Komentarai Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2012 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga

2012 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga 2012 m. Kovo 30 d. Biržos apžvalga

 

Pasibaigė pirmasis metų ketvirtis. Pradėsime, dar šalia dividendų, laukti ir finansinių ataskaitų, kurias, paprastai, bendrovės pateikia paskutinę balandžio darbo dieną. Bet kokiu atveju, balandis bus turtingas naujienomis. Dėl ko tikimės padidėsiančio investuotojų aktyvumo.

 

 

 


1 pav. Viena didžiausių Baltijos šalyse žemės ūkio bendrovių „Agrowill Group“ dalį būsimojo 2012 metų derliaus pardavė išankstiniais kontraktais. Siekiant išvengti kainų svyravimų įmonė tokiu būdu jau pardavė 10 tūkst. tonų kviečių ir 2,5 tūkst. tonų žieminių rapsų derliaus. Išankstinių kontraktų suma - apie 11 mln. LTL.
Šiuo metu grūdinių kultūrų pasaulinės rinkos kainos yra aukščiausiame lygyje nuo 2011 m. rugsėjo.
Iš viso šiemet AB „Agrowill Group“ planuoja gauti apie 50 tūkst. tonų grūdinių kultūrų, tačiau esant palankioms gamtinėms sąlygoms šie skaičiai gali didėti.
„Nuo 2010-ųjų vasaros pasaulinėse rinkose laikosi gana palankios grūdinių kultūrų kainos. Vis dėlto būsimo derliaus prognozės didžiosiose pasaulio rinkose, pasiūlos ir paklausos tendencijos, pasėlių būklė po žiemos, eksporto apribojimai atskirose šalyse ir daug kitų veiksnių daro įtaką kainoms ir sudaro prielaidas ženkliems jų svyravimams. Bendrovės valdyba patvirtino naują strategiją dėl derliaus pardavimo. Kiekvienais ūkiniais metais per kovą-balandį iki 30 proc. derliaus numatome parduoti išankstiniais kontraktais“,- aiškina „Agrowill Group“ valdybos pirmininkas Vladas Bagavičius.
Anot jo, tokia ateities sandorių galimybė šiemet jau iš esmės sėkmingai panaudota.
Paprastai bendrovės ilgai sandėliuoja grūdus tikėdamosi kainos augimo ateityje, tačiau kartu prisiima ir riziką dėl galimų rinkos svyravimų bei kainų kritimo.
AB „Agrowill Group“ nuomone, nėra tikslinga prisiimti tokią nepamatuotą riziką, nes siekiant gerų finansinių rodiklių ir laikantis konservatyvios rizikos, dalies derliaus išankstinis pardavimas palankiomis kainomis padeda užtikrinti stabilią įmonės gamybinę veiklą ir finansus.
Pajamos iš grūdinių kultūrų pardavimo sudaro apie 40 proc. „Agrowill Group“ metinių pajamų.
Grupė 2012 m. sezoną dirbs apie 22 tūkst. ha, kuriuose augins grūdus, rapsus ir pašarines kultūras, reikalingas „Agrowill Group“ įmonių veiklai.
AB „Agrowill Group“ 2011-uosius baigė pelningai. Bendrovės apyvarta pernai, palyginti su 2010 m., išaugo 25 proc. iki 56,58 mln. litų. EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) augo iki 12,6 mln. litų, o 2010 m. sudarė 8,7 mln. litų.
Kaina per savaitė paliko nedaug. Pildymosi signalas @0.205.

 


2 pav. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
2012 m. kovo 29 d. įvykusiame pirmajame naujai išrinktos banko stebėtojų tarybos posėdyje stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Arvydas Salda, pirmininko pavaduotoju – Sigitas Baguckas.
Naujai ketverių metų kadencijai į banko valdybą išrinkti Vita Adomaitytė, Jonas Bartkus, Algirdas Butkus, Daiva Kiburienė, Donatas Savickas, Vytautas Sinius ir Audrius Žiugžda. Pateiktas siūlymas valdybai dėl Algirdo Butkaus kandidatūros valdybos pirmininko pareigoms.
2012 m. kovo 29 d. įvykusiame naujai išrinktos valdybos posėdyje valdybos pirmininku išrinktas Algirdas Butkus, valdybos pirmininko pavaduotojais – Donatas Savickas ir Audrius Žiugžda.
Savaitinis pirkimo signalas @0.286.

 


3 pav. Šiandien Harju apskrities teismas pripažino kaltomis bendrovę AS Merko Ehitus ir jos dukterines bendrovių OÜ Metsailu, OÜ Woody bei OÜ Constancia kriminalinėje byloje dėl kyšio davimo Talino merijos atstovui Ivo Parbus. AS Merko Ehitus ruošiasi sprendimą apskųsti.

Vakar UAB Merko Statyba Stebėtojų taryba nusprendė, kad buvęs bendrovės generalinis direktorius išrinktas Stebėtojų tarybos pirmininku. Andres Trink, Jaan Mäe ir Tõnu Toomik toliau lieka Stebėtojų tarybos nariais, o buvęs finansų vadovas Saulius Putrimas paskiriamas generaliniu direktoriumi.
Akcijų kaina šiandien stipriai krito. Pirkimo signalas @6.801. Pardavimo signalas @5.200.

 


4 pav. 2012 m. kovo 30 d. 11 val. Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 50, „Žalgirio“ arenos Amfiteatre įvykusiame eiliniame visuotiniame AB Ūkio banko (buveinės adresas Maironio g. 25, LT-44250 Kaunas, įmonės kodas 112020136) akcininkų susirinkime nutarta:
1. Išklausytas AB Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą 2011 metais.
2. Atsižvelgti į AB Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą tvirtinant AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę.
3. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. finansinę atskaitomybę.
4. Patvirtinti 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1. Patvirtinti AB Ūkio banko 2011 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje 0 litų;
4.1.2. Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba nuostolis) -4 558 tūkst. litų;
4.1.3. Pervedimai iš rezervų nuostoliams dengti 0 litų;
4.1.4. Dalyvių įnašai nuostoliams dengti (jeigu visą arba dalį paskirstytinojo rezultato (nuostolio) nusprendė padengti finansų įstaigos dalyviai) 0 litų;
4.1.5. Paskirstytinasis rezultatas (pelnas arba nuostolis) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -4 558 tūkst. litų:
4.1.5.1. Pervedamas iš kitų rezervų, nepanaudotų finansiniais metais 0 litų;
4.1.5.2. Pervedamas iš privalomojo rezervo 4 558 tūkst. litų;
4.1.5.3. Pervedamas iš atsargos rezervo 0 litų;
4.1.5.4. Pervedamas iš kapitalo rezervo 0 litų;
4.1.6. Pelno paskirstymas į rezervus 0 litų;
4.1.7. Pelnas, skiriamas dividendams išmokėti arba kitiems tikslams 0 litų;
4.1.8. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis), perkeliamas į kitus finansinius metus 0 litų.
4.2. Metinių išmokų (tantjemų) Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariams nemokėti.
6. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais:
6.1. Padidinti AB Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 375 824 000 (trijų šimtų septyniasdešimt penkių milijonų aštuonių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių) litų išleidžiant naują 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų 30 000 000 vnt. paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją.
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą – 1 (vienas ) litas už vieną akciją.
6.3. Nustatyti kiekvienam iš investuotojų minimalų galimai įsigyjamų akcijų kiekį – ne mažiau kaip už 350 000 litų.
6.4. Atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų. Akcininkų pirmumo teisė atšaukiama dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių įstatymo 5 str. 2 dalies 3 punkte ir 5 str. 6 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Naujos emisijos akcijų galės įsigyti asmenys, išreiškę ketinimą įsigyti akcijų ne mažiau kaip už 350 000 litų. Minimalus akcijų kiekis, kurį galės įsigyti kiekvienas iš asmenų – ne mažiau kaip už 350 000 litų.
6.5. Pavesti AB Ūkio banko Valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. Apie naujos emisijos akcijų platinimo pradžią paskelbti viešai įstatymų nustatyta tvarka.
6.6. Išplatinus visą 30 000 000 (trisdešimties milijonų) litų akcijų emisiją, pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: „Banko įstatinis kapitalas 375 824 000 (trys šimtai septyniasdešimt penki milijonai aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai) litų yra padalintas į 375 824 000 (tris šimtus septyniasdešimt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt keturis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.“ ir inkorporuoti ją į esamą AB Ūkio banko įstatų redakciją.
6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir pavesti AB Ūkio banko Valdybai atitinkamai pakeisti AB Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį.
Savaitinis pirkimo signalas @0.184.

 


5 pav. Arco Vara AS Stebėtojų tarybos nariai Kalev Tanner ir Ragnar Meitern pateikė atsistatydinimo iš tarybos raštus.
Pirkimo signalas @2.651.

 


6 pav. AB GUBERNIJA, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai.
Pranešimas apie vadovo arba su emitento vadovu glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Lina Dunauskaitė įkeitė su balso teisių apribojimais 9,732 akcijas. Vijoleta Dunauskienė įkeitė su balso teisių apribojimais 82,203 akcijas. Vijoleta Dunauskienė u-biržiniu sandoriu už vieną litą įsigijo 882,708 akcijas. Lina Dunauskaitė už 0.60 Lt pardavė 1,831,613 akcijas. Jas nupirko Romualdas Dunauskas.

 


7 pav. Vykdydama 2012 m. kovo 15 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) įpareigojimą, AB LESTO 2012 m. kovo 30 d. pateikė Komisijai išsamų veiklų ir kontrolės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonės veiklos rūšių, nesusijusių su skirstymu, numatomų atlikti veiksmų planą.
Pirkimo signalas @0.611.

 


8 pav. Vadovaujantis AB „City Service“ (toliau – Bendrovė) valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu, kuriuo nutarta, jog Bendrovė vykdys veiklą išimtinai kaip kontroliuojančioji įmonė, valdanti pastatų administravimo, priežiūros, atliekų tvarkymo veiklomis užsiimančias bendroves Lietuvoje bei užsienio šalyse, dukterinės bendrovės UAB „City Service LT“ (kodas 300883806) tiesioginiam valdymui buvo perleistos Lietuvoje registruotų bendrovių, kurios vykdo daugiabučių namų administravimą ir kitas su administravimu susijusias veiklas, akcijos.
Bendrovė dukterinių bendrovių akcijų perleidimu UAB „City Service LT“ tiesioginiam valdymui baigė įgyvendinti Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą. Atitinkamai už perleistas dukterinių bendrovių akcijas Bendrovė 2012 m. kovo 30 d. nuosavybės teise įgijo visas UAB „City Service LT“ naujai išleistas akcijas ir valdo 100% UAB „City Service LT“ akcijų.
Vykdant Bendrovės valdybos 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimą visi pertvarkymai buvo atlikti Bendrovės valdomos įmonių grupės viduje, todėl įtakos pačios Bendrovės vertei neturi.
Savaitinis pirkimo signalas @2.026.

 


9 pav. 2012 m. kovo 29 d. Vilniaus apygardos teisme įvyko parengiamasis posėdis byloje pagal ieškovo UAB „Naftos grupė“ ieškinį AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dėl ieškovo tariamai patirtų 17 mln. Lt nuostolių atlyginimo, ieškovui tariamai priklausančių ir Bendrovės saugomų naftos produktų pertekliaus grąžinimo UAB „Naftos grupė“ ir 2004-12-22 paslaugų teikimo sutarties Nr. 12-12-2005 pripažinimo nutraukta dėl tariamai Bendrovės kaltės (apie ieškinio gavimą ir priešieškinio byloje pateikimą Bendrovė pranešė atitinkamai 2011 m. balandžio 20 d. ir 2011 m. liepos 5 d. paskelbdama pranešimus apie esminį įvykį).
Parengiamojo posėdžio metu teismas prie bylos prijungė šalių pateiktus papildomus dokumentus, taip pat įpareigojo jas iki 2012 m. balandžio 30 d. pateikti teismui reikiamus papildomus įrodymus.
Parengiamasis posėdis atidėtas iki 2012 m. birželio 6 d.
Pirkimo signalas @0.405.

 


10 pav. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ 2012 m. kovo 30 d. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) pateikė išsamų įmonės atskyrimo nuo vertikaliai integruotos įmonių grupės veiksmų planą. Jame numatoma, kaip Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ veikla bus atskirta nuo vertikaliai integruotos UAB „Visagino atominė elektrinė" įmonių grupės, kuriai šiuo metu priklauso „Litgrid“ kontrolinis akcijų paketas.
Elektros perdavimo veiklos atskyrimas nuo elektros gamybos, tiekimo ir skirstymo veiklų yra privalomas atlikti visose Europos Sąjungos šalyse. Nuostatos, reglamentuojančios veiklų atskyrimą į Lietuvos nacionalinę teisinę sistemą buvo perkeltos patvirtinus naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymą, įsigaliojusį 2012 m. vasario 7 d.
Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ veikla – elektros energijos perdavimas, šalies elektros gamybos ir vartojimo balanso palaikymas, atsinaujinančių energijos šaltinių integravimas į perdavimo sistemą ir prekybos viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių elektros gamintojų elektra užtikrinimas. „Litgrid“ atsako už strateginių elektros energetikos projektų – tarptautinių elektros jungčių „NordBalt“ ir „LitPol Link“ statybą ir pilnavertę šalies elektros energetikos sistemos integraciją į bendrą Europos elektros rinką ir kontinentinės Europos elektros energetikos sistemą.
Pildymosi signalas @0.524.

 


11 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.347.

 

Kitą savaitę:
02.04.2012 VVP aukcionas
02.04.2012 Pardavimai už praėjusį mėnesį APG1L Apranga
04.04.2012 Išpirkimo data LTGT000012B Lietuvos Respublikos Vyriausybė
04.04.2012 Pranešimas apie VAS sušaukimą APG1L Apranga
04.04.2012 Audituota metinė informacija APG1L Apranga
05.04.2012 Audituota metinė informacija RSU1L Rokiškio sūris
06.04.2012 Nevyks prekyba ir atsiskaitymai
06.04.2012 Audituota metinė informacija VLP1L Vilkyškių pieninė

Šilto savaitgalio!

 Apžvalgą parengė: Nojus.

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital