2011 m. Liepos 5 d. Biržos apžvalga

2011 m. Liepos 5 d. Biržos apžvalga Pasirodžius daugiau naujienų, suaktyvėjo ir prekyba rinkoje. Jau galima tikėtis, kad liepą prekyba tikrai bus aktyvesnė dėl bendrovių skelbiamų pusmeč

 

Pasirodžius daugiau naujienų, suaktyvėjo ir prekyba rinkoje. Jau galima tikėtis, kad liepą prekyba tikrai bus aktyvesnė dėl bendrovių skelbiamų pusmečio veiklos rezultatų.
Todėl tiek atostogaujantiems, tiek besiruošiantiems atostogauti belieka tikėtis, kad naujienos bus geros...

 

 

 

1 pav. Šiandien, 2011 m. liepos 04 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) valdyba nutarė:
•pritarti audituotoms 2010 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitoms, parengtoms pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, ir teikti Bendrovės neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti.
•pritarti Bendrovės pasirašytai sutarčiai su vadovaujančiu suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto parengimo ir įgyvendinimo patarėju, tarptautine kompanija – „Fluor“.
•sušaukti neeilinį visuotinį AB „Klaipėdos nafta“ akcininkų susirinkimą 2011 m. liepos 27 d. 11.00 val. Klaipėdoje, Burių g.19, Bendrovės administracijos patalpose ir siūlyti susirinkimui tokį darbotvarkės projektą:
1. Dėl 2010 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo;
2. Dėl bendrovės 2010 m. pelno (nuostolių) skirstymo;
3. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos sprendimui sudaryti sutartį su vadovaujančio patarėjo paslaugų pirkimo skelbiamų derybų būdu konkurso nugalėtoju kompanija Fluor S. A.


2011 m. birželio mėnesį Bendrovė į tanklaivius perkrovė 748 tūkst. tonų naftos produktų, 12 proc. daugiau nei 2010 metų birželio mėn., kai buvo perkrauta 669 tūkst. tonų naftos produktų. Į terminalo talpyklas 2011 m. birželį Bendrovė perkrovė 675tūkst. tonų naftos produktų, 4 proc. daugiau nei 2010 m. birželį (647tūkst. tonų). 2011 m. pirmą pusmetį Bendrovė į tanklaivius perkrovė 3,992tūkst. tonų naftos produktų, 2 proc. mažiau nei 2010 m. pirmąjį pusmetį, kai buvo perkrauta 4,063tūkst. tonų naftos produktų.
Bendrovės pajamos 2011 m. birželio mėnesį buvo 20,657mln. litų (5,98 mln. eurų) - 119 proc. didesnės nei pernai per tą patį laikotarpį. Tuo tarpu Bendrovės pajamos per 2011 m. pirmąjį pusmetį išaugo iki 80,6mln. litų (23,4 mln. eurų) – 26 proc. didesnės nei pernai per tą patį laikotarpį (2010 m.pirmąjį pusmetį – 63,9 mln. litų (18,5 mln. eurų).
Per pirmąjį 2011 m. pusmetį Bendrovės pajamų augimą lėmė tokie svarbūs faktoriai, kaip darbas be tarpininkų, kuomet nutraukus bendradarbiavimą su UAB „Naftos grupė“, Bendrovė uždirbo apie 5 mln. litų (1,4 mln. eurų) papildomų pajamų iš didesnių krovos tarifų, - įgyvendinti struktūriniai pertvarkymai komercijos srityje, kurie davė 4 mln. litų (1,2 mln. eurų) papildomų pajamų už naftos produktų likučių tvarkymą, bei birželio mėnesį sėkmingai įvykdytas iš lijalinių vandenų išvalytų naftos produktų pardavimas, kurio metu buvo gauta 5,7 mln. litų (1,7 mln. eurų) pajamų.


Šių metų balandžio mėn. 05 d. UAB „Naftos grupė“ pareiškė ieškinį AB „Klaipėdos nafta“ 17 mln. Lt sumai dėl tariamai patirtų nuostolių atlyginimo, su kuriuo AB „Klaipėdos nafta“ nesutinka. Dėl ko buvo atliktas 2004-12-22 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ ir UAB „Naftos grupė“ ne rinkos sąlygomis sudarytos paslaugų teikimo sutarties bei jos įtakos AB „Klaipėdos nafta“ veiklos laikotarpiu nuo 2005 m. sausio mėn. iki 2010 m. gegužės mėn. rezultatams, įvertinimas. Įvertinimo metu buvo nustatyta, kad dėl šios sutarties AB „Klaipėdos nafta“ galėjo patirti daugiau nei 40 mln. Lt nuostolių.
Šiandien Bendrovė siekdama išsireikalauti dalies patirtų nuostolių atlyginimą pateikė priešieškinį UAB „Naftos grupė“. Bendra ieškinio reikalavimo suma – 42 627 155 Lt.
Pastarajai bendrovei „Naftos grupė“ buvo suteiktos išskirtinės teisės vakuuminio gazolio perkrovimui AB „Klaipėdos nafta“.
Kaina sparčiai kyla aukštyn. Pildymosi signalas @0.547. Nors didesnė tikimybė, kad matysi „parduok naujienas“ nei šio pasipriešinimo įveikimą...

 


2 pav. Birželį Tallink Grupp perkėlė 10% daugiau keleivių nei pernai, jų transporto priemonių - 8% daugiau, krovininio transporto - 4% daugiau..
Investuotojai prisiminė, kad plaukioja dar ir tokios akcijos biržoje... Galima pildytis, kainai toliau kylant.

 


3 pav. Kaip jau buvo pranešta, 2011 m. liepos 4 d. įvykusiuose akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ (juridinio asmens kodas – 220551550, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje, toliau – LIETUVOS ENERGIJA) ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ (juridinio asmens kodas – 110870933, teisinė forma – akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje, toliau – LIETUVOS ELEKTRINĖ) neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo nuspręsta patvirtinti LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimo sąlygas, pagal kurias šios bendrovės reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant LIETUVOS ENERGIJA su LIETUVOS ELEKTRINĖ, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į LIETUVOS ENERGIJA, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ turtas, teisės ir pareigos.
Šiuo pranešimu informuojama apie tolimesnį numatomą su LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimu susijusį veiksmų planą:
2011-07-13 – pasibaigus 2011 m. liepos 13 dienos prekybos sesijai, numatoma, kad bus stabdoma prekyba AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ akcijomis.
Iki 2011-07-18 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruoti LIETUVOS ENERGIJA pakeisti įstatai su naujo, reorganizavimo tikslais akcininkų patvirtintu bendrovės pavadinimu akcinė bendrovė LIETUVOS ENERGIJOS GAMYBA
Iki 2011-07-19 – numatoma, kad Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bus įregistruota LIETUVOS ENERGIJA, AB ir išduoti registracijos dokumentai.
Iki 2011-07-31 – numatoma užbaigti LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ turto ir pareigų perdavimą LIETUVOS ENERGIJA, AB.
Iki 2011-08-16 – numatomas LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ išregistravimas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.
Iki 2011-09-01 – numatoma prekybos LIETUVOS ENERGIJA, AB akcijomis AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje pradžia.
Aprašytas veiksmų planas yra sąlygojamas tam tikrų nuo LIETUVOS ENERGIJA, LIETUVOS ELEKTRINĖ ir LIETUVOS ENERGIJA, AB nepriklausančių aplinkybių ir todėl proceso eigoje gali keistis. Jei bus numatomi aukščiau nurodyto plano esminiai pasikeitimai, LIETUVOS ENERGIJA, LIETUVOS ELEKTRINĖ ir/ arba LIETUVOS ENERGIJA, AB informuos apie tai papildomai.

Daugiau informacijos apie LIETUVOS ENERGIJA ir LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimą pateikiama bendrovių interneto svetainėse http://www.lpc.lt/ ir http://www.lelektinė.lt.

Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 220551550, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai (toliau – Bendrovė), duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, informuoja, kad 2011 m. liepos 5 d. AB NASDAQ OMX Vilnius pateiktas prašymas dėl prekybos akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ akcijomis sustabdymo AB NASDAQ OMX Vilnius biržoje pasibaigus 2011 m. liepos 13 d. prekybos sesijai iki akcinės bendrovės „LIETUVOS ENERGIJA“ išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.
LEN akcijos išėjo atostogų visai vasarai – protingas sprendimas.

 


4 pav. 2011 m. liepos 5 d. AB „Vilniaus degtinė“ valdybos sprendimu iš AB “Vilniaus degtinė” generalinio direktoriaus pareigų yra atšaukiamas Domas Kačinskas ir nauju AB “Vilniaus degtinė” generaliniu direktoriumi yra išrenkamas Juozas Daunys. 2011 m. liepos 5 d. AB „Vilniaus degtinė“ stebėtojų tarybos sprendimu Domas Kačinskas taip pat atšaukiamas iš bendrovės valdybos narių, o nauja AB „Vilniaus degtinė“ valdybos nare išrinkta Aistė Bartašiūtė.

 


5 pav. AB ”Rokiškio sūris” grupės 2011 m. birželio mėnesio konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 65,261 mln. litų (18,901 mln. EUR), t.y. 22,75 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. birželio mėnesio konsoliduoti pardavimai sudarė 53,164 mln. litų (15,397 mln. EUR).
AB ”Rokiškio sūris” grupės 2011 m. sausio-birželio mėnesių preliminarūs konsoliduoti neaudituoti pardavimai sudarė 316,093 mln. litų (91,547 mln. EUR), t.y. 38,78 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2010 m. šešių mėnesių konsoliduoti pardavimai sudarė 227,770 mln. litų (65,967 mln. EUR).
Parduoda vis daugiau, o kaina vis žemyn... Pirkimo signalas @1.511.

 


6 pav. 2011 m. liepos 4 d. baigtas AB Šiaulių banko 30 milijonų akcijų emisijos platinimas. Pasirašytos ir visiškai apmokėtos visos išleistos akcijos. Kapitalo kaupimo sąskaitoje sukaupta 31,2 milijono litų gautų už išplatintas akcijas lėšų. Artimiausiu metu bankas pateiks Lietuvos bankui prašymą leisti įregistruoti pakeistus įstatus su padidintu iki 234.857.533 litų įstatiniu kapitalu.
Pildomės, kainai toliau kylant.

 


7 pav. 2011 m. liepos 5 d., AB „Sanitas” gavo pranešimą apie vadovo sandorius dėl emitento vertybinių popierių. Užbiržiniu sandoriu D.Šulnis susigrąžino skolintas Sanito akcijas.

 


8 pav. TEO pildymosi signalas @0.678.

 


9 pav. City Service pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 


10 pav. Ūkio banke suveikė pirkimo signalas.

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

 


 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital