2011 m. Spalio 28 d. Biržos apžvalga

2011 m. Spalio 28 d. Biržos apžvalga 2011 m. Spalio 28 d. Biržos apžvalga

 

Spalis Vilniaus biržai buvo pakankamai, o gal net ir labai sėkmingas. Ir taip mes paprieštaraujam sparnuotam Marko Tveno posakiui, kad pavojingiausia rinka būna spalį (taip pat ir lapkritį, gruodį, sausį, vasarį, kovą, balandį, gegužę, birželį, liepą, rugpjūtį ir rugsėjį). OMXV per spalį pakilo 5.68%. Reikšmingas pokytis šiose rinkose.
Vien per šią savaitę indeksas pakilo lygiai 3%. Tik penktadienį šiek tiek bandė koreguotis, bet irgi užsidarė žaliai. Nieko nuostabaus, kad kainos šiandien paraudonavo. Mūsuose, kaip ir visur pasaulyje, pilna greitų pelnų mėgėjų.
Na ir žinoma šiandien sulaukėm ir dar sulauksim veiklos rezultatų pranešimų srauto. Iš lėto peržvelgsim kiek galima daugiau. Bet ne šiandien...


Atsižvelgiant į AB FMĮ „Finasta“ pateiktą raštą bei į AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisykles, AB NASDAQ OMX Vilnius valdyba nusprendė (2011-10-28, protokolas Nr. 11-35) panaikinti NASDAQ OMX Vilnius nario AB FMĮ “Finasta” narystę NASDAQ OMX Vilnius 2011 m. lapkričio 30 d.

 


1 pav. Optimizuojant veiklą, AB "Dvarčionių keramika" valdyba nusprendė uždaryti parduotuvę, esančią Mažeikiuose.
Tik per retus įmonių pranešimus ir gali prisiminti, kad dar tokių akcijų esama rinkoje.

 


2 pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - Komisija) 2011 m. spalio 27 d. paskelbė LITGRID AB valdybos 2011 m. spalio 25 d. posėdžio protokolu Nr. 16 nustatytą perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainą 2012 metams - antrus metus iš eilės ji nesikeis ir bus 2,32 ct/kWh. Sisteminių paslaugų kaina mažės nuo 0,66 ct/kWh iki 0,62 ct/kWh. Komisija taip pat paskelbė Elektros energijos perdavimo paslaugos kainų, tarifų ir jų taikymo tvarką bei suderino LITGRID AB teikiamų paslaugų kainų diferencijavimo metodiką.
Komisijos sprendimu viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina 2012 m. bus 7,04 ct/kWh.
Kaina vis dar DOWN trende, bet jau galima jei versis visa rinka, versis ir šios akcijos.

 


3 pav. 2011 m. spalio 27 d. įvykusio eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 158 940 398 balsus.
Iš viso Susirinkime dalyvavo 10 Susirinkimo apskaitos dienos (2011-10-20) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 110 196 901 akcijų balsų, tai sudaro 69,33 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.
Iki Susirinkimo iš viso pateikta:
6 iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių, iš jų: galiojančių – 6, negaliojančių – nėra.
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių pateikta nebuvo.
Susirinkime atstovaujama 110 196 901 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės akcijoms, iš jų:
asmeniškai – 23 098 316;
įgaliotinių – 0,
asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis – 0,
pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius – 87 098 585,
pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus – 0.
Susirinkimo kvorumas yra.
Balsavimo Susirinkime rezultatai:
1. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
3. 2010–2011 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
4. Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2011 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
5. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.
Sprendimas:
Supirkti iki 1 589 403 vnt. (vieno milijono penkių šimtų aštuoniasdešimt devynių tūkstančių keturių šimtų trijų vienetų) Bendrovės paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų, t.y. iki 1 procento visų Bendrovės akcijų;
Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
Laikotarpis per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo sprendimo priėmimo;
Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 0,868 EUR (3,00 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t. y. 0,290 EUR (1,00 Lt);
Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią įsigytų akcijų kainai;
Parduodant savas supirktas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Taip pat suteikti galimybę anuliuoti savas supirktas akcijas;
Pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
6. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.
Sprendimas. Savų akcijų įsigijimui suformuoti 1 600 000 Lt (vieno milijono šešių šimtų tūkstančių litų) (463 392,03 EUR) rezervą.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
7. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 425 059 Lt
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4 716 384 Lt
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -
4) pervedimai iš rezervų -
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 5 141 443 Lt
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 250 000 Lt
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 1 600 000 Lt
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 3 291 443 Lt
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
8. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
Sprendimas:
Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius);
Nustatyti ne daugiau kaip 30 000 EUR (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2011–2012 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 110 196 901 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 87 098 585).
PRIEŠ – 0 balsų.
NEBALSAVO – 0 balsų.
Pildomės poziciją, kainai toliau kylant.

 


4 pav. Tallinna Vesi 9 mėnesių pardavimai augo 2.5%, grynasis pelnas – net 63.2%
Per savaitę akcijų kaina toliau krito, negelbėjo nė euforija rinkoje. Pirkti rizikinga.

