2012 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga

2012 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga 2012 m. Kovo 29 d. Biržos apžvalga

 

Ketvirtadienį nukraujavo beveik visos pasaulio rinkos. Latvių neskaitom, ten ir prekybos nevyko. Besikaupusios korekcinės nuotaikos prasiveržė ir išvirto meškų rinka. Pasižiūrėsime, kiek ilgai tai tęsis, nors gali būti, kad ši korekcija gali užtrukti ilgiau nei vieną dieną.
Reikia gerų naujienų. O kitą savaitę galim tikėtis dividendinių pažadų. Tai gal išjudins kažkiek rinką.

 

 

 


1 pav. AS BALTIKA skelbia VAS, kuris vyks balandžio 20 d. Moelava Hall, Baltika Biuras, Veerenni g. 24, Talinas.
Nuostoliams padengti, panaudojus esamus 16,714,976 eurų rezervus, bendrovė mažins įstatinį kapitalą 17,897,425-čia eurų arba nominalą sumažinti 0.50 euro iki 0.20 euro. Akcininkų, kurie patek po šia procedūra sąrašas bus patvirtintas šių metų gegužės 7 d. 23:59 val.
Akcijų kaina stipriai krito. Pardavimo signalas @0.390.

 


2 pav. AB „Invalda“ praneša, kad 2012 m. kovo 28 d. gavo 32,44 mln. litų (9,4 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų savininkų prašymus konvertuoti turimas obligacijas, kurių kiekvienos nominali vertė 100 litų, ISIN kodai LT0000401812 (25 mln. litų (7,2 mln. eurų)) ir LT0000410193 (7,44 mln. litų (2,2 mln. eurų)), į 5 898 182 (penkis milijonus aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis tūkstančius vienas šimtas aštuoniasdešimt dvi) paprastąsias vardines AB „Invalda“ akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė 1 (vienas) litas.
Vadovaudamasi 2008 m. lapkričio 14 d. bei 2010 m. sausio 30 d. bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimų nuostatomis numatančiomis, kad aukščiau minėtų prašymų pateikimo diena laikoma obligacijų išpirkimo termino pabaiga, AB „Invalda“ visą investuotojui priklausančią obligacijų emisiją įsipareigoja pakeisti į akcijas ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo rašytinio pranešimo gavimo dienos.
Duomenys apie akcijas, į kurias keičiamos 250 000 ir 74 400 vienetų konvertuojamųjų obligacijų:
- akcijų skaičius, į kurį keičiamos 250 000 konvertuojamosios obligacijos – 4 545 455 akcijos bei akcijų skaičius, į kurį keičiamos 74 400 konvertuojamosios obligacijos – 1 352 727 akcijos;
- klasė - paprastosios vardinės akcijos;
- nominali vertė - 1 (vienas) litas;
- suteikiamos teisės - visos AB „Invalda“ įstatuose numatytos turtinės ir neturtinės teisės. Akcijos, išleistos konvertuojant obligacijas, bus prijungtos prie galiojančios akcijų emisijos ir nuo prijungimo momento jomis bus galima prekiauti NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje.
Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, AB „Invalda“ įstatinis kapitalas išaugs 5 898 182 litų iki 57 557 940 litų, ir bus padalintas į 57 557 940 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų.
Naujos 5 898 182 litų nominalios vertės akcijos bus išleistos po 5,50 litus (1,59 eurų) už akciją.
Pagal emisijos sąlygas obligacijų savininkai taip pat turės grąžinti 4 787 998 litų (1 386 700,1 eurų) palūkanų, kurios anksčiau buvo išmokėtos pinigais bei negaus 2 375 675 litų (688 043 eurų) palūkanų, kurios buvo priskaičiuotos iki kovo 28 dienos.
AB „Invalda“ 25 mln. litų (7,2 mln. eurų) nominalios vertės konvertuojamų obligacijų emisiją išleido 2008 m. gruodžio 1 dieną, ją įsigijo UAB „RB finansai“. Kita 7,44 mln. litų (2,2 mln. eurų) konvertuojamų obligacijų emisija išleista 2010 m. sausio 30 d., ją įsigijo UAB „DIM investment“. Abiejų obligacijų emisijų metinė palūkanų norma buvo 9,9 proc., išpirkimo terminas (jei obligacijos nekonvertuojamos anksčiau) – 2012 m. liepos 2 d.
Obligacijų konvertavimo metu UAB „RB finansai“ įsigis 7,9 proc., o UAB „DIM investment“ – 2,35 proc. AB „Invalda“ akcijų.
Užbaigus obligacijų konvertavimo procedūras, AB „Invalda“ nebeturės finansinių skolų.
Nors kaina krito, pozicijoje vyravo pirkėjai. Pildymosi signalas galioja.

 


3 pav. 2011 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi patenkino Vertybinių popierių komisijos (toliau – Komisija) kasacinį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-287-390/2011 dėl AB „Linas“ privalomo oficialaus siūlymo teikimo ir byla gražinta iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.
2012 m. kovo 28 d. Kauno apygardos teismas pakartotinai išnagrinėjo Komisijos ieškinį viešajam interesui ginti. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teismo sprendimas bus skelbiamas 2012 m. balandžio 26 d. 16 val. 30 min.
Jeigu būtų tenkinamas Komisijos ieškinys viešajam interesui ginti ir sutartinai veikiantys asmenys būtų įpareigoti teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Linas“ akcijas, atsižvelgiant į oficialaus siūlymo instituto paskirtį ir tikslus, teisę atsiliepti į pateiktą privalomą oficialų siūlymą turėtų tie AB „Linas“ akcininkai, kurie jais buvo teisės aktuose nustatytos ribos peržengimo metu (2006-07-11) ir išlaikė turimas akcijas iki oficialaus siūlymo įgyvendinimo.
Kauno apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas nebus galutinis ir galės būti skundžiamas.
Akcijų kaina, kaip kilusi, taip pajudėjo iš kur atėjusi.

 


4 pav. 2012 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:
1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);
2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);
3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;
4) patvirtintas 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pridedama);
5) patvirtintas pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);
6) 2012 ir 2013 metų banko ir banko grupės finansinėms ataskaitoms bei konsoliduotam metiniam pranešimui patikrinti išrinkta nepriklausoma audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“, nustatyta 2012 ir 2013 metų audito paslaugų kaina, neviršijanti 124.000 litų (be PVM) metams.
7) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:
Pakeisti banko įstatų 1.4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1.4. Bankas turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, AB Šiaulių bankas. Bankas gali turėti keletą skirtingais skaičiais sunumeruotų antspaudų.“
Pakeisti banko įstatų 3.2.8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3.2.8. rezervas savoms akcijoms įsigyti; rezervas sudaromas Susirinkimo sprendimu iš Banko paskirstytinojo pelno ir naudojamas superkamoms savo akcijoms apmokėti;“
Pakeisti banko įstatų 6.18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6.18. Banko organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti Susirinkimą, pateikia Bankui informaciją ir dokumentus, reikalingus pranešimui apie Susirinkimo sušaukimą parengti. Bankas apie susirinkimo sušaukimą skelbia Banko interneto tinklalapyje, dienraštyje “Lietuvos rytas” ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo dienos. Apie dokumentus, įrodančius, kad akcininkams buvo pranešta apie Susirinkimo šaukimą, Banko vadovas arba Susirinkimo pirmininkas privalo informuoti akcininkus Susirinkimo pradžioje. Šie dokumentai turi būti pridėti prie Susirinkimo protokolo.“

Pakeisti banko įstatų 6.20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6.20. Jei šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, akcininkams turi būti pranešta Įstatų 6.18 punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio Susirinkimo dienos. Pakartotinis Susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio Susirinkimo dienos.“
Pakeisti banko įstatų 9.5.6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9.5.6. dokumentų pateikimą Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui;“
Pakeisti banko įstatų 10.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„10.2. Bankas taip pat turi teisę steigti kitus atskirus Banko padalinius (klientų aptarnavimo skyrius ir kt.) ir darbo vietas bei įrengti automatizuotus punktus.“
Pakeisti banko įstatų 11.1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11.1. Bankas turi nuolat veikiančius nestruktūrinius padalinius - paskolų komitetą, vidaus audito komitetą, rizikų valdymo komitetą ir atlygio komitetą. Paskolų, rizikų valdymo ir atlygio komitetų sudarymo ir veiklos tvarką bei kompetenciją nustato priežiūros institucijos teisės aktai, šie įstatai, Valdybos patvirtinti komitetų nuostatai ir kiti Banko organų priimti dokumentai.“
Pakeisti banko įstatų 11.2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11.2. Paskolų komitetas nagrinėja paskolų paraiškų dokumentus, sprendžia dėl paskolų suteikimo ir jų sąlygų keitimo, vertina paskolos riziką, teikia pasiūlymus dėl paskolų teikimo, paskolų administravimo procedūrų tobulinimo ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“
Papildyti banko įstatus 11.5 punktu:
„11.5. Atlygio komitetas vertina kintamojo atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti Banko prisiimamą riziką, kapitalą ir likvidumą, prižiūri už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančių darbuotojų kintamuosius atlygius, rengia sprendimų dėl kintamojo atlygio projektus ir atlieka kitas jo nuostatuose nustatytas funkcijas.“
7.10. Įgalioti (su teise perįgalioti) banko administracijos vadovą Audrių Žiugždą pasirašyti pakeistus įstatus.
8) į banko stebėtojų tarybą išrinkti: Arvydas Salda, Sigitas Baguckas, Vigintas Butkus, Vytautas Junevičius, Gintaras Kateiva, Peter Reiniger, Ramunė Zabulienė.
Pildymosi signalas @0.277.

 


5 pav. AB „Vilniaus degtinė“ 2012-04-19 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines ataskaitas ir metinį pranešimą”
Sprendimo projektas.
„Pritarti auditoriaus išvadai.“
2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“
Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.
3. Darbotvarkės klausimas: „2011 metų metinio pranešimo tvirtinimas”
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2011 metų metinį pranešimą.“
4. Darbotvarkės klausimas: „2011 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas.“
Sprendimo projektas.
„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2011 metų metines finansines ataskaitas, pagal kuras bendrovės turtas 2011 m. gruodžio 31 d. buvo 83 544 012 litai (24 196 018 EUR), nuosavas kapitalas – 36 119 630 litai (10 460 968 EUR), 2011 metų nuostoliai – 2 840 717 litų
(822 729 EUR).“
5. Darbotvarkės klausimas: “2011 metų pelno paskirstymas” 2012 metais
Sprendimo projektas:
“2011 metų rezultatai:
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų pabaigoje 12 111 073 Lt (3 507 609 EUR)
2. Ataskaitinių finansinių metų nuostoliai 2 840 717 Lt (822 729 EUR)
3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra
4. Pervedimai iš rezervų - nėra
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra
6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR)
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra
12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9 270 356 Lt (2 684 880 EUR).
6. Darbotvarkės klausimas: “Stebėtojų tarybos rinkimai“
Sprendimo projektas:
Pasibaigus AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos kadencijai, išrinkti naują stebėtojų tarybą, kurią sudaro Darius Šiaudinis, Dariusz Wladyslaw Jamiola, Tomasz Andrzej Kowalski.
7. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas”
Sprendimo projektas:
1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė” auditoriumi 2012 metams.
2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2012 metų finansinių ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina.

 


6 pav. Tallinna Kaubamaja Group pildymosi signalas @5.901.

 


7 pav. Lidgrid pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


8 pav. Limarko pardavimo, jei dar tokių liko, signalas @0.039.

 


9 pav. Vilkyškių pieninėje suveikė pardavimo signalas.

 


10 pav. Lietuvos dujose palūžo dar vienas palaikymas.

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital