2011 m. Gegužės 12 d. Biržos apžvalga

2011 m. Gegužės 12 d. Biržos apžvalga Niekas taip gerai nejudina rinkų, kaip gandai ir pletkai. Spaudoje pasirodę pranešimai apie tai, kad City Service ieško investuotojo, sulaukė susidomėjimo

 

Niekas taip gerai nejudina rinkų, kaip gandai ir pletkai. Spaudoje pasirodę pranešimai apie tai, kad City Service ieško investuotojo, sulaukė susidomėjimo, bet prekybos visoje rinkoje neišjudino, tik pačioje pozicijoje.
Atsirado erdvės įvairioms spekuliacijoms apie CTS kainą ir galimybes parduoti bendrovę. Ne mažiau įdomios ir priežastys tiek parduoti šią bendrovę, tiek tokio gando paleidimo tikslas.
Bet kokiu atveju, vertinti gandus nėra prasmės. Laukim bendrovės pranešimo. Tikėsimės, kad jo nereikės taip ilgai, kaip Sanito, laukti.

 

 

1 pav. City Service ilgai nelaukė ir, kol buvo rašoma įvadinė dalis, išplatino pranešimą: „AB „City Service“ patvirtina, kad kontroliuojantis akcininkas UAB „ICOR“, kodas 300021944, svarsto galimybę parduoti 63,39 proc. bendrovės akcijų paketą ir tuo tikslu buvo pasirinktas finansinis patarėjas bankas „Swedbank“ AB. Šiuo metu vyksta potencialių pirkėjų paieška ir bendrovė neturi informacijos, kada sandorio procedūros galėtų būti baigtos. Esminė informacija apie bendrovės 63,39 proc. akcijų paketo pardavimo eigą bus viešai pateikta įstatymų nustatyta tvarka, jei tokios informacijos paskelbimas viešai neturės neigiamo poveikio bendrovės akcininkų, bendrovės ar trečiųjų asmenų interesams.“

Pozicijoje suveikė pirkimo signalas.

 

2 pav. Olainfarm pardavimai balandį išaugo 65%. Kazachstane pardavimai augo net 157%, Azerbaidžane - 153%, Ukrainoje - 133%, Tadžikijoje - 126%. Pagrindinės pajamos balandį ėjo iš Rusijos, Ukrainos, JK, Kazachstano, Baltarusijos ir Latvijos.
Pildymosi signalas @2.48.

 

3 pav. Akcinė bendrovė „LIETUVOS ENERGIJA“ informuoja, kad 2011 m. gegužės 11 d. Bendrovės valdyba apsvarstė ir pritarė parengtam Bendrovės ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimo sąlygų projektui. Reorganizavimo sąlygų projektą Bendrovės valdyba parengė vadovaudamasi 2011 m. sausio 19 d. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Šių Bendrovės ir akcinės bendrovės LIETUVOS ELEKTRINĖ reorganizavimo sąlygų projekto pagrindu Bendrovė ir akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ (toliau – Bendrovės) yra reorganizuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalyje numatytu sujungimo būdu, sujungiant reorganizuojamas Bendroves (po reorganizavimo baigsiančias savo veiklą kaip juridiniai asmenys) į Lietuvos energija, AB, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis visas reorganizuojamų Bendrovių turtas, teisės ir pareigos, t.y. nustojusių egzistuoti Bendrovių pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – Lietuvos energija, AB (juridinio asmens kodas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bus suteiktas juridinių asmenų registre įregistravus Lietuvos energija, AB, teisinė forma - akcinė bendrovė, būsimas buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika, akcijų emisijos (ISIN) kodas bus suteiktas Lietuvos energija, AB akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume) (toliau – Lietuvos energija, AB). Po Reorganizavimo pasibaigiančios Bendrovės – Bendrovė ir akcinė bendrovė LIETUVOS ELEKTRINĖ. Bendrovių sujungimas bus vykdomas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovių visuotiniai akcininkų susirinkimai priims sprendimą dėl Bendrovių sujungimo, sujungimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų. Lietuvos energija, AB perims visą Bendrovių ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal Bendrovių sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. Lietuvos energija, AB taip pat perims visas kitas Bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles bei teises ir pareigas kylančias iš kitų Bendrovių sudarytų dokumentų (techninių sąlygų, projektavimo sąlygų ir kt.), išskyrus Bendrovių teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu. Lietuvos energija, AB taip pat perims visas teises į Bendrovių naudotas licencijas, leidimus bei atestatus (toliau – Licencijos), jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę (toliau aukščiau nurodytas Lietuvos energija, AB perimamas turtas, teisės ir pareigos įvardijami kaip Perduodamas turtas, teisės ir pareigos). Perduodamas turtas, teisės ir pareigos bei visi Bendrovių sandoriai bus įtraukti į Lietuvos energija, AB buhalterinę apskaitą iki to momento, kai Lietuvos energija, AB įgis Licencijas ir kai šios Licencijos įsigalios (toliau – Perdavimo diena). Paaiškėjus Licencijų įsigaliojimo dienai, Perdavimo dieną (t.y. atitinkamą dieną iki Licencijų įsigaliojimo dienos) bus pasirašyti atskiri Perduodamo turto, teisių bei pareigų perdavimo-priėmimo aktai tarp Lietuvos energija, AB ir Bendrovių. Su Bendrovių reorganizavimo sąlygomis (tame tarpe ir visais jų priedais), po sujungimo tęsiančios veiklą Lietuvos energija, AB įstatų projektu, Bendrovių praėjusių 3 paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkiniais ir metiniais pranešimais, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita bei Bendrovės valdybos parengta ataskaita apie numatomą reorganizavimą galima susipažinti nuo 2011 m. gegužės 12 d. iki įvyksiančio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus sprendžiama dėl Bendrovių reorganizavimo sąlygų patvirtinimo ir kitų susijusių klausimų ir apie kurį bus pranešta Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 val. iki 16.30 val., penktadienį nuo 7.30 val. iki 15.15 val., adresu: Elektrinės g. 21, Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendrovių reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais taip pat bus skelbiami Lietuvos Respublikos vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius bei Bendrovių internetinėse svetainėse http://www.le.lt ir http://www.lelektrine.lt. Vz.lt rašo, kad dabartinės „Lietuvos energijos“ akcijos įskaitant ir "Lietuvos energijai" priklausančias „Lietuvos elektrinė“ akcijas, "Ernst & Young" įvertintos 1,352 mlrd. Lt, t. y. po 2,76 Lt (0,80 EUR) už akciją.
Pozicijoje kainos sparčiai kilo, įveikti pasipriešinimo lygiai. Pildomės, kainai toliau kylant.

 

4 pav. Šiandien, gegužės 11 d., Lietuvos Respublikos ambasadoje - Jungtinėse Amerikos Valstijose, AB „Klaipėdos nafta“ su JAV energetikos kompanija „Cheniere“ pasirašė ketinimų protokolą dėl galimybės ateityje tiekti „Klaipėdos naftai“ suskystintas gamtines dujas. „Šiandien pasirašyta sutartis su kompanija „Cheniere“ sudaro sąlygas pradėti diskusiją dėl gamtinių dujų tiekimo galimybės ir galimos optimaliausios tiekimo struktūros, pagal kurią „Cheniere“ ateityje galėtų būti gamtinių dujų tiekėja būsimam Klaipėdoje suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalui, kurio planuojamas pradinis SGD importo pajėgumas sudarys nuo 1,5 iki 2,2 mln. tonų per metus su tolimesne plėtros galimybe. Svarbu pažymėti, jog šiuo metu JAV intensyviai yra išgaunamos skalūninės dujos, jų gavybos kiekiai yra labai dideli bei konkurencingos dujų kainos. Todėl natūralu, jog netolimoje ateityje JAV gali tapti reikšmingu suskystintų gamtinių dujų, kurios gali būti tiekiamos ir į Lietuvą, eksportuotoju, tuo padedant užtikrinti Lietuvos energetinį saugumą bei konkurencingas Lietuvos dujų rinkos kainas“, - sakė AB „Klaipėdos nafta“ generalinis direktorius Rokas Masiulis. „Klaipėdos nafta“ rytinėje Baltijos jūros pakrantėje įgyvendina pirmą SGD importo terminalo projektą, kurio tikslas užtikrinti Lietuvai dujų poreikius su galimybe tiekti dujas Baltijos regiono kaimynams. Lietuva ketina tapti viena iš pirmųjų Europos Sąjungos šalių įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiąjį energetikos rinkos reformų teisės aktų paketą, kurio rezultatas būtų – laisva ir atvira energetikos rinka, panaši į dabar egzistuojančią JAV. Klaipėdos SGD terminalas yra vienas iš kritinių komponentų, galintis padėti atverti energetikos rinką Baltijos jūros rytinėje pakrantėje. „Džiaugiamės, jog turėsime galimybę dirbti su „Klaipėdos nafta“ kuriant konkrečius sprendimus, padedančius tenkinti gamtinių dujų poreikį Lietuvoje. Mūsų vystomas „Sabine Pass“ gamtinių dujų skystinimo projektas sulaukia didžiulio susidomėjimo iš potencialių šių dujų pirkėjų ir tai demonstruoja, kad JAV tampa pripažįstama kaip potenciali gamtinių dujų tiekėja pasaulinėje rinkoje. Vertinant, kad gamtinių dujų atsargos JAV yra didžiulės ir tikintis, jog gamtinių dujų kainos JAV rinkoje išliks konkurencingos ilgiems metams į priekį – JAV turi visas galimybes tapti patrauklia, pigių gamtinių dujų tiekėja tarptautinei rinkai“,- sakė „Cheniere Energy, Inc.“ valdybos pirmininkas, prezidentas Charif Souki. Pagal pasirašytos sutarties sąlygas - „Cheniere“ ir „Klaipėdos nafta“ sutarė vykdyti derybas siekiant aptarti įvairius suskystintų dujų tiekimo būdus ir tiekimo struktūrą bei pasiekus abipusiai naudingus susitarimus, būtų pradėtos derybos dėl SGD tiekimo ilgalaikiu pagrindu sutarties sudarymo. „Tikime, jog JAV administracijai ir Vyriausybei remiant laisvą prekybą, JAV vaidins svarbų vaidmenį pasaulio energetikos rinkose. SGD eksportas į Lietuvą atvers galimybę vienai iš mūsų sąjungininkų (Lietuvai) diversifikuoti gamtinių dujų tiekimą, didinti energetinį saugumą bei stiprinti ekonomiką. Mūsų kompanija yra laiminga turėdama galimybę prisidėti prie tokio JAV vaidmens pasaulio energetikos rinkose“, - teigė „Cheniere Energy, Inc. “ valdybos pirmininkas, prezidentas Charif Souki. „Chenerie“ per savo dukterinę įmonę „Chenerie Energy Partners“ valdanti „Sabine Pass“ SGD terminalą Meksikos įlankos pakrantėje, iniciavo gamtinių dujų skystinimo projektą, kuris leis terminalą transformuoti į dvigubos paskirties objektą, turintį galimybes skystinti JAV išgaunamas natūralias dujas bei jas eksportuoti į užsienio rinkas. Šiuo metu terminalas yra skirtas SGD importui iš trečiųjų šalių bei jų sudujinimui ir tiekimui į JAV rinką. Pagal dabartinius planus, vystomas skystinimo projektas apima iki keturių SGD skystinimo įrenginių, kiekvienas iš kurių leistų tiekti į pasaulinę rinką iki 4 mln. t SGD per metus.
Kaina rinkoje toliau krenta ir pirkti labai rizikinga.

 

5 pav. 2011 m. gegužės 11 d. Kauno apygardos teismas atmetė VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas ieškinį AB bankui SNORAS. 2010 m. sausio 14 d. pateiktame ieškinyje VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas prašė teismą pripažinti negaliojančia kredito sutartį, o pagal kredito sutartį gautą 3 000 000 litų paskolą pripažinti parama.
Pirkimo signalas @0.348.

 


6 pav. Vz.lt rašo, kad birželio pradžioje turėtų paaiškėti instituciniai investuotojai, kurie investuos į naują „Grigiškių“ akcijų emisiją. Pagal numatytą planą iš viso išleidžiama 10 mln. vnt. 1 Lt nominaliosios vertės akcijų, o įstatinis kapitalas didinamas nuo 60 mln. iki 70 mln. Lt.
Nenuostabu, kad kaina kyla.

 

7 pav. AB ”Snaigė“ gavo pranešimus apie vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorius dėl emitento vertybinių popierių. „Kaima Capital EESTI Ou“ ir UAB „Pro Finance“ tiesioginiais sandoriais įsigijo po 150 000 vnt. akcijų ir mokėjo po 0.31 euro.

 

 

8 pav. Vykdydama bendrovės AB „Klaipėdos baldai“ visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2011.04.28 dieną, priimtą nutarimą supirkti iki 10 proc. bendrovės akcijų, valdyba nutaria:
1.1 Supirkti iki 816.631 (Aštuoni šimtai šešiolikos tūkstančių šeši šimtai trisdešimt vieno) vnt. AB „Klaipėdos baldai“ paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.
1.2 Savų akcijų supirkimo kainą nustatyti 1,05 EUR (3,6254 Lt) už vieną paprastą vardinę AB „Klaipėdos baldai“ akciją.
1.3 Savų akcijų supirkimo pirmo etapo trukmė - 32 dienos. Akcijas supirkti nuo 2011 m. gegužės mėn. 17 d. iki 2011 m. birželio mėn. 17 d. (imtinai) Vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius per oficialaus siūlymo subrinką.
Šiandien kaina prakirto dar vieną palaikymą. Pirkti rizikinga...

 


9 pav. 2011 m. balandžio 29 dieną įvykusiame AB ”Rokiškio sūris” eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta akcininkams paskirti 0,10 Lt dividendų (neatskaičius mokesčių) už vieną AB ”Rokiškio sūris” 1 lito nominalios vertės akciją. Dividendus gaus tie akcininkai, kurie turtinių teisių apskaitos dienos pabaigoje (t.y. 2011 m. gegužės 13 d.) bus AB ”Rokiškio sūris” akcininkai. Dividendai bus mokami nuo 2011 m. gegužės 23 d. Dividendai bus išmokami per 1 mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos. Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis už 2010 m. išmokami dividendai apmokestinami taikant 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims išmokami dividendai apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.
Akcininkams, kurių vertybinių popierių apskaitą tvarko finansų maklerių įmonės ar kredito įstaigų padaliniai, teikiantys vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų sumą, atskaičius gyventojų pajamų mokestį (pelno mokestį) perves atitinkamos įmonės ar padaliniai į akcininko nurodytą sąskaitą.
Kitiems akcininkams dividendus išmokės bendrovė savo įmonės kasoje (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, Rokiškis, arba pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Prašymus galite pateikti raštu (AB „Rokiškio sūris“ adresu Pramonės g. 3, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu paštu grazina.jankauskiene@rokiskio.com

 


10 pav. LESTO pirkimo signalas nustojo galioti. Laukiam kito.

 


11 pav. Baltikoje suveikė pirkimo signalas. Stebim atidžiai.

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2021 UAB All Media Digital