2011 m. Balandžio 11 d. Biržos apžvalga

2011 m. Balandžio 11 d. Biržos apžvalga Savaitės pradžia nieko naujo neatnešė vis dar, tad matome vis tą užstrigusią plokštelę: „kainos krenta, apyvartų nerasta...“

 Savaitės pradžia nieko naujo neatnešė vis dar, tad matome vis tą užstrigusią plokštelę: „kainos krenta, apyvartų nerasta..., ik kainos kr..ik, apyvartų... ik...“
Dividendus išžadėjo ar pelną „užspaudė“ beveik visos bendrovės, gal tik viena kokia LESTO dar vis nesusiskaičiuoja, kiek čia išsidalinti, kad ir vilkas ir avys gautų vienodai... Tai jei neįvyks koks stichinis potvynis Neryje ir nenuplaus pusės Vilniaus, tai didesnio akcijų kainų judesio, greičiausiai, sulauksim tik prie ex-divų dieną.

 

 

 

1 pav. AB Žemaitijos pienas eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2011 m. balandžio 8 d., priimti šie sprendimai:
4. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Patvirtinti 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymą sekančiai (tūkst. Lt; tūkst. EUR):
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje 37.872 tūkst. litų, 10.968 tūkst. EUR ;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst. litų, 5.382 tūkst. EUR ;
3) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 56.454 tūkst. litų, 16.350 tūkst. EUR ;
4) akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 5.000 tūkst. litų, 1.448 tūkst. EUR ;
5) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 2.500 tūkst.lt; 724 tūkst.EUR (0,051 Lt. arba 0,014 EUR vienai akcijai);
6) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams -1.500 tūkst.lt; 434 tūkst. EUR ;
7) pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - 1.500 tūkst. litų; 434 tūkst. EUR;
8) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 45.954 tūkst. litų, 13.310 tūkst. EUR.
5. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl savų akcijų supirkimo ir rezervo sudarymo savoms akcijoms įsigyti.
Nuspręsta:
5.1. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), 4,34 ml. EUR (keturi milijonai trys šimtai keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas;
5.2. Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
1) akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
2) įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc. bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt.;
3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo sprendimo priėmimo;
4) nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 1 Lt;
5) laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. Ir t.t.
7. DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS: Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių rinkimo.
7.1. Atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius bei ketverių metų kadencijai išrinkti naujus narius - Algirdą Bladžinauską, Romusą Jarulaitį, Robertą Pažemecką;
Primenam, paskutinė diena akcijoms su dividendais pirkti yra balandžio 19 diena. Dividendinis pajamingumas šiandien yra 2.1%. O žadamas supirkimo kainos „palaikymas“ yra aukščiau šios dienos kainos. Yra dar kur kainai kilti... Dabar tikrai galima tikėtis, kad kainos trendas apsivers. Pirkimo signalas @.689.

 

 

 


2 pav. AB Vilkyškių pieninė grupės konsoliduoti pardavimai 2011 m. kovo mėnesį buvo 24,4 mln. LTL (7,1mln. EUR) arba 40% didesni negu 2010 m. kovo mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2010 m. balandžio mėn. - 2011 m. kovo mėn.) buvo 256 mln. LTL (74,1 mln. EUR) arba 45% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2009 m. balandžio mėn. - 2010 m. kovo mėn.). Bendrovės pardavimai 2011 m. sausio - kovo mėn. buvo 63,4 mln. LTL (18,4 mln. EUR) arba 22% didesni negu per tą patį laikotarpį 2010 m.
Pienininkai deklaruoja vis daugiau ir daugiau pardavimų. Metas kainai lipti iš flato... Pirkimo signalas @1.656. Nors…
Vilkyškių pieninė praneša, kad „Finasta Infinyti fondas“ praeitą ketvirtadienį biržoje pardavė 10 000 vnt. Bendrovės akcijų viso už 16 213 EUR.
Jei akcijas pardavinėja fondai, tai trendas gali ir kitą pusę pasukti...

 

 

 

 


3 pav. Baltika praneša, kad CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG S.A. CLIENTS jau valdo 5.04% visų bendrovės akcijų, t.y. pasididino savo paketą.
Kaina kol kas neskuba judėti aukštyn. Laukiam signalų...

 

 

4 pav. Grigiškės dividendams numato skirti 1,200,000 Lt, tai maždaug 0.02 lt arba 0.0058 EUR. Arba mažiau nei 1% div/yield’o.

Akcinės bendrovės „GRIGIŠKĖS“ (toliau - Bendrovė) 2011-04-26 vyksiančiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau - Susirinkimas) numatoma svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamos iki 10 000 000 Lt nominalios vertės Bendrovės akcijų emisijos (iki 10 000 000 (dešimties milijonų) paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 Lt) atšaukimo. Pirmumo teisės atšaukimo priežastys; asmuo, kuriam siūloma suteikti teisę įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas
Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo, vykdydama neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą bei sustiprintų Bendrovės akcininkų bazę. Tuo tikslu Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, taip pat atšaukti pirmumo teisę jos esamiems akcininkams. Siekdama išanalizuoti galimas alternatyvas ir užsitikrinti reikiamą pagalbą platinant akcijas, Bendrovė pasamdė UAB „SEB Enskilda“, uždarąją akcinę bendrovę, kodas 221949450, buveinė registruota adresu Gedimino pr. 12, Vilnius (toliau - SEB Enskilda), atstovaujamą generalinio direktoriaus Žyginto Mačėno, kuri veiks kaip galimo sandorio organizatorius ir pagrindinis akcijų platintojas.
Bendrovė siūlo vykdyti neviešą siūlymą ir platinimą instituciniams investuotojams, kurį laiko esant tinkamesne ir praktiškesne alternatyva, siekiant pritraukti papildomo kapitalo, nei viešas akcijų siūlymas, kuris turėtų būti vykdomas tuo atveju, jeigu būtų įgyvendinama esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisė. Be to, nurodytas sandorio struktūrizavimas (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galės lanksčiai pasirinkti jo laiką bei trukmę, kadangi dėl tokio sandorio nereikės rengti ir patvirtinti prospekto, taip pat jam nebus taikomi tam tikri kiti apribojimai dėl anksčiausios galimos siūlymo pradžios datos ir dėl trumpiausio akcijų pasirašymo laikotarpio. Dėl planuojamo sandorio pobūdžio SEB Enskilda gali reikėti pasiskolinti tam tikrą išleistų akcijų kiekį iš vieno iš esamų akcininkų, siekiant palengvinti atsiskaitymą pagal sandorį. Ketinama tokias pasiskolintas akcijas naudoti atsiskaitymui su investuotojais, o platinimo organizatorius panaudos iš investuotojų gautas lėšas naujai išleidžiamų akcijų pasirašymui ir apmokėjimui,grąžinant akcijas jų skolintojui. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių ir kaip techninė priemonė, siekiama atšaukti esamiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę įsigyti tokias akcijas SEB Enskilda. Siūloma suteikti SEB Enskilda teisę pasirašyti ir įsigyti Bendrovės naujai išleidžiamas akcijas (iki 10 000 000), numatant kad SEB Enskilda veiks kaip platinimo organizatorius. Be to, siekiant įgyvendinti pirmiau nurodytus galimus sandorius, esamas Bendrovės akcininkas UAB „GINVILDOS INVESTICIJA“, kodas 125436533, buveinė registruota adresu Turniškių g. 10A-2, Vilnius, sutiko paskolinti atitinkamą išleistų ir apmokėtų Bendrovės akcijų skaičių, lygų šio Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo metu išleistinų naujų akcijų maksimaliam skaičiui (t. y. Iki 10 000 000 akcijų), įmonei SEB Enskilda, numatant kad ji veiks kaip platinimo organizatorius. Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas Siūloma, kad Bendrovės akcininkų Susirinkimas nustatytų tik minimalią kiekvienos naujai išleidžiamos Bendrovės akcijos emisijos kainą, kuri būtų lygi akcijos nominaliai vertei, t. y. 1 Lt (vienam litui). Atitinkamai siūloma, kad bendra minimali visų naujų akcijų emisijos kaina (tuo atveju, jei jos visos bus pasirašytos) būtų 10 000 000 Lt (dešimt milijonų litų). Galutinė naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina bus lygi skolinamų akcijų pardavimo instituciniams investuotojams kainai. Bendrovės valdyba skolinamų akcijų pardavimo kainą (taigi ir naujų akcijų emisijos kainą) nustatys savo sprendimu, gavusi SEB Enskilda rekomendacijas, prieš prasidedant skolintųakcijų perleidimo instituciniams investuotojams laikotarpiui, remdamasi iš investuotojų gauta informacija dėl akcijų paklausos ir kainos. Tikimasi, kad emisijos kaina bus lygi arba panaši į rinkos kainą, būsiančią planuojamo sandorio užbaigimo metu.

Informuojame, kad 2010 m. lapkričio 29 dieną AB „Grigiškės“ vadovybė pradėjo konsultacijas su finansinių paslaugų įmonėmis dėl galimybės pritraukti nuosavo kapitalo būsimiems investiciniams projektams finansuoti, o 2011 m. sausio 28 dieną Bendrovė ir UAB „SEB Enskilda“, įmonės kodas 221949450, pasirašė paslaugų sutartį (Engagement Letter) dėl AB „Grigiškės“ naujos akcijų emisijos ir pardavimo. 2010 m. lapkričio 26 d. ir 2011 m. sausio 28 d. AB „Grigiškės“ pateikė Vertybinių popierių komisijai analogiško turinio konfidencialius pranešimus apie esminius įvykius, kurie nuo šio pranešimo datos yra laikytini atskleistais viešai.
Pildymosi signalas @0.868. Bet jei laukiam kapitalo „praskiedimo“, tai signalas gali ir nesuveikti.

 

 

 

 

 

 

5 pav. Tallink Grupp pranešė IIQ (01.12.2010-28.02.2011) konsoliduotus rezultatus. Keleivių skaičius padidėjo 2 mln. Tai 23% daugiau nei pernai per tą patį periodą. Krovinių srautas padidėjo 19%. Pajamos išaugo 19%. Infliacija bendrovės veiklos rezultatams didelės įtakos neturi, bet primenama, kad kuro kaina daro didžiausią įtaką. Taip pat bendrovė primena, kad šie finansiniai metai truks 16 mėnesių. O nauja bendrovės strategija numato stabilią dividendų politiką. Tiesa, per IIQ bendrovė patyrė nuostolių, bet jau gerokai mažesnių, nei pernai per praeitą laikotarpį.
Pirkimo signalas @0.819.

 

 

 

 

 

 

6 pav. Ekspress Grupp pardavimai kovą augo 11.8%. „Online“ žinisklaidos pajamos padidėjo 10.5%. Tik šį kartą Delfi Estonia pirmavo su 30% pardavimų padidėjimu. Žodžiu, žiniasklaida atsigauna... Bet iš akcijos kainos dinamikos to dar nematyti.

 

 

7 pav. Moody‘s Investors Service užbaigė 2010 gruodžio 16 d. pradėtą AB Šiaulių banko peržvalgą dėl galimo finansinio pajėgumo reitingo ir ilgalaikio vietinės bei užsienio valiutų depozitų reitingo sumažinimo. Bankui priskirtas ilgalaikis vietinės bei užsienio valiutų depozitų reitingas B1 ir finansinio pajėgumo reitingas E+. Reitingų perspektyva - stabili. Tuo pat metu Moody‘s patvirtino Šiaulių banko trumpalaikį reitingą „Non Prime“."
Kol Moody‘s peržvelginėjo, rinka jau seniai „sumažino reitingus“. Dabar laukiam, kol pradės didėti...

 

 


8 pav. 2011 m. balandžio 11 d. AB “Snaigė“ pilnai išpirko 2010 m. išleistą 61 372 vnt. obligacijų emisiją LT1000401315. Dalį obligacijų (23 086 vnt.) investuotojai konvertavo į paprastąsias vardines akcijas, likusią dalį išpirko bendrovė.

 


9 pav. TEO kaina neapsisprendė, ką daryti. Pradžioje lyg pasipriešinimą testavo, bet paskui nusprendė palaikymus patikrinti – vienas ir neatlaikė. Tokiais tempais dar du neatlaikys...

 

 


10 pav. City Service sau iš lėto kyla. Pildomės, akcijos kainai toliau kylant.

 

 

 

 

 

Bus sustabdyta prekyba SAN, AVG, GRG, LFO, VLP, KBL, ANK, UTR, PZV, KNF, TEO, VBL, RSU, AGP, DKR, LEL, LEN, IVL, CTS, LGD, LES, SNG, APG, LLK ir KNR akcijomis dėl vyksiančių visuotinių akcininkų susirinkimų. Vadinasi, balandžio 28-29 dienomis kompiuterio bus galima net ir nesijungti.

 

 

 

 

Apžvalgą parengė: Nojus.

 

Taip pat skaitykite

Vakar dienos JAV akcijų biržos sesija privertė sunerimti

Kokiomis nuotaikomis rinkos gyvens šią savaitę?

Kodėl dabar krenta aukso kaina?

Eilinė prognozė – rimtos korekcijos sulauksime jau greitai. Ar išsipildys?

2017-03-22 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-20 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-08 | Spekuliantai.lt apžvalgos 2017-03-06 | Spekuliantai.lt apžvalgos

KomentaraiEkonominis kalendorius

Prekybos statistika realiu laiku

Techninės analizės įrankis

Privatumo politika Reklama Kontaktai Paskolos RSS RSS
© 2006-2020 UAB All Media Digital