 

5 pav. Olainfarm praneša, kad neeiliniame akcininkų susirinkime lapkričio 11 d. 11:00 siūloma į Stebėtojų tarybą rinkti šiuos asmenis:
1. Elena Dudko,
2. Aleksandrs Raicis,
3. Signe Baldere-Sildedze,
4. Volodymyr Kryvozubov,
5. Valentina Andrejeva.
Pildymosi signalas @2.729.

 


6 pav. VZ.lt rašo, kad Vyriausybė patvirtino AB „Lietuvos dujos“ veiklų atskyrimo planą, kuriame numatyta, kad perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklos gali būti atskirtos susitarimo keliu arba reorganizuojant įmonę, tačiau abiem atvejais atskyrimas turi būti baigtas iki 2014 m. spalio 31 d.
Pildymosi signalas @0.621.

 


7 pav. 2011m. spalio 27 d. AB ”Gubernija” gavo Takhiro Shabaevo ir Larisos Afanasevos pranešimus apie balsavimo teisių netekimą ir Sigito Vilčiausko pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą. Deklaruojamos ribos peržengimo priežastis – sudaryta balsavimo teisių perleidimo sutartis. Sutartis galioja iki 2021 m. spalio 25 d.
Pildymosi signalas @0.311.

 


8 pav. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau - Komisija) uždarame posėdyje išnagrinėjo teisės pažeidimo bylą Nr. 12K-14 dėl to, kad AB „Anykščių vynas“ ( toliau – Bendrovė) nepilnai įvykdė Komisijos nurodymus ir paskyrė 10.000 litų baudą už vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimą bei įpareigojo Bendrovę, rengiant metines finansines ataskaitas už 2011m. laikotarpį, pilnai įvykdyti Komisijos 2011 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. 2K-4 duotą įpareigojimą, t.y. retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 16 TAS „Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai“ ir 36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ reikalavimus, nes :
2009 m. Finansinės ataskaitos bei 2009 m. lyginamieji duomenys, įtraukti į 2010 m. AB „Anykščių vynas“ finansines ataskaitas, neatitinka 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 29 straipsnio ir 36 TAS „turto vertės sumažėjimas „ 9 straipsnio nuostatų,
36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 9 straipsnio nuostatų – t.y., kad nebuvo įvertinta ilgalaikio materialiojo turto, naudojamo Bendrovės veikloje, atsiperkamoji vertė.
Bendrovės vadovybė atkreipia dėmesį, kad jos nuomone:
ilgalaikis materialus turtas (nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai) 2009 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytas teisingai, nepažeidžiant 16 TAS reikalavimų, remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, nurodant jo tikrąją vertę pagal atliktą šio turto vertinimą, tačiau 2009 metų metinėje ataskaitoje pastabų dalyje „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ Bendrovė neišsamiai atskleidė, nenurodė, jog turtas finansinėje atskaitomybėje apskaitytas remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, o 2010 metų finansinėse ataskaitose pateikta formuluotė nėra tiksli. Todėl pateikiant 2011 m. metinę finansinę ataskaitą, pastabose Bendrovė patikslins apskaitos politikos formuluotę.
aplinkybės susijusios su 36 TAS reikalavimais ir galima jų įtaka finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl Bendrovės 2009 m. finansinių ataskaitų.
Bendrovė, rengdama finansines ataskaitas už 2011 m., atliks papildomą šių aplinkybių įtakos 2009 m. finansinėms ataskaitoms įvertinimą ir retrospektyviai ištaisys finansines ataskaitas už 2009 m. bei paskelbs jas viešai iki 2012 m. balandžio 30 d. (imtinai), kartu su metinėmis finansinėmis atskaitomis už 2011 m.
Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

AB „Anykščių vynas“ (toliau – AV), reaguodama į 2011 m. spalio 28 d. Anykščių krašto laikraštyje „Šilelis“ ir naujienų portale DELFI išplatintą informaciją straipsniuose pavadinimu „AB „Anykščių vynas“ turės naujus šeimininkus“, praneša, kad bendrovės žiniomis pagal pagrindinio akcininko ĮG „Alita“ AB pateiktą informaciją šiai dienai jokia sutartis su UAB „Šiaurės vilkas“ (toliau – Informacijos gavėjas) dėl AV akcijų pirkimo-pardavimo nėra pasirašyta.
Pildomės poziciją, kainai toliau kylant, jei ką nelikvidai domina.

 


9 pav. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija (toliau - Komisija) uždarame posėdyje išnagrinėjo teisės pažeidimo bylą Nr. 12K-14 dėl to, kad Įmonių grupė „ALITA“ AB nepilnai įvykdė Komisijos nurodymus ir paskyrė 10.000 litų baudą už vertybinių popierių įstatymo 42 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimą bei įpareigojo bendrovę rengiant metines finansines ataskaitas už 2011m. laikotarpį pilnai įvykdyti Komisijos 2011 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. 2K-5 duotą įpareigojimą, t.y. retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 16 TAS „Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai“, nes :
(a) 2009 m. Finansinės ataskaitos bei 2009 m. Lyginamieji duomenys, įtraukti į 2010 m. Įmonių grupė „ALITA“ AB finansines ataskaitas, neatitinka 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 29 straipsnio ir 36 TAS „turto vertės sumažėjimas „ 9 straipsnio nuostatų,
(b) 1 TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ 60 straipsnio nuostatų – t.y., kad trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai Įmonių grupės „ALITA“, AB konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose bei patronuojančios bendrovės finansinėse ataskaitose traktuojami ne pagal TAS reikalavimus;
Bendrovės vadovybė atkreipia dėmesį, kad jos nuomone:
ilgalaikis materialius turtas (nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai) 2009 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytas teisingai, nepažeidžiant 16 TAS reikalavimų, remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, nurodant jo tikrąją vertę pagal atliktą šio turto vertinimą, tačiau 2009 metų metinėje ataskaitoje pastabose dalyje „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ bendrovė neišsamiai atskleidė nenurodė, jog turtas finansinėje atskaitomybėje apskaitytas remiantis 16 TAS 31 ir 32 straipsnių nuostatomis, o 2010 metų finansinėse ataskaitose pateikta formuluotė nėra tiksli. Todėl pateikiant 2011 m. metinę finansinę ataskaitą, pastabose Bendrovė patikslins apskaitos politikos formuluotę.
1 TAS reikalavimai yra susiję su aplinkybėmis, kurių bendrovė, rengiant 2009 m. finansines ataskaitas negalėjo iki galo tiksliai įvertinti, nes nebuvo žinoma tiksli banko pozicija dėl bendrovei suteiktų paskolų sąlygų pakeitimo. Apie vykdomas derybas su banku bendrovė yra informavusi 2010 m. gruodžio 9 d. bei 2010 m. gruodžio 22 d. pranešimuose apie esminius įvykius. Be to, vadovybės nuomone, ši aplinkybė ir galima jos įtaka finansinėms ataskaitoms yra tinkamai atskleistos ir nepriklausomo auditoriaus išvadoje dėl 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų bei patronuojančios bendrovės finansinių ataskaitų bei pačiose 2009 m. finansinėse ataskaitose;
Bendrovė, rengdama finansines ataskaitas už 2011 m., atliks papildomą šių aplinkybių įtakos 2009 m. finansinėms ataskaitoms įvertinimą ir retrospektyviai ištaisys finansines ataskaitas už 2009 m. bei paskelbs jas viešai iki 2012 m. balandžio 30 d. (imtinai), kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už 2011 m.
Komisijos sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
Šią savaitę akcijomis nebuvo prekiauta.

 


10 pav. AB "Lietuvos jūrų laivininkystė" 2011 m. devynių mėnesių veiklos neaudituotas rezultatas prieš apmokestinimą sudarė : -11 113 314 Lt ( - 3 218 638 EUR );
Pardavimo pajamos : 56 806 722 Lt (16 452 363 EUR ) ;
9 mėnesių pajamos mažėjo 6.19%, o nuostoliai išaugo daugiau nei dvigubai.
Pirkimo signalas @0.042.

 


11 pav. Grindeks pozicijoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 


12 pav. LESTO pildomės, kainai toliau kylant.

 


13 pav. Savaitinis Aprangos pildymosi signalas @1.601.

 


14 pav. Klaipėdos naftoje suveikė savaitinis pirkimo signalas.

 


15 pav. Žemaitijos piene pildymosi signalas @0.771.

 


16 pav. TEO LT savaitinis pildymosi signalas @0.620.

 


17 pav. Olympic Entertainment Group pildymosi signalas @1.269.

 


18 pav. Panevėžio statybos tresto savaitinis pildymosi signalas @1.434.

 


Kitą savaitę:
Nedarbo dienos:
2011-10-31
2011-11-01
Daugiau informacijos:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/lt/news/nedarbo-dienos/nedarbo-dienos-2011-m/

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas
2011-11-02
- iždo vekseliai (ISIN kodas: LT0000600058)
Emisijos parametrai:
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=474552&messageId=579389

Atkarpos mokėjimo data
2011-11-02
- LR Vyriausybės obligacijos (ISIN kodas: LT0000603227, trumpinys: LTGB076012A)

2011 m. spalio mėnesio mažmeninio tinklo apyvarta
2011-11-02
- APB "Apranga" (trumpinys: APG1L)

Sausio – rugsėjo mėn. pardavimai; devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys
2011-11-02
- AB Vilniaus baldai (trumpinys: VBL1L)

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2011-11-03
- Litgrid AB (trumpinys: LGD1L)

Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2011-11-05
- AB "Vilkyškių pieninė" (trumpinys: VLP1L)

 

Ramaus ir gražaus savaitgalio!


Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital