Komentarai 36 Siųsti draugui Spausdinti Vertinimas Neįvertintas

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga 2011 m. Lapkričio 17 d. Biržos apžvalga

 

Problemos Snoro, o rinkoje labiausiai kentėjo Ūkio bankas, kurio akcijos šiandien buvo numestos net -13.42%.
Šiaip snoriados apžvalgoje nekartosim, nebent svarbesnius momentus. Taip pat norime priminti, kad bus Video konferencija su Investuotojų asociacijos atstovu. Nors tema buvo apie Lifosą, bet dabar galima temą išplėsti ir Snoro klausimu, kuris šiandien yra daug opesnis.
Ir mėtytojų didelis būrys susirinko. Apyvartos rinkoje mušė, bijau sumeluoti, bet gal net šių metų rekordus. Juk be tiesioginių sandorių apsieita...
Žodžiu, Kalėdų senis į biržą atvažiavo šiemet gerokai anksčiau ir atidarė kalėdinę išparduotuvę. Tokių pigių akcijų seniai nebuvo. Imk – nereikia.

 

 


1 pav. Generalinė prokuratūra gavusi iš Lietuvos banko informaciją apie banke „Snoras“ patikrinimo metu nustatytus galimus pažeidimus pradėjo ikiteisminį tyrimą. Juo siekiama patikrinti Lietuvos banko pateiktą informaciją apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir imtis visų priemonių banko turtui apsaugoti bei galimos žalos atlyginimui užtikrinti.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal keleto nusikaltimų finansų sistemai, valstybės tarnybai ir nuosavybei požymius. Šiuo metu pranešimai apie įtarimus niekam nepateikti.
Organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti pavesta Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorui, o atlikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. (prokuraturos.lt)

Vertybinių popierių komisija, atsižvelgdama į susidariusią situaciją dėl AB bankas „SNORAS“, pateikia aktualią informaciją susijusią su investuotojais. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija bus papildyta.
AB bankas „SNORAS“ smulkiesiems akcininkams:
Nuo 2011 m. lapkričio 17 d. prekyba AB bankas „SNORAS“ akcijomis NASDAQ OMX Vilnius biržoje yra sustabdyta, taip pat yra sustabdyti bet kokie atsiskaitymų ir vertybinių popierių judėjimo procesai AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“, nes 2011 m. lapkričio 16 d. Vyriausybės nutarimu nutarta AB bankas „SNORAS“ akcijas paimti visuomenės poreikiams, t. y. nuo Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo momento (paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse momento) sąskaitų tvarkytojai privalėjo nedelsiant padaryti įrašus sąskaitose apie 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų nuosavybės perėjimą valstybės nuosavybėn.
Remiantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 6 dalimis, jeigu Vyriausybė perima banko akcijas visuomenės poreikiams, toliau banko akcijų kainą turėtų tvirtinti Vyriausybė, atsižvelgdama į audito įmonės ir (ar) turtą vertinančios įmonės siūlymus. Banko akcijų kainos nustatymo išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Nustatant banko akcijų kainą, negali būti atsižvelgiama į bankui pagal šį įstatymą jau taikomas ar galimas taikyti finansinio stabilumo stiprinimo priemones. Bankas privalo banko akcijų kainą nustatantiems asmenims pateikti duomenis, reikalingus banko akcijų kainai nustatyti. Nustačius banko akcijų kainą, apie tai raštu pranešama buvusiems banko akcininkams pagal Finansinio tvarumo įstatymo 8 straipsnio 5 dalį (ne vėliau kaip per 5 dienas kiekvienam buvusiam akcininkui išsiunčiamas pranešimas registruotu laišku).
Tas pats įstatymas taip pat numato, kad buvusiems banko akcininkams sumokant nustatytą akcijų kainą už paimamas akcijas, jiems taip pat sumokamos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalyje (5 proc. dydžio metinės palūkanos) nustatyto dydžio palūkanos nuo jiems priklausančios sumokėti akcijų kainos už paimamas akcijas už laikotarpį nuo nutarimo paimti akcijas įsigaliojimo dienos iki atsiskaitymo su buvusiais akcininkais dienos. Su buvusiais banko akcininkais, kurie nepraneša apie kredito įstaigose atidarytas (turimas) sąskaitas, atsiskaitoma Civilinio kodekso 6.56 straipsnyje nustatyta tvarka.
Pasirašiusiems AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistą paprastųjų vardinių akcijų emisiją:
AB bankas „SNORAS“ 2010 m. gruodžio 21 d. akcininkų sprendimu išleistos paprastųjų vardinių akcijų emisijos sąlygose buvo numatyta, kad pinigai už pasirašytas akcijas yra pervedami į kaupiamąją sąskaitą, nurodytą akcijų pasirašymo sutartyje – sąskaitą AB banke „Finasta“, kur jos šiuo metu ir yra saugomos. Jei banko įstatų pakeitimai, susiję su įstatinio kapitalo padidėjimu, nepateikiami registravimui Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka iki 2011 m. gruodžio 21 d., visos įmokos grąžinamos į investuotojų nurodytas banko sąskaitas.
Preliminariais duomenimis, kadangi naujosios akcijų emisijos registravimui nebuvo suteiktas Lietuvos banko leidimas, pinigai turėtų būti gražinami juos įnešusiems asmenims (asmenys, įnešę pinigus už naujos emisijos akcijas tampa banko kreditoriais ir turi reikalavimo teisę į įneštus pinigus).
AB bankas „SNORAS“ obligacijų savininkams:
Kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 1 d. bendrovės obligacija yra terminuotas ne nuosavybės vertybinis popierius, pagal kurį bendrovė, išleidžianti obligacijas, tampa obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Šie įsipareigojimai turi būti nurodyti sprendime išleisti obligacijas ir obligacijų pasirašymo sutartyje. Obligacijų savininkas turi tokias pat teises kaip ir kiti bendrovės kreditoriai (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 5d.). Tai reiškia, kad obligacijų savininkai laikomi kreditoriais ir įsipareigojimai jiems atlyginami tokia pat tvarka kaip ir kitiems įmonės (šiuo atveju banko) kreditoriams. Šiuo metu AB bankas „SNORAS“ veikla sustabdyta ir yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.
Remiantis Bankų įstatymo 76 str. 7 dalimi nuo sprendimo paskelbti banko veiklos apribojimą (moratoriumą) ir paskirti banko laikinąjį administratorių pateikimo bankui dienos bankui draudžiama vykdyti įsipareigojimus mokėti ar perleisti banko turtą, jei šie įsipareigojimai kyla iš sandorių ar kitų juridinių faktų, atsiradusių iki banko veiklos apribojimo (moratoriumo) paskelbimo dienos, išskyrus mokėjimus, būtinus apribotai banko veiklai apribojimo (moratoriumo) metu užtikrinti. Banko veiklos apribojimo (moratoriumo) metu netesybos už banko prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą neskaičiuojamos ir nemokamos. Palūkanos pagal banko prievoles skaičiuojamos, tačiau išmokamos tik pasibaigus banko veiklos apribojimo (moratoriumo) terminui. Taigi, stabdomas bet koks įsipareigojimų kylančių pagal pasirašytas obligacijų sutartį vykdymas.
Šiuo atveju taip pat aktualus Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (toliau – Įstatymas). Pagal Įstatymą įsipareigojimai investuotojams (t.y. grąžintini investuotojo perduoti arba jam priklausantys pinigai ir/arba vertybiniai popieriai) kaip ir indėliai Lietuvoje yra draudžiami. Pagal dabartinę Įstatymo redakciją Lietuvoje didžiausia draudžiama įsipareigojimų investuotojams suma yra 22 000 EUR. Suma viršijanti 22 000 EUR nėra kompensuojama, nes ji neįeina į draudimo sumą pagal minėto įstatymo 5 str. 3 d. Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu investuotojo vertybinius popierius ir (arba) pinigus draudėjas yra perleidęs arba panaudojęs be investuotojo valios (daugeliu atvejų tai galėtų būti nesąžininga veikla, t.y. kliento vertybinių popierių ar pinigų pasisavinimas ir pan.).
Svarbu pažymėti, kad vertybiniai popieriai, kurių suma iki 3 000 EUR yra apdraudžiami 100 % ir 90 % - vertybiniai popieriai nuo 3 000 iki 22 000 EUR (Įstatymo 9 str. 3 d. 5 p.).
Pažymėtina, kad ABĮ 55 str. 6 d. kontekste minimų obligacijų savininkų atžvilgiu Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas būtų taikomas tik tuo atveju, jei viešosios apyvartos tarpininkas turėtų jiems įsipareigojimų, kaip jie apibrėžiami Įstatymo 2 str. 12 d.
Obligacijų savininkų teisės, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d. privalo ginti ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas privalo taip ginti obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, kaip jis gintų savo teises ir teisėtus interesus būdamas visų šios emisijos obligacijų savininkas. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos obligacijų savininkų teisės (Akcinių bendrovių įstatymo 55 str. 6 d).
AB bankas „SNORAS“ yra sudaręs tarpininkavimo sutartį su UAB FMĮ „DV INVEST“ (Konstitucijos pr. 23B-609, Vilnius. tel.8512735806 ).
Šią savaitę pirkusiems ir pardavusiems AB bankas „SNORAS“ akcijas ir obligacijas:
Atsižvelgiant į tai, kad lapkričio 14 d., (pirmadienį), sudarytų sandorių atsiskaitymams galioja 3 darbo dienų terminas, t. y. atsiskaitymas vyksta trečią darbo dieną po sandorio sudarymo, taip pat vadovaujantis Finansinio tvarumo įstatymo 8 str., kuris numato, kad nuosavybės teisė į paimamas akcijas pereina valstybei įsigaliojus Vyriausybės nutarimui paimti akcijas visuomenės poreikiams, o sąskaitų tvarkytojai, gavę Vyriausybės įsigaliojusį nutarimą privalo nedelsiant padaryti įrašus VP sąskaitose apie nuosavybės pasikeitimą, darytina išvada, kad Valstybė lapkričio 16 d. vakarą (trečiadienio vakarą) įgijo nuosavybės teisę į visas (100 proc.) AB bankas „SNORAS“ akcijas, todėl jei sandoris nebuvo užbaigas iki 2011-11-16 (trečiadienio vakaro), tai Valstybė akcijas perėmė iš AB bankas „SNORAS“ akcijų pardavėjų, kadangi vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymo 64 straipsniu, pirkėjai dar nebuvo įgiję nuosavybės teisės į AB bankas „SNORAS“ akcijas, nes nebuvo padaryti įrašai jų asmeninėse sąskaitose prieš Valstybei įgyjant nuosavybės teisę į 100 proc. AB bankas „SNORAS“ akcijų.

 

 

 

2 pav. 2011 metų lapkričio 16 d AB „Panevėžio statybos trestas“ ir partnerių TŪB „Vilniaus papėdė“ pasirašė sutartį su VĮ ,,Vilniaus pilių direkcija“ dėl „Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmų A dalies“ baigiamųjų statybos rangos darbų atlikimo, 29 262 289 litų sumai. Darbų pabaiga 2013 metų gegužės mėn.
Šiandien galima visoms akcijoms pasakyti, kad pirkti labai rizikinga. Tačiau, pasibaigus triukšmui, bus prisiminta, kad gi gal tas statybos trestas, ar dar kokia kita bendrovė čia visai ne prie ko. O jau pigumas... pigiau dempingo, jei tik ekonomistai-kalbininkai leidžia taip formuluoti.

 


3 pav. AB „Invalda“ informuoja, kad turi įsigijusi AB bankas „Snoras“ 20 mln. litų (5,79 mln. EUR) vertės indėlio sertifikatą. Vyriausybė trečiadienį (2011 m. lapkričio 16 d.) paskelbė, kad nutarė paimti visuomenės poreikiams 100 proc. „Snoro“ akcijų. Lietuvos banko valdyba nutarė bankui „Snoras“ paskirti laikinąjį administratorių ir taikyti laikinąsias banko turto apsaugos priemones.
Turimas indėlių sertifikatas sudaro apie 4,1 proc. nuo AB „Invalda“ turto, bei 7,2 proc. nuosavo kapitalo, skaičiuojant pagal paskutinio viešai paskelbto balanso (2011 m. birželio 30 d.) duomenis bei apie 12 proc. „Invaldos“ turimų laisvų lėšų (pinigų bei jų ekvivalentų bei likvidžių finansinių priemonių) 2011 m. rugsėjo 30 dienai.
Ne pirma ir ne paskutinė bendrovė su sąskaitomis Snore. Tai, kad rinka į tai sureagavo, reiškia, kad ji mano, jog A.Kubilius blogiau už V.Antonovą? Ar kaip čia suprasti?..

 


4 pav. APB „Apranga“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Darium Mockum glaudžiai susijusio juridinio asmens UAB „Minvista“ sandorius dėl emitento vertybinių. Minvista dar pirko 6,590 akcijų.
Visiems kliuvo, kam dabar gerai? Tik D.Mockui gerai, jam nuolaidos dabar labai į naudą. Sulauksime naujų pranešimų apie Minvistos įsigijimus. Tikėsimės, kad Minvistos sąskaitos ne Snore.

 


5 pav. Valstybės valdoma AB „Klaipėdos nafta“ ir naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“ pasirašė naują ilgalaikę naftos produktų krovos sutartį (toliau – sutartis), kuri galios iki 2024 metų pabaigos. Sutartis įsigalios ją patvirtinus AB „Klaipėdos nafta“ valdybai.
Pakeista ir nauja redakcija išdėstyta sutartis dėl terminalo leido atsisakyti perteklinių reikalavimų, nenaudingų įmonei, ir užtikrino palankias krovos sąlygas abiems šalims. Pagal sutartį AB „Klaipėdos nafta“ teiks pagrindinių naftos produktų t.y. mazuto, benzino ir dyzelino krovos paslaugas, kurių apimtys nesikeis nuo dabartinių. Sutartis sudaryta lygiateisiškumo principu, įvertinant abiejų šalių poreikius.
Šia sutartimi AB „Klaipėdos nafta“ įgyvendino strateginį tikslą - gerinant bendradarbiavimą su naftos perdirbimo AB „Orlen Lietuva“, užsitikrinti ilgalaikes perkrovimo apimtis.
Pirkimo signalas @0.411.

 


6 pav. AS Merko Ehitus 9 pajamos siekė 153.4 mln. EUR ir augo 21.48%. IIIQ pajamos augo net +41.4%. Tačiau patirti nuostoliai.
Pildymosi signalas @6.041ю

 


7 pav. Ūkio bankas nuskriaustas stipriai. Toooks gap‘as paliktas. Ar tik tame gap‘e pelnai nesimėto... Pagalvokit gerai prieš priimdami sprendimą pirkti dabar.

 


8 pav. Šiaulių banke analogiška situacija.

 


9 pav. Žiūrėdamas estiškas akcijas, jau norėjau atitinkamai pakomentuoti. Paskui pagalvojau, o tai Estijoje Snoras ne prie ko. Tačiau va tokia Baltika sau ramiausiai ir be skandalų naujų dugnų ieško. Ką ji darytų, jei ten kokį vietinį snorą nacionalizuotų...

 


10 pav. Žemaitijos pienas savo pinigus tikrai ne Snore laiko. O gal net ir ne Lietuvoje. Vienintelė kilusi akcija – ne be reikalo...

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

Komentarai2018 07 11 17:04     #39209
 
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.
beard trims
2018 07 14 14:09     #39224
 
I am happy to find this post very useful for me, as it contains lot of information. I always prefer to read the quality content and this thing I found in you post. Thanks for sharing.
www.huntingtonssa.org
2018 07 15 16:36     #39238
 
I think this is a really good article.  You make this information interesting and engaging.  You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
online
2018 07 16 17:12     #39244
 
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
david hoffmeister
2018 07 17 19:32     #39251
 
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me.
australia 
2018 07 19 09:22     #39271
 
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a  pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional  expand. Regards.
non dual teachers
2018 07 19 20:36     #39281
 
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
nonduality
2018 07 21 18:53     #39299
 
This is a smart blog. I mean it. You have so much knowledge about this issue, and so much passion. You also know how to make people rally behind it, obviously from the responses.
find more info
2018 07 24 22:37     #39331
 
nice post, keep up with this interesting work. It really is good to know that this topic is being covered also on this web site so cheers for taking time to discuss this!
from this source
2018 07 26 15:12     #39347
 
I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
Lebensversicherung kündigen
2018 07 28 15:50     #39371
 
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place..
www.calgaryinc.ca
2018 07 29 14:59     #39384
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
www.fidanilham.com
2018 07 30 14:34     #39400
 
I'm glad I found this web site, I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know, i am always look for people to check out my web site.
mexico
2018 07 31 15:43     #39412
 
I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging. I added it to my favorites blog site list and will be checking back soon. Please check out my site as well and let me know what you think.
teachings
2018 08 02 16:25     #39441
 
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post!
Onlinr Quran lessons
2018 08 06 13:52     #39487
 
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. 
technology update
2018 08 11 11:45     #39512
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
impetusconsulting.ca
2018 08 11 16:33     #39515
 
This content is written very well.  Your use of formatting when making your points makes your observations very clear and easy to understand.  Thank you.
mobilizz.com
2018 08 16 11:38     #39555
 
Really a great addition. I have read this marvelous post. Thanks for sharing information about it. I really like that. Thanks so lot for your convene.
edwardsragatz.com
2018 08 16 17:54     #39562
 
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing...
mobil bekas
2018 08 18 17:07     #39613
 
Thanks  for every other informative site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal means? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.
healingempire.ca
2018 08 19 16:02     #39625
 
It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!
havaianas uk
2018 08 20 15:41     #39647
 
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks
engagement rings price
2018 08 26 14:33     #39682
 
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant!
www.canadianrealestateonline.ca
2018 08 27 14:03     #39699
 
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences.
www.dracopublishing.com

 
2018 08 29 15:09     #39730
 
I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information.
Heating Edmonton
2018 08 30 13:01     #39739
 
useful information on topics that plenty are interested on for this wonderful post.Admiring the time and effort you put into your b!..
ways to make money
2018 09 01 13:46     #39754
 
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people..
leilão de imoveis rj
2018 09 03 16:22     #39787
 
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. 
Free anti-virus promo code
2018 10 09 21:13     #40387
 
Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..
third eye experiences
2018 10 12 15:29     #40477
 
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative, i would like to bookmark the page so i can come here again to read you, as you have done a wonderful job.
Profi Kassen
2018 10 14 11:58     #40508
 
it was a wonderful chance to visit this kind of site and I am happy to know. thank you so much for giving us a chance to have this opportunity..
http://www.snowtimes.de
2018 10 16 18:32     #40595
 
Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!
patron jupe
2018 10 17 18:56     #40673
 
I'm glad to see the great detail here!.
affinity at serangoon floor plan
2018 10 21 08:39     #40853
 
i am for the first time here. I found this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to present something back and help others such as you helped me.
iepnw.com
2018 10 22 13:35     #40874
 
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to undertand. Unlike additional blogs I have read which are really not tht good. I also found your posts very interesting. In fact after reading, I had to go show it to my friend and he ejoyed it as well!
Ado Berlin

Ekonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2018 Tipro Group UAB