Komentarai 3 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

 

Problemos Snoro, o rinkoje labiausiai kentėjo Ūkio bankas, kurio akcijos šiandien buvo numestos net -13.42%.
Šiaip snoriados apžvalgoje nekartosim, nebent svarbesnius momentus. Taip pat norime priminti, kad bus Video konferencija su Investuotojų asociacijos atstovu. Nors tema buvo apie Lifosą, bet dabar galima temą išplėsti ir Snoro klausimu, kuris šiandien yra daug opesnis.
Ir mėtytojų didelis būrys susirinko. Apyvartos rinkoje mušė, bijau sumeluoti, bet gal net šių metų rekordus. Juk be tiesioginių sandorių apsieita...
Žodžiu, Kalėdų senis į biržą atvažiavo šiemet gerokai anksčiau ir atidarė kalėdinę išparduotuvę. Tokių pigių akcijų seniai nebuvo. Imk – nereikia.

 

 


1 pav. Generalinė prokuratūra gavusi iš Lietuvos banko informaciją apie banke „Snoras“ patikrinimo metu nustatytus galimus pažeidimus pradėjo ikiteisminį tyrimą. Juo siekiama patikrinti Lietuvos banko pateiktą informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir imtis visų priemonių banko turtui apsaugoti bei galimos žalos atlyginimui užtikrinti.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal keleto nusikaltimų finansų sistemai, valstybės tarnybai ir nuosavybei požymius. Šiuo metu pranešimai apie įtarimus niekam nepateikti.
Organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui, o atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. (prokuraturos.lt)

Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB bankas „SNORAS“, pateikia aktualią informaciją susijusią su investuotojais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.
AB bankas „SNORAS“ smulkiesiems akcininkams:
Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu nutarta AB bankas „SNORAS“ akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų nuosavybės perėjimą valstybės nuosavybėn.
Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).
Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją:
AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose buvo numatyta, kad pinigai už pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyje – sąskaitą AB banke „Finasta“, kur jos šiuo metu ir yra saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu, nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų nurodytas banko sąskaitas.
Preliminariais duomenimis, kadangi naujosios akcijų emisijos registravimui nebuvo suteiktas Lietuvos banko leidimas, pinigai turėtų būti gražinami juos įnešusiems asmenims (asmenys, įnešę pinigus už naujos emisijos akcijas tampa banko kreditoriais ir turi reikalavimo teisę į įneštus pinigus).
AB bankas „SNORAS“ obligacijų savininkams:
Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje. Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB bankas „SNORAS“ veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.
Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.
Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (t.y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) kaip ir indėliai Lietuvoje yra draudžiami. Pagal dabartinę Įstatymo redakciją Lietuvoje didžiausia draudžiama įsipareigojimų investuotojams suma yra 22 000 EUR. Suma viršijanti 22 000 EUR nėra kompensuojama, nes ji neįeina į draudimo sumą pagal minėto įstatymo 5 str. 3 d. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.).
Svarbu pažymėti, kad vertybiniai popieriai, kurių suma iki 3 000 EUR yra apdraudžiami 100 % ir 90 % - vertybiniai popieriai nuo 3 000 iki 22 000 EUR (Įstatymo 9 str. 3 d. 5 p.).
Pažymėtina, kad ABĮ 55 str. 6 d. kontekste minimų obligacijų savininkų atžvilgiu Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas būtų taikomas tik tuo atveju, jei viešosios apyvartos tarpininkas turėtų jiems įsipareigojimų, kaip jie apibrėžiami Įstatymo 2 str. 12 d.
Obligacijų savininkų teisės, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d. privalo ginti ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d).
AB bankas „SNORAS“ yra sudaręs tarpininkavimo sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST“ (Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel.8512735806 ).
Šią savaitę pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS“ akcijas ir obligacijas:
Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą, darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą) įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS“ akcijas, todėl jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS“ akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS“ akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų.

 

 

 

2 pav. 2011 metų lapkričio 16 d AB „Panevėžio statybos trestas“ ir partnerių TŪB „Vilniaus papėdė“ pasirašė sutartį su VĮ ,,Vilniaus pilių direkcija“ dėl „Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų A dalies“ baigiamųjų statybos rangos darbų atlikimo, 29 262 289 litų sumai. Darbų pabaiga 2013 metų gegužės mėn.
Šiandien galima visoms akcijoms pasakyti, kad pirkti labai rizikinga. Tačiau, pasibaigus triukšmui, bus prisiminta, kad gi gal tas statybos trestas, ar dar kokia kita bendrovė čia visai ne prie ko. O jau pigumas... pigiau dempingo, jei tik ekonomistai-kalbininkai leidžia taip formuluoti.

 


3 pav. AB „Invalda“ informuoja, kad turi įsigijusi AB bankas „Snoras“ 20 mln. litų (5,79 mln. EUR) vertės indėlio sertifikatą. Vyriausybė trečiadienį (2011 m. lapkričio 16 d.) paskelbė, kad nutarė paimti visuomenės poreikiams 100 proc. „Snoro“ akcijų. Lietuvos banko valdyba nutarė bankui „Snoras“ paskirti laikinąjį administratorių ir taikyti laikinąsias banko turto apsaugos priemones.
Turimas indėlių sertifikatas sudaro apie 4,1 proc. nuo AB „Invalda“ turto, bei 7,2 proc. nuosavo kapitalo, skaičiuojant pagal paskutinio viešai paskelbto balanso (2011 m. birželio 30 d.) duomenis bei apie 12 proc. „Invaldos“ turimų laisvų lėšų (pinigų bei jų ekvivalentų bei likvidžių finansinių priemonių) 2011 m. rugsėjo 30 dienai.
Ne pirma ir ne paskutinė bendrovė su sąskaitomis Snore. Tai, kad rinka į tai sureagavo, reiškia, kad ji mano, jog A.Kubilius blogiau už V.Antonovą? Ar kaip čia suprasti?..

 


4 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių. Minvista dar pirko 6,590 akcijų.
Visiems kliuvo, kam dabar gerai? Tik D.Mockui gerai, jam nuolaidos dabar labai į naudą. Sulauksime naujų pranešimų apie Minvistos įsigijimus. Tikėsimės, kad Minvistos sąskaitos ne Snore.

 


5 pav. Valstybės valdoma AB „Klaipėdos nafta“ ir naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“ pasirašė naują ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį (toliau – sutartis), kuri galios iki 2024 metų pabaigos. Sutartis įsigalios ją patvirtinus AB „Klaipėdos nafta“ valdybai.
Pakeista ir nauja redakcija išdėstyta sutartis dėl terminalo leido atsisakyti perteklinių reikalavimų, nenaudingų įmonei, ir užtikrino palankias krovos sąlygas abiems šalims. Pagal sutartį AB „Klaipėdos nafta“ teiks pagrindinių naftos produktų t.y. mazuto, benzino ir dyzelino krovos paslaugas, kurių apimtys nesikeis nuo dabartinių. Sutartis sudaryta lygiateisiškumo principu, įvertinant abiejų šalių poreikius.
Šia sutartimi AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendino strateginį tikslą - gerinant bendradarbiavimą su naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“, užsitikrinti ilgalaikes perkrovimo apimtis.
Pirkimo signalas @0.411.

 


6 pav. AS Merko Ehitus 9 pajamos siekė 153.4 mln. EUR ir augo 21.48%. IIIQ pajamos augo net +41.4%. Tačiau patirti nuostoliai.
Pildymosi signalas @6.041ю

 


7 pav. Ūkio bankas nuskriaustas stipriai. Toooks gap‘as paliktas. Ar tik tame gap‘e pelnai nesimėto... Pagalvokit gerai prieš priimdami sprendimą pirkti dabar.

 


8 pav. Šiaulių banke analogiška situacija.

 


9 pav. Žiūrėdamas estiškas akcijas, jau norėjau atitinkamai pakomentuoti. Paskui pagalvojau, o tai Estijoje Snoras ne prie ko. Tačiau va tokia Baltika sau ramiausiai ir be skandalų naujų dugnų ieško. Ką ji darytų, jei ten kokį vietinį snorą nacionalizuotų...

 


10 pav. Žemaitijos pienas savo pinigus tikrai ne Snore laiko. O gal net ir ne Lietuvoje. Vienintelė kilusi akcija – ne be reikalo...

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 07 11 17:04     #39209
 
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
beard trims
2018 07 14 14:09     #39224
 
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
www.huntingtonssa.org
2018 07 15 16:36     #39238
 
I think this is a really good article.  You make this information interesting and engaging.  You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
online

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB