas.
Sprendimo projektas: Audito komiteto nariais siūloma išrinkti Vandą Krivonosovienę (nepriklausomu nariu) ir Milaną Buivydienę.
6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:
Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2013 m. balandžio 30 d.
Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

2012 m. kovo mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 24 mln. LTL (7 mln. EUR) arba 1,5% mažesni negu 2011 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2011 m. balandžio mėn. – 2012 m. kovo mėn.) buvo 295,5 mln. LTL (85,6 mln. EUR) arba 15% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2010 m. balandžio mėn. – 2011 m. kovo mėn.). Bendrovės pardavimai 2012 m. sausio - kovo mėn. buvo 68,7 mln. LTL (20 mln. EUR) arba 8,5% didesni negu per tą patį laikotarpį 2011 m.
Pildomės poziciją, kainai toliau kylant.

 


14 pav. Lietuvos energija, AB (įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. šaukiamas eilinis visuotinis Lietuvos energija, AB (toliau - Bendrovė) akcininkų susirinkimas.
Bendrovės akcininkų susirinkimas įvyks Elektrinės g. 21, Elektrėnuose, Lietuvos Respublika. Susirinkimo pradžia – 2012 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Akcininkų registracijos pradžia: 2012 m. balandžio 30 d. 8.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2012 m. balandžio 30 d. 8.55 val.
Lietuvos energija, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Lietuvos energija, AB susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
1. 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
„Pritarti 2011 finansinių metų Lietuvos energija, AB ir jos dukterinių įmonių konsoliduotam metiniam pranešimui (pridedamas)“.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvados dėl Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės pristatymas.
<Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas>.
3. Lietuvos energija, AB 2011 metų finansinės atskaitomybės bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių 2011 metų konsoliduotos finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“ audituotą akcinės bendrovės Lietuvos energija, AB finansinę atskaitomybę bei Lietuvos energija, AB ir dukterinių įmonių konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus (pridedama)“.
4. Lietuvos energija, AB 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.
„Patvirtinti Lietuvos energija, AB pelno už 2011 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus paskirstymą (pridedamas)“.
5. Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formos tvirtinimas.
„5.1. Patvirtinti standartinę Lietuvos energija, AB sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos formą (pridedama);
5.2. Suteikti Lietuvos energija, AB generaliniam direktoriui teisę keisti neesmines sutarties dėl nepriklausomo valdybos nario veiklos sąlygas;
5.3. Nustatyti Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį be PVM už faktiškai vykdomą nepriklausomo valdybos nario veiklą;
5.4. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis Lietuvos energija, AB nepriklausomam valdybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) be PVM suma;
5.5. Įgalioti Lietuvos energija, AB generalinį direktorių pasirašyti su Lietuvos energija, AB nepriklausoma valdybos nare p. Sonata Matulevičiene sutartį dėl Lietuvos energija, AB nepriklausomo valdybos nario veiklos“.
Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.le.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.
Dividendų mokėti neplanuojama.

 


15 pav. AB „Pieno žvaigždės" valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 27 d. 11:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:00 val.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės metinis pranešimas.
2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.
3. Bendrovės audituoto 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
5. Bendrovės valdybos rinkimai.
6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai.
7. Įstatinio kapitalo mažinimas anuliuojant bendrovės įsigytas nuosavas akcijas.
8. Įstatų pakeitimų ir naujos redakcijos tvirtinimas.
Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2012 m. balandžio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 14 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą) bei pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų.
Dividendams skiriamas 0.50 Lt akcijai. Bendrovė planuoja toliau supirkinėti savas akcijas.
Kylančiai kainai nepavyko net ir su dividendiniais pažadais įveikti „stogo“ ties 1.750.

 


16 pav. AB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas (toliau – Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio 30 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks adresu: Šeimyniškių g. 21B, Vilnius, 2 aukštas. Akcininkų registracijos pradžia nuo 13.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2012 m. balandžio 23 d.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados;
2. Dėl Bendrovės konsoliduotojo 2011 m. metinio pranešimo;
3. Dėl Bendrovės konsoliduotojų ir atskirų 2011 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo;
4. Dėl Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymo.
Dividendų nemokės. Viskas keliama į šiuos metus.

 


17 pav. 2012 m. balandžio 6 d. AB „Invalda“ gavo Daliaus Kaziūno pranešimą apie atsistatydinimą iš bendrovės valdybos nario pareigų nuo 2012 m. balandžio 30 d.
Dalius Kaziūnas nuo 2012 m. sausio 1 d. eina bendrovės prezidento pareigas.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2012 m. balandžio mėn. 30 d. 10.00 val. adresu Šeimyniškių g. 1, Vilniuje (viešbučio Holiday Inn Vilnius konferencijų salėje), šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „Invalda“ (įmonės kodas 121304349, adresas Šeimyniškių g. 1A, Vilnius) akcininkų susirinkimas.
Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2012 m. balandžio 23 d. Akcininkų teisių apskaitos diena bus 2012 m. gegužės 15 d.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės auditoriaus išvada.
2. Konsoliduotas 2011 m. metinis pranešimas.
3. 2011 m. bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų tvirtinimas
4. Bendrovės 2011 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Dėl savų akcijų įsigijimo.
6. Valdybos nario rinkimai.
Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis.
Bendrovė dividendų nemokės, tačiau sudarė rezervą savoms akcijoms supirkti.
Pozicijoje suveikė pildymosi signalas.

 


18 pav. AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius, (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Susirinkimo data – 2012 m. balandžio 30 d., pirmadienis. Susirinkimo pradžia – 9.00 val., vieta – Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia – 8 val. 30 min.
Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2011 metus pristatymas akcininkams.
2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
3. Bendrovės 2011 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui mokėti 7.270.300 Lt (2.105.624 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,23 Lt (0,0666 euro) vienai 1 Lt nominalios vertės akcijai.
Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.
Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2012 m. balandžio 23 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2012 m. balandžio 23 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turtinių teisių apskaitos diena – 2012 m. gegužės 15 d.
Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.
Rinka tikėjosi didesnių dividendų. Pildymosi signalas @1.821.

 


19 pav. Premia Foods 2011 m. konsoliduotosios audituotos pajamos buvo 88.3 mln. eurų ir išaugo 14%. Bendrovės valdyba akcininkų susirinkimui siūlo 0.01 euro akcijai dydžio dividendus.
Rinkai tokie dividendai neįdomūs.

 


20 pav. Merko Ehitus dividendų nemokės, o nuostolius dengs nepaskirstytu pelnu.
Pozicijoje suveikė pardavimo signalas.

 


21 pav. AB Ūkio bankas 2012 m. balandžio 10 d. pagal 200 000 000 litų trumpalaikių ir vidutinės trukmės obligacijų siūlymo programos baziniame prospekte ir 2011 m. vasario 24 d. Banko Valdybos patvirtintose Galutinėse sąlygose nustatytas sąlygas išpirko „Fiksuotų palūkanų obligacijų emisiją LTL Nr. 2/2011“ (ISIN kodas – LT0000410334).
Kaina vis juda žemyn. Neaišku, kur dabar susiformuos naujas palaikymas.


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